Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia polegającego na wynajmie pomieszczeń na indywidualne doradztwo

Data publikacji: 20.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-02-2017

Numer ogłoszenia

1021664

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Kompletna oferta/odpowiedź na oszacowanie musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z ceną usługi oraz protokół poświadczenia dostarczenia na oszacowanie.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2017r., do godz. 10:00
4. Ofertę prosimy dostarczyć:
a) osobiście lub drogą pocztową – na adres:
4system Polska sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra
w Sekretariacie (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego wynajmu pomieszczeń na indywidualne doradztwo”

lub

b) drogą elektroniczną na adres:
zachodniopomorskie@4system.com
w tytule e-maila wpisując: „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego wynajmu pomieszczeń na indywidualne doradztwo”
5. O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.
6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
7. Wszystkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki i dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta/Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8. Oferta Oferenta/Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę.
9. Informujemy, że podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wartości zamówienia i wyboru trybu wyłonienia potencjalnego Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zachodniopomorskie@4system.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marlena Sobiech

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888 wew. 103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy wynajmu pomieszczeń na indywidualne doradztwo

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajem pomieszczeń do indywidualnego doradztwa, które udzielane będzie Uczestnikom Projektu

Przedmiot zamówienia

Wynajem pomieszczeń do indywidualnego doradztwa.
Dokładny opis zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia Wykonawca musi wykonać w terminie: od podpisania umowy najpóźniej do 31 grudnia 2018r., tj.:
• II-IV kwartał 2017r.,
• I-IV kwartał 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością usługi:
a) co najmniej trzy usługi o wartości minimum 30 000,00 zł brutto polegające na wynajmie sal/pomieszczeń do prowadzenia szkoleń/warsztatów/doradztwa zawodowego.

Potencjał techniczny

Oferent/Wykonawca wykaże, że posiada/dysponuje na terenie województwa zachodniopomorskiego salami/pomieszczeniami, w których może bez przeszkód odbywać się indywidualne doradztwo zawodowe.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.

Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdą się zapisy przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem i/lub nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i OPZ oraz bez zachowania należytej staranności.

Umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym może zostać zaktualizowana pod kątem terminu oraz harmonogramu realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z ceną usługi
2. Poświadczenie dostarczenia zaproszenia do oszacowania

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
- cena – 100%

2. Opis sposobu przyznawania punktacji
- cena - 100 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:


Cmin
C = ------------- x 100
C oB

Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:

W = C

Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę

Wykluczenia

Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Botaniczna 70

65-392 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K052/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W określonym terminie (24.02.2017 r. do godz. 10:00) wpłynęły 3 oferty, których średnia wartość netto wyniosła 34 321,33zł.
Z przeprowadzonego postępowania wynika zatem, iż wartość netto przedmiotowego zamówienia prowadzonego pn.: „Wynajem pomieszczeń na indywidualne doradztwo” wynosi 34 321,33 zł netto (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden zł i 33/100 zł netto).
Liczba wyświetleń: 749