Strona główna
Logo unii europejskiej

„Zakup maszyny do termoformowania wraz z urządzeniami peryferyjnymi (linia)”

Data publikacji: 15.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2017

Numer ogłoszenia

1021102

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Zmiana zapisów Ogłoszenia
a) Zmiana treści Ogłoszenia
Było:
Termin składania ofert: do dnia 20-03-2017
Jest:
Termin składania ofert: do dnia 19-04-2017
b) Zmiana w treści Ogłoszenia
Było:
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w biurze spółki ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. adres: Otusz 11A 64-320 Buk w dni robocze w godzinach: od 09:00 do 15:00 lub przesłać na adres: ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. Adres: Otusz 11A 64-320 Buk. Oferta musi wpłynąć do dnia 20.03.2017 r. do godz. 12:00.
8. Otwarcie ofert nastąpi w biurze spółki ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. Otusz 11A 64-320 Buk. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2017 r. o godz. 12.10.
Jest:
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w biurze spółki ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. adres: Otusz 11A 64-320 Buk w dni robocze w godzinach: od 09:00 do 15:00 lub przesłać na adres: ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. Adres: Otusz 11A 64-320 Buk. Oferta musi wpłynąć do dnia 19.04.2017 r. do godz. 12:00.
8. Otwarcie ofert nastąpi w biurze spółki ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. Otusz 11A 64-320 Buk. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2017 r. o godz. 12.10.
Zmiana zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ)
a) Strona 1 Zapytania Ofertowego (SIWZ)
Było:
Termin składania ofert: 20.03.2017 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 20.03.2017 r. godz. 12.10
Jest:
Termin składania ofert: 19.04.2017 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 19.04.2017 r. godz. 12.10
b) Art. 10.9. Zapytania Ofertowego (SIWZ)
Było:
Nie otwierać do dnia 20.03.2017 r. do godz. 12:10
Jest:
Nie otwierać do dnia 19.04.2017 r. do godz. 12:10
c) art. 11.1. i 11.2. Zapytania Ofertowego (SIWZ)
Było:
Miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w biurze spółki ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. adres: Otusz 11A 64-320 Buk, w dni robocze w godzinach: od 09:00 do 15:00 lub przesłać na adres: ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. Adres: Otusz 11A 64-320 Buk. Oferta musi wpłynąć do dnia 20.03.2017 r. do godz. 12:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w biurze spółki ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. Otusz 11A 64-320 Buk. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2017 r. o godz. 12.10.
Jest:
Miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w biurze spółki ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. adres: Otusz 11A 64-320 Buk, w dni robocze w godzinach: od 09:00 do 15:00 lub przesłać na adres: ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. Adres: Otusz 11A 64-320 Buk. Oferta musi wpłynąć do dnia 19.04.2017 r. do godz. 12:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w biurze spółki ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. Otusz 11A 64-320 Buk. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2017 r. o godz. 12.10.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w biurze spółki ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. adres: Otusz 11A 64-320 Buk w dni robocze w godzinach: od 09:00 do 15:00 lub przesłać na adres: ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. Adres: Otusz 11A 64-320 Buk. Oferta musi wpłynąć do dnia 20.03.2017 r. do godz. 12:00.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego (SIWZ).
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności na piśmie przy zachowaniu formy pisemnej dokumentowej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia wykonawcy są składane w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Wszelka korespondencja (zapytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego (SIWZ), wnioski, oświadczenia, środków ochrony prawnej itp.) dotycząca postępowania odbywać się będzie w języku polskim.
7. Jeżeli Wykonawca załącza do oferty dokumenty w innym języku niż język polski zobowiązany jest do załączenia tłumaczenia tego dokumentu na język polski. Tłumaczenie ma uwzględniać wszystkie elementy dokumentu przedstawionego w języku obcym (pieczęcie, podpisy, loga itp.).
8. Otwarcie ofert nastąpi w biurze spółki ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. Otusz 11A 64-320 Buk. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2017 r. o godz. 12.10.
9. Otwarcie ofert jest jawne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Jęcka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 604128749

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: maszyna do termoformowania wraz z urządzeniami peryferyjnymi (linia). W zakres zamówienia wchodzi dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie wykwalifikowanych operatorów. Szkolenie ma być przeprowadzone na oryginalnej maszynie dla minimum 4 operatorów. Okres szkolenia, minimum 3 dni robocze.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Dąbrowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotowy Projekt polega na zakupie maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji nowych (lekkie opakowania termoformowalne) i udoskonalonych (skrzynka duża) produktów, o które spółka chce poszerzyć swoja ofertę.

