Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

Data publikacji: 20.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2017

Numer ogłoszenia

1021036

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Ewa Piechowska- prowadząca działalność gospodarczą pod firmąCENTRUM KSZTAŁCENIA "TORUS" - EWA PIECHOWSKA zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w następujących tematach:
1) „W kręgu apteki”
2) „Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach”
3) „W świetle przepisów i dokumentów”
4) „Profesjonalne redagowanie pism służbowych i urzędowych”
5) „Obywatel a samorząd terytorialny”
6) warsztaty wizerunkowe dla kobiet: „Zmień wizerunek i odnieś sukces"
7) „Artystyczne zdobienie paznokci”

Miejsce i sposób składania ofert

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 22 lutego 2017 r.
do godz. 9.30 w siedzibieZamawiającego, pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
• przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego lub
• przesłać pocztą mailową na adres: kielce@szkola-torus.pl
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2017 o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Olejniczak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) „W kręgu apteki”
2) „Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach”
3) „W świetle przepisów i dokumentów”
4) „Profesjonalne redagowanie pism służbowych i urzędowych”
5) „Obywatel a samorząd terytorialny”
6) warsztaty wizerunkowe dla kobiet: „Zmień wizerunek i odnieś sukces"
7) „Artystyczne zdobienie paznokci”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szkolenia na potrzeby projektu pn. „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr wniosku o dofinansowanie RPPK.09.04.00-18-0038/16.

Przedmiot zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: usługa.
2. Nazwa zamówienia: usługa szkoleniowa, szczegółowo wymieniona na wstępie zapytania ofertowego.
3. Wspólny słownik zamówień:
80500000-9 Usługi Szkoleniowe,
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne.
4. Zamawiający poszukuje trenerów / nauczycieli prowadzących szkolenia z następujących tematów:
1) „W kręgu apteki”
2) „Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach”
3) „W świetle przepisów i dokumentów”
4) „Profesjonalne redagowanie pism służbowych i urzędowych”
5) „Obywatel a samorząd terytorialny”
6) warsztaty wizerunkowe dla kobiet: „Zmień wizerunek i odnieś sukces"
7) „Artystyczne zdobienie paznokci”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekt umowy - załącznik nr 3 oraz opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywana ilość grup: 90 (średnio 8 osób na grupę).
Czas trwania i sposób organizacji pojedynczego szkolenia (dla 1 grupy): łączna liczba godzin każdego tematu szkoleniowego obejmuje 16 godzin zajęć stacjonarnych, które będą realizowane w trakcie 2 dni po 8 godzin dziennie z uwzględnieniem przerw kawowych oraz przerwy na obiad (lunch). Zamawiający zastrzega, że zajęcia mogą być realizowane w dowolne dni tygodnia ze szczególnym uwzględnieniem systemu weekendowego tj. soboty i niedzieli.Przewidywana łączna liczba trenerów: 10-30 osób, przy czym planuje się nie więcej niż 2-ch trenerów z jednego tematu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B, gdzie:

Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia x 70 punktów
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.

Ad. B Kryterium - Elastyczność zostanie ocenione w następujący sposób:
Jeśli Wykonawca zaproponuje możliwość odwołania zaplanowanego na dany dzień (dzień n) szkolenia w tym samym dniu (tj. w dniu n) otrzyma 100% maksymalnej liczby punktów, tj. 30. Jeśli natomiast zaproponuje, w ofercie możliwość odwołania szkolenia w dniu:
a) n-1 otrzyma 25 punktów,
b) n-2 otrzyma 20 punktów,
c) n-3 otrzyma 15 punktów,
d) n-4 otrzyma 10 punktów,
e) n-5 otrzyma 5 punktów,
f) n-6 otrzyma 2 punktów,
g) n-7 otrzyma 0 punktów.

Wykluczenia

VIII. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM KSZTAŁCENIA "TORUS" - EWA PIECHOWSKA

Adres

Henryka Sienkiewicza 42

25-507 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

412413234

NIP

8652248687

Tytuł projektu

Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy

Numer projektu

RPPK.09.04.00-18-0038/16-00
Liczba wyświetleń: 405