Strona główna
Logo unii europejskiej

Prace remontowo-budowlane, dostosowanie obiektu dla dzieci niepełnosprawnych w tym zakup i montaż windy pionowej w lokalu przeznaczonym na Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci

Data publikacji: 22.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-04-2017

Numer ogłoszenia

1021642

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana w formie papierowej (za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłki kurierskiej lub dostarczona osobiście) na adres Zamawiającego (ul. Jaroszowicka 113, 43-100 Tychy) do dnia 05 kwietnia 2017 roku do godziny 15.00 (w przypadku przesyłania oferty pocztą, za datę dostarczenia uważa się datę wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem „Zapytanie ofertowe Centrum Opieki Dziennej”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja@shd.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pani Natasza Godlewska, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, mail: swietlikowo@shd.org.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy wykonania prac remontowo-budowlanych, dostosowania obiektu do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
W ramach zadania wykonany zostanie dostawa,montaż i zakup windy pionowej, umożliwiającej swobodny wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Tychy Miejscowość: Tychy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie prac remontowo-budowlanych, dostawa i montaż windy pionowej na wózek inwalidzki w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w celu powstania Ośrodka Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci.
Specyfikacja:
1. Wysokość podnoszenia do 1,55 m
2. Wykonanie fundamentu podnośnika wg specyfikacji producenta
3. dostawa i montaż windy
4. Winda zewnętrzna odporna na działanie warunków atmosferycznych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie dostosowania budynku dla dzieci niepełnosprawnych - ośrodka opieki dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci w budynku zlokalizowanym w Tychach przy ulicy Jaroszowickiej 113 w ramach projektu
Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Subregionu Centralnego województwa śląskiego.
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT
Zakres przedmiotu: oferta na dostawę i montaż windy pionowej

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zakończenie realizacji zamówienia nie później niż 30.04.2017 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (oferta)

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracach budowlano remontowych. Konieczne będzie przedstawienie referencji.

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym oraz urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia oraz w stosunku, do których nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie dołączone do umowy

Dodatkowe warunki

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy zapoznali się ze wzorem oświadczenia i w pełni go akceptują, nie mają zaległości względem ZUS i US, nie zostali wpisani do Krajowego Rejestru Długów lub innego podobnego rejestru.

Warunki zmiany umowy

Wykonawca oświadcza iż zapoznał się ze wzorem oferty i w pełni ją akceptuje.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy składają:
a) pisemną ofertę przygotowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania (Zał. nr 1);
b) aktualny odpis (lub dokument równoważny) z KRS lub z właściwego rejestru;
c) w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy);
d) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Zał. nr 2).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – ranga procentowa 90%;
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – ranga procentowa 5%;
Gwarancja jakości i rękojmia za wady – ranga procentowa 5%
Punkty zostaną zsumowane wg wzoru:
S=C+T+G, gdzie:
S oznacza sumę punktów przyznanych badanej ofercie;
C oznacza liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium „cena”
T oznacza liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium „termin realizacji”
G oznacza liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium „gwarancja”
W kryterium „cena” punkty zostaną obliczone przy zastosowaniu następującego wzoru:
C = Cmin/Cb x 80 pkt
gdzie
Cmin oznacza najniższą cenę brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych ofert
Cb oznacza cenę brutto (ogólną wartość zamówienia) badanej oferty
C oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium „cena”
W kryterium „termin realizacji przedmiotu zamówienia” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
termin realizacji przedmiotu zamówienia do 15.04.2017 – 5 pkt.
termin realizacji przedmiotu zamówienia po dniu 30.04.2017 – 0 pkt.
W kryterium „gwarancja” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Gwarancja na okres do 24 miesięcy – 0 pkt.
Gwarancja na okres powyżej 24 miesięcy – 5 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
W przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na taką samą ocenę punktową dwóch lub więcej ofert, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy lub Wykonawców do złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości lub ujawnienia błędów bądź nieścisłości w ofercie.
Nieścisłości w zakresie oferowanej ceny (inna cena w ofercie, inna wynikająca z załączonego kosztorysu lub inna kwota podana liczbowo a inna słownie) skutkować będą odrzuceniem oferty.

Wykluczenia

powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Zarządem Zamawiającego), przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

Adres

Jaroszowicka 113

43-100 Tychy

śląskie , Tychy

NIP

6381760276

Tytuł projektu

Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Subregionu Centralnego województwa śląskiego.

Numer projektu

RPSL.09.02.01-24-059B/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Metalowo-Elektrotechniczny Bajpax, 42-270 Kłomnice, Nieznanice, ul. Mstowska 3 data wpłynięcia oferty 04/04/2017 cena: 35 670,00 zł
Liczba wyświetleń: 553