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja ciągu technologicznego – linii termoformującej opakowania z tworzyw sztucznych:
1. W skład wyposażenia wchodzi:
• Stanowisko do odwijania folii z rolki,
• Stacja wstępnego podgrzewania folii,
• Termoformierka z minimum dwoma prasami i stacją sztaplowania.
2. Wymagania techniczne i funkcjonalne
a) Stacja odwijania folii
• Zespół do odwijania folii do grubości 2,5 mm w systemie ciągłym,
• Odwijanie folii do szerokości max 810 mm.
b) Stacja wstępnego grzania
• Główny element grzejny: minimum 2 walce grzejne kontaktowe,
• System do wyrównywania temperatury w komorze wstępnego grzania i tunelu doprowadzającym folie do termoformierki,
• Indywidualne ustawianie temperatury grzania dla walcy grzejnych i systemu wyrównującego temperaturę w komorze,
• Szafa sterująca w temperaturze otoczenia do 50oC,
c) Termoformierka
• Powierzchnia formowania nie mniejsza niż 750x565 mm,
• Wysokość formowania pozytyw/negatyw nie mnieszy niż 120 mm,
• Formowanie ciśnieniowe nie mniej niż 6 bar,
• Dolne i górne grzałki HTSs sterowane grzałkami pilotowymi z ustawianiem temperatury dla poszczególnych rzędów wzdłużnych,
• Dostosowanie powierzchni grzania do skoku materiału poprzez możliwość wyłączenia początkowych rzędów poprzecznych małych grzałek i/lub ustawienia pokryw chłodzonych wodą lub rozwiązanie równoważne,
• Dodatkowy rząd poprzecznych grzałek indywidualna regulacją do dostosowania temperatury folii przed stacją formowania,
• Automatyczny system kompensujący wpływ temperatury hali i folii na pracę linii,
• Automatyczny tryb oszczędności energii,
• Transport folii w maszynie za pomocą AC serwonapęd, automatyczny pneumatyczny naciąg wzdłużny folii,
• Automatyczne smarowanie łańcuchów transportowych folii,
• Obsługa pracy poszczególnych elementów linii termoformującej z panela operacyjnego termoformierki (ustawianie i korekta parametrów, zapisywanie ustawień, prowadzenie operatora w trakcie wymiany oprzyrządowania, wewnętrzna pamięć parametrów procesowych),
• Program adaptacyjny do szybkiego uruchamiania produkcji ze zmniejszoną ilością odpadu,
• Automatyczne ustawienie podstawowe i program do dynamicznej optymalizacji procesu formowania,
• Max. wydajność nie mniejsza niż 55 cykli/min.,
• Servonapędy na górny i dolny stół formujący oraz stemple rozciągające, monitorowanie siły zamykania stołów,
• Tryb wycinania wytłoczek w stacji formowania,
• Niezależny obwód chłodzenia dla oprzyrządowania w stacji formowania,
• System do szybkiej, bezpiecznej wymiany oprzyrządowania,
• Pneumatyczny napęd do ruchomego elementu w formie,
• Szafa sterująca do pracy w temperaturze otoczenia do 50oC,
• Prasa do wycinania otworów, nie mniej niż 600kN, servonapęd na górny i dolny stół,
• Urządzenie do bezpiecznej wymiany oprzyrządowania do prasy,
• Prasa do wycinania wytłoczek, nie mniej niż 600 kN, z servonapędami i monitorowaniem siły zamykania,
• Urządzenie do podgrzewania wykrojników na prasie,
• Urządzenie do bezpiecznej wymiany wykrojnika,
• Urządzenie sztaplujące wytłoczki w stosy z servonapędami do wyrywania i przenoszenia wytłoczkę na przenośnik taśmowy,
• Urządzenie do próżniowego przytrzymywania wytłoczek przez wypychanie w stacji sztaplowania,
• Urządzenie do prowadzenia A/B sztaplowania za pomocą servonapędu w stacji sztaplowania,
• Przenośnik taśmowy z servonapędem do rozładunku wytłoczek,
• Automatyczne centralne smarowanie,
• Nawijak ażuru foliowego z kontrolą średnicy roli materiału.
3. Wymagania konstrukcyjne
Urządzenie musi posiadać zwartą solidna konstrukcja stalową, która zapewnia łatwość w:
• obsłudze,
• czyszczeniu,
• dostępie do elementów obsługowych,
• inspekcji okresowej.
4. Wymagania bezpieczeństwa
Urządzenie musi posiadać:
• wszelkie, zgodne z obowiązującymi normami europejskimi, zabezpieczenia i/lub blokady uniemożliwiające jego pracę, w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla operatora, produktu, bądź urządzenia;
• osłony bezpieczeństwa

