Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa transportowej dla uczniów Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w ramach projektu „Eksperyment nowym modelem lekcji”

Data publikacji: 17.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-02-2017

Numer ogłoszenia

1021398

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć Urzędzie Miejskim w Miłakowie do dnia 24 lutego 2017 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
2. Oferta może być złożona pisemnie, w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta cenowa dotycząca usługi transportowej dla uczniów Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II Miłakowie w ramach projektu „Eksperyment nowym modelem lekcji”
3. Oferty złożone po terminie lub zawierające braki (brak wymaganych załączników) nie będą podlegać ocenie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Gołębiewska - Kądziela, e-mail: promocja@milakowo.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89-757-83-40

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dotycząca przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) transportem drogowym obejmującym uczniów Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w ramach projektu „Eksperyment nowym modelem lekcji”, nr projektu RPWM.02.02.01-28-0192/16, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.
2. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: RPWM.02.02.01.00-28-0192/16-00.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Miłakowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy lub wykonawców usługi transportowej dla uczniów Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w ramach projektu „Eksperyment nowym modelem lekcji”

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z trzech części:
Część I: Przewozy 45 uczniów i 3 opiekunów podczas jednodniowych wyjazdów edukacyjnych – ilość: 10, w tym do:
a) Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 2 razy (trasa Miłakowo – Warszawa – Miłakowo),
b) Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni 2 razy (trasa Miłakowo – Gdynia - Miłakowo),
c) Leśne Arboretum w Kudypach (trasa Miłakowo – Kudypy – Miłakowo),
d) Planetarium w Toruniu 1 raz (trasa Miłakowo – Toruń – Miłakowo),
e) Centrum Aktywnej Edukacji EduFan w Gdyni 1 raz (trasa Miłakowo – Gdynia - Miłakowo),
f) Centrum Chemii w Małej Skale w Toruniu 1 raz (trasa Miłakowo – Toruń – Miłakowo),
g) Park Naukowo – Technologiczny w Gdańsku 1 raz (trasa Miłakowo – Gdańsk – Miłakowo),
h) BioCentrum Edukacji Narodowej w Warszawie 1 raz (trasa Miłakowo – Warszawa – Miłakowo),
i) Muzeum pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie 1 raz (trasa Miłakowo – Warszawa – Miłakowo),


Część II: Przewóz około 25 uczniów ze szkoły po zakończeniu jednodniowych wyjazdów edukacyjnych do miejsc zamieszkania – ilość: 10 odwozów do miejscowości:

Polkajny, Klugajny, Pityny, Raciszewo, Warkały, Henrykowo, Warny, Stare Bolity, Głodówko, Stolno, Rożnowo, Miejski Dwór, Warkałki, Gudniki, Gilginia, Ząbrowiec, Mysłaki, Trokajny, Nowe Mieczysławy, Książnik, Boguchwały, Ponary, Roje, Naryjski Młyn;

1) Cześć III: Przewóz uczniów ze szkoły po zakończeniu zajęć dodatkowych do miejsc zamieszkania – ilość odwozów 66, w tym do miejscowości:

a) Rożnowo – Miejski Dwór – Warkałki- Gudniki – Gilginia – Ząbrowiec: max 35 oosób,
b) Książnik – Stare Bolity - Warny – Roje – Naryjski Młyn – Ponary – Boguchwały: max 63 osoby,
c) Warkały – Henrykowo – Stolno – Głodówko – Polkajny – Klugajny: max 46 osób,
d) Bieniasze - Nowe Mieczysławy - Trokajny – Mysłaki – Pityny – Raciszewo: max 30osób

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy oferent może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na wybraną jego część.

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r. Szczegółowy harmonogram przewozów do realizacji zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie drogowym osób – obszar prowadzenia przewozu osób – Rzeczpospolita Polska. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907).

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować pojazdami niezbędnymi do realizacji zamówienia; dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej 2 pojazdami samochodowym dopuszczonym do ruchu z polisami OC i NW, przystosowanym do przewozu osób umożliwiającym przewóz dzieci. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Karty techniczne pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia potwierdzających normę emisji spalin EURO V, jeżeli wykonawca w wykazie potencjału technicznego (załącznik nr 3) wskazał, że pojazd spełnia normę emisji spalin EURO V powinny zostać dołączone przed podpisaniem umowy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia realizacji przedmiotu zamówienia przez zamawiającego,
3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
4) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,
5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu umowy,
6) zmian harmonogramów dowożenia i długości trasy, w przypadku zmiany liczby przewożonych dzieci, w okolicznościach których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
7) zmian tras i/lub długości trasy, w przypadku zmiany liczby przewożonych dzieci, w okolicznościach których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
8) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy. Koszty związane ze wzrostem stawki VAT pokrywa wykonawca,
9) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
10) zmiany harmonogramu wykonywania usługi.
3. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.1 pkt.2)-5) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia w wersji papierowej:
1. Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty;
4. Kopia aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907);
5. Wykaz potencjału technicznego zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 3.
3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena (C) - 95 %
2) Kryterium środowiskowe (Ks) - 5%
4. Kryterium „Cena” (C) - (waga 95%) - liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: C=(Cmin: Coferty) x 95 pkt, gdzie:
C - oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
Cmin - oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
C oferty- oznacza cenę badanej oferty
1) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym” (załącznik nr 1).
5. Kryterium środowiskowe (Ks): (waga 5%) - punkty w przedmiotowym kryterium otrzyma wykonawca, który zaoferuje realizację usługi przy użyciu pojazdów (środek transportu) przyjaznych dla środowiska. Wykonawca otrzyma 1 punkt za każdy przeznaczony do realizacji usługi pojazd spełniający normę emisji spalin EURO V (maksymalnie 2 punkty)
d) Ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego - wykaz potencjału technicznego kol. 10;
e) Jeżeli wykonawca nie wypełni w załączniku nr 3 - wykaz potencjału technicznego w  tabeli kol. 10, Zamawiający przyjmie, że pojazdy przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia nie spełniają kryterium środowiskowego i przyznana - 0,00 pkt.
f) Punkty zostaną przyznane wg wzoru Ks= (Kso:Ksb) x 5 pkt, gdzie:
Ks- ilość punktów badanego kryterium środowiskowego oferty
Kso - liczba punktów przyznanych ofercie badanej.
Ksb - największa liczba punktów
6. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
P = C+ Ks, gdzie:
P - suma punktów uzyskana przez ofertę
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Ks- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Kryterium środowiskowe”
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
8. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

Wykluczenia

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIŁAKOWO

Adres

Olsztyńska 16

14-310 Miłakowo

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

897578300

Fax

897578321

NIP

7412025674

Tytuł projektu

Eksperyment nowym modelem lekcji

Numer projektu

RPWM.02.02.01-28-0192/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca części I, II i III zamówienia:
Nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o. o.
Adres: ul. Garnizonowa 14, 14-100 Ostróda
Data wpłynięcia oferty: 24.02.2017 roku godzina 9:40
Cena: 67 010 zł brutto
Liczba wyświetleń: 921