Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i materiałów stomatologicznych - Uwaga - doprecyzowanie ilości

Data publikacji: 13.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-02-2017

Numer ogłoszenia

1020867

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 24 lutego 2017 r. do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
• przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2017 o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Olejniczak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

4. Zamawiający poszukuje dostawcy sprzętu i materiałów stomatologicznych:
1. Unit stomatologiczny - wersja podstawowa
2. Autoklaw
3. Myjka ultradźwiękowa 600 ml cyfrowa
4. Destylarka
5. Wstrząsarka do amalgamatu i glasjonomerów
6. Pistolet do amalgamatu z metalową końcówką
7. Podstawowy zestaw kleszczy ortodontycznych:
- do cięcia ligatur, utwardzane typu TC ORI-DD-005TC lub równoważne
- do cięcia twardego drutu, utwardzane typu TC ORI-DD-006TC lub równoważne
- Weingart, utwardzane typu TC ORI-DD-013TC lub równoważne
- do zdejmowania pierścieni, utwardzane typu TC ORI-DD-022TC lub równoważne
- dystalne, utwardzane typu TC ORI-DD-056TC lub równoważne
- do zdejmowania zamków, kątowe typu ORI-DD-035 lub równoważne
- do zakładania ligatur, bardzo cienka końcówka typu ORI-DD-104 lub równoważne
8. Model demonstracyjny do celów profilaktycznych
9. Model z pełnym uzębieniem-szczęka
10. Zestaw do zarabiania materiałów stomatologicznych:
- płytka szklana matowa
- płytka szklana do cementu
- bloczki do mieszania
- łopatka do cementu
- jednorazowe łopatki do mieszania- 200 szt.
- łopatki do alginatu
- miska silikonowa kolorowa do alginatu i gipsu 125 mm
- zestaw podstawowych kleszczy typu Berten lub równoważny

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie na potrzeby planowanego do realizacji projektu pn. „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr wniosku o dofinansowanie RPPK.09.04.00-18-0038/16.

Przedmiot zamówienia

1. Unit stomatologiczny - wersja podstawowa
2. Autoklaw
3. Myjka ultradźwiękowa 600 ml cyfrowa
4. Destylarka
5. Wstrząsarka do amalgamatu i glasjonomerów
6. Pistolet do amalgamatu z metalową końcówką
7. Podstawowy zestaw kleszczy ortodontycznych:
- do cięcia ligatur, utwardzane typu TC ORI-DD-005TC lub równoważne
- do cięcia twardego drutu, utwardzane typu TC ORI-DD-006TC lub równoważne
- Weingart, utwardzane typu TC ORI-DD-013TC lub równoważne
- do zdejmowania pierścieni, utwardzane typu TC ORI-DD-022TC lub równoważne
- dystalne, utwardzane typu TC ORI-DD-056TC lub równoważne
- do zdejmowania zamków, kątowe typu ORI-DD-035 lub równoważne
- do zakładania ligatur, bardzo cienka końcówka typu ORI-DD-104 lub równoważne
8. Model demonstracyjny do celów profilaktycznych
9. Model z pełnym uzębieniem-szczęka
10. Zestaw do zarabiania materiałów stomatologicznych:
- płytka szklana matowa
- płytka szklana do cementu
- bloczki do mieszania
- łopatka do cementu
- jednorazowe łopatki do mieszania- 200 szt.
- łopatki do alginatu
- miska silikonowa kolorowa do alginatu i gipsu 125 mm
- zestaw podstawowych kleszczy typu Berten lub równoważne

Kod CPV

33192410-9

Nazwa kodu CPV

Fotele stomatologiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekt umowy - załącznik nr 3, opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Zamawiający wymaga, aby na każdy element przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłożył co najmniej 24-miesięczną gwarancję, której okres będzie liczony od dnia dokonania odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby w ramach przedmiotu zamówienia został przeprowadzony przez Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienia instruktaż rozruchowy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
7. Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać zakończona w terminie do 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia częściami, jednakże ustanawia nieprzekraczalny termin dla realizacji całości zamówienia do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy

Harmonogram realizacji zamówienia

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 24 lutego 2017 r. do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
• przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2017 o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena - 70%
Okres gwarancji - 15%
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – 15%
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B + C, gdzie:
Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia x 70 punktów
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.
Ad. B Kryterium - Okres gwarancji zostanie ocenione w następujący sposób:
Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone urządzenia przez okres:
24 miesięcy - 0 pkt
powyżej 24 miesięcy do 30 miesięcy – 5 pkt
powyżej 30 miesięcy do 36 miesięcy – 10 pkt
powyżej 36 miesięcy – 15 pkt
Ad. C Kryterium - Czas reakcji serwisu gwarancyjnego
Wymagany czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 96 godziny od dnia zgłoszenia usterki lub wady. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie 96 godziny czas reakcji serwisu gwarancyjnego otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium oceny ofert.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM KSZTAŁCENIA "TORUS" - EWA PIECHOWSKA

Adres

Henryka Sienkiewicza 42

25-507 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

412413234

NIP

8652248687

Tytuł projektu

Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy

Numer projektu

RPPK.09.04.00-18-0038/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 324