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie wskazanym w ofercie wykonawcy. Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryterium oceny ofert i zostanie wpisany do umowy jako bezwzględnie obowiązujący.
2. Określony w ofercie termin realizacji ma być wyrażony w dniach kalendarzowych, bezpośrednio następujących po sobie, a liczony od dnia zawarcia Umowy.
3. Wykonawca do osiągnięcia Terminu Realizacji zamówienia zobowiązany jest do wykonania dostawy, montażu oraz prób rozruchowych kompletnej linii termoformującej opakowania z tworzyw sztucznych a także do przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w art. 1.1. Zapytania Ofertowego (SIWZ).
4. Osiągniecie Terminu Realizacji oznacza podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.
5. Pożądanym jest aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 29 sierpnia 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu wymaganych przy realizacji niniejszego zamówienia kompetencji lub uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności zawodowej.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie realizacji zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi zawierać informację o:
a) zakresie dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Warunki zmiany umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, chyba że zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności.
2. Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
a) przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję:
i. przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
ii. działania Siły Wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu;
b) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić jeżeli:
i. Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówień dodatkowych na dostawy lub usługi nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie poniższe warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia.
ii. zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia.
iii. W wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o tę wartość;
iv. poprzez zmianę zasad płatności w zakresie:
- wysokości będącej do wypłaty zaliczki, z takim zastrzeżeniem, iż wysokość zaliczki może być tylko zmniejszona a zmniejszenie jej wysokości musi nastąpić za porozumieniem Stron,
- pozostała, nie wypłacona część zaliczki, obniżonej w wyniku porozumienia Stron, zwiększa o tą wartość ostatnią transzę Wynagrodzenia.
v. w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 4.5. Umowy, Wynagrodzenie może ulec zwiększeniu o koszty pokrycia uzasadnionych i niezbędnych wydatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z wstrzymaniem prac na skutek zaistnienia Siły Wyższej.
c) Wykonawcę, może zastąpić nowy wykonawca:
i. jeżeli doszło do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
iii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
d) Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę, warunków ubiegania się o zamówienie, o których mowa w art. 5. Zapytania Ofertowego (SIWZ) oraz w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 4. Zapytania Ofertowego (SIWZ) wykonawca składa:
a) wraz z ofertą, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał dodatkowych dokumentów, z takim zastrzeżeniem, iż jeżeli wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów Zamawiający zażąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów, o którym mowa w art. 5.4. Zapytania Ofertowego (SIWZ).
b) wraz z ofertą, Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia,
- po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu Zamawiający nie będzie żądał dodatkowych dokumentów.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ) wykonawca składa wraz z ofertą:
a) szczegółowe specyfikacje techniczne oraz karty opisu:
(1) Stanowiska do odwijania folii z rolki,
(2) Stacji wstępnego podgrzewania folii,
(3) Termoformierki z minimum dwoma prasami i stacją sztaplowania.
Specyfikacje techniczne oraz karty opisu muszą potwierdzać, iż zaproponowany przedmiot zamówienia spełnia określone w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ) wymagania Zamawiającego. Specyfikacja ma informować w szczególności o:
• producencie urządzenia,
• producencie podstawowych podzespołów,
• typ i rodzaj urządzenia,
• podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne,
dokumenty jednoznacznie mają potwierdzić, iż urządzenia spełniają wymagania, o których mowa w art. 1.1. pkt 2 Zapytania Ofertowego (SIWZ),
b) w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych tj. produktów, urządzeń lub rozwiązań technologicznych równoważnych, wykonawca składa dokumenty potwierdzające równoważność oferty.
3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, na stronie internetowej www.abnopakowania.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 28.8. Procedury, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4.1. pkt 12 Zapytania Ofertowego (SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
A. cena (C) – znaczenie 60%
B. Termin Realizacji (Tr) – znaczenie 10%
C. długość okresu gwarancji jakości, wyrażony w pełnych miesiącach (Gt) – znaczenie 10%
D. długość okresu gwarancji jakości, wyrażony w godzinach eksploatacji (Ge) – znaczenie 10%
E. czas reakcji grupy serwisowej na wypadek awarii (CR) rozumiany jako, liczony w godzinach czas potrzebny grupie serwisowej na dojazd oraz przystąpienie do naprawy awarii w miejscu instalacji linii – znaczenie 10 %
A. Oferta z najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzymuje 60 punktów
Następne wg wzoru:
Cena z najniżej wycenionej oferty
(C) = -------------------------------------------------- x 60 = ilość punktów
Cena badanej oferty
B. Oferta z najkrótszym Terminem Realizacji, wyrażonym w pełnych dniach kalendarzowych, bezpośrednio następujących po sobie otrzymuje 10 punktów.
Następne wg wzoru:
Ilość dni z oferty z najkrótszym terminem realizacji
(Tr) = ----------------------------------------------------------------- x 10 = ilość punktów
Ilość dni z oferty badanej
C. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji, wyrażonym w pełnych miesiącach licząc od daty odbioru końcowego otrzymuje 10 punktów.
Następne wg wzoru:
Ilość miesięcy z oferty badanej
(Gt) = ----------------------------------------------------------------- x 10 = ilość punktów
Ilość miesięcy z oferty z najdłuższym okresem gwarancji
D. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości, wyrażonym w godzinach eksploatacji licząc od daty odbioru końcowego otrzymuje 10 punktów.
Następne wg wzoru:
Ilość miesięcy z oferty badanej
(Ge) = ----------------------------------------------------------------- x 10 = ilość punktów
Ilość miesięcy z oferty z najdłuższym okresem gwarancji
E. Oferta z najkrótszym czasem reakcji grupy serwisowej, wyrażonym w pełnych godzinach otrzymuje 10 punktów.
Następne wg wzoru:
Czas z oferty z najkrótszym czasem reakcji
(CR) = -------------------------------------------------- x 10 = ilość punktów
Czas z badanej oferty
2. Sposób porównywania i oceny ofert:
a) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na postawie kryteriów oceny ofert określonych w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ).
b) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
c) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z zapisów art. 4.1. Zapytania Ofertowego (SIWZ).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek wynikających z zapisów art. 4.3. Zapytania Ofertowego (SIWZ).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABN OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

64-320 Otusz

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

61 814 09 83

Fax

61 814 09 83

NIP

7773253089

Tytuł projektu

Rozwój firmy ABN OPAKOWANIA Sp. z o.o. Sp. K. poprzez dywersyfikację produkcji o nowe i udoskonalone opakowania z tworzyw sztucznych z przeznaczeniem dla rynku spożywczego dzięki zastosowaniu technologii wtryskiwania, wytłaczania i termoformowania

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0256/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostaje unieważnione na mocy postanowień art. 29.1. pkt 2 Procedury, cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
UZASADNIENIE:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: brutto – 3.644.715,15 PLN w tym kwota netto wynosi – 2.963.183,05 PLN, co w przeliczeniu na euro wynosi – 709.761,44 EUR.
Wykonawca złożył ofertę, w której cena oferty wynosi – 1.200.00,00 EUR.
Liczba wyświetleń: 941