Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.02.2017, nr 01/02/2017 na wyprodukowanie oraz przetestowanie urządzenia do cyfrowej archiwizacji preparatów cytologicznych

Data publikacji: 10.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2017

Numer ogłoszenia

1020649

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć listownie bądź drogą elektroniczną w terminie do: 20.02.2017 do godziny 16:00:00.
2. Ofertę należy złożyć pod adresem
Digitmed Sp. z o. o.
Siedlce, 08-110, ul. Kleeberga 2,
lub wysłać na adres e-mail: tomasz.wlodarczyk@centrum.med.pl
Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
Adres korespondencyjny:
Digitmed Sp. z o. o.
Siedlce, 08-110, ul. Kleeberga 2,
e- mail: tomasz.wlodarczyk@centrum.med.pl
OFERTA W POSTĘPOWANIU w ramach projektu pt.: „Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 Działanie 1.2 - Konkurs 2/1.2/2015/POIR INNOMED – 2. Nie otwierać przed (dzień / miesiąc / rok ) ________
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie formalno- prawnym: Damian Chaciak, tel. 25 644 07 40, e- mail damian.chaciak@centrum.med.pl, w zakresie wymagań technicznych Jakub Barbasz e- mail: ncbarbas@cyf-kr.edu.pl, tel. 505 624 518.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.wlodarczyk@centrum.med.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W zakresie formalno- prawnym: Damian Chaciak, tel. 25 644 07 40, e- mail damian.chaciak@centrum.med.pl, w zakresie wymagań technicznych Jakub Barbasz e- mail: ncbarbas@cyf-kr.edu.pl, tel. 505 624 518.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Chaciak, tel. 25 644 07 40, w zakresie wymagań technicznych Jakub Barbasz e- mail: ncbarbas@cyf-kr.edu.pl, tel. 505 624 518.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie oraz przetestowanie urządzenia do cyfrowej archiwizacji preparatów cytologicznych zgodnie ze specyfikacją techniczną przygotowaną przez Zamawiającego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
1. Kod CPV: 42900000-5: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
2. Kod CPV: 31700000-3: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
1. Okres realizacji zamówienia:
1) opracowanie Projektu Wykonawczego dla wykonania i konstrukcji Urządzenia w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 maksimum 45 dni od podpisani umowy (etap I);
2) konstrukcja trzech prototypów Urządzenia maksimum 45 dni od podpisania umowy (etap I);
3) dostawy trzech kompletnych Urządzeń na mikroskopach posiadanych przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. maksimum 45 dni od podpisani umowy (etap I);
4) konstrukcja i dostarczenie trzech kolejnych prototypów Urządzenia maksimum 60 dni od dnia podpisania umowy (etap II);
5) konstrukcja i dostarczenie trzech kolejnych prototypów Urządzenia maksimum 90 dni od dnia podpisania umowy (etap III);
6) opracowanie Dokumentacji Powykonawczej maksimum 90 dni od dnia podpisania umowy (etap III);,

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: siedlecki Miejscowość: Siedlce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Działanie 1.2 - Konkurs 2/1.2/2015/POIR INNOMED – 2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie oraz przetestowanie urządzenia do cyfrowej archiwizacji preparatów cytologicznych zgodnie ze specyfikacją techniczną przygotowaną przez Zamawiającego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
1. Kod CPV: 42900000-5: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
2. Kod CPV: 31700000-3: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia:
1) opracowanie Projektu Wykonawczego dla wykonania i konstrukcji Urządzenia w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 maksimum 45 dni od podpisani umowy (etap I);
2) konstrukcja trzech prototypów Urządzenia maksimum 45 dni od podpisania umowy (etap I);
3) dostawy trzech kompletnych Urządzeń na mikroskopach posiadanych przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. maksimum 45 dni od podpisani umowy (etap I);
4) konstrukcja i dostarczenie trzech kolejnych prototypów Urządzenia maksimum 60 dni od dnia podpisania umowy (etap II);
5) konstrukcja i dostarczenie trzech kolejnych prototypów Urządzenia maksimum 90 dni od dnia podpisania umowy (etap III);
6) opracowanie Dokumentacji Powykonawczej maksimum 90 dni od dnia podpisania umowy (etap III);,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji Zamawiającego,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca w takim wypadku zostanie wykluczony z postępowania.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
6) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)
5. Wykluczenie wykonawcy nastąpi:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 4 pkt 2 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w ust. 4 pkt 2 lit. d i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 4 pkt 2 lit. d,
b) ust. 4 pkt 2 lit. d i pkt 4
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj.:
a) wykonawcy, którzy prowadzą działalność od co najmniej 10 lat
b) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 3 usługi o łącznej wartości 150 000 tys. zł.

Dodatkowe warunki

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu. Zmiana umowy nastąpić może w szczególności z następujących powodów:
1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu lub terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
2. obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
3. okoliczności siły wyższej,
4. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
5. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
2. Wykonawca musi złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, w formie oryginału.
3. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcom termin 3 dni roboczych na uzupełnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1.
4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy nie złożyli lub w przypadku wezwania do uzupełnienia nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału lub braku występowania przesłanek wykluczenia.
5. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert będzie dwuetapowa:
Etap I – Ocena zgodności zapisów oferty z minimalnymi wymaganiami technicznymi (konieczne do spełnienia) oraz wymaganiami wobec Wykonawcy dla przedmiotu dostawy zgodnie z załącznikiem nr 3.
Kryteria:
TAK – przedmiot oferty spełnia wszystkie (bez wyjątku) minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy (od 1 do 3 pkt.)
NIE – przedmiot dostawy nie spełnia przynajmniej jednego z minimalnych wymagań technicznych dla przedmiotu dostawy oraz wymagań wobec Wykonawcy
Etap II – W przypadku pozytywnej oceny (TAK) w etapie I, oferta poddawana jest ocenie punktowej minimalnych oraz opcjonalnych wymagań. W efekcie, uzyskiwana jest ocena punktowe będąca podstawą do dalszego podstępowania.

KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Parametry techniczne - wymagania minimalne oraz opcjonalne wobec przedmiotu dostawy – do 40 punktów.
Punkty w kryterium będą przyznawane za spełnienie kryterium w stopniu nie gorszym niż określony w minimalnych wymaganiach technicznych.
Każde wymaganie od 1 do 4 pkt.
2. Cena – do 60 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg zależności:
C= (Cn/Co)*60
Gdzie:
Cn - cena netto najkorzystniejszej oferty
Co- cena netto rozpatrywanej oferty
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów.
W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na uzyskanie przez dwóch oferentów tej samej liczby punktów, Zamawiający wybierze ofertę korzystniejszą z punktu widzenia największego doświadczenia w zakresie wykonywania przedmiotu oferty.
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru, jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt.).
2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DIGITMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

08-117 Oleśnica

mazowieckie , siedlecki

Numer telefonu

256440740

Fax

2578500001

NIP

8212644315

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0038/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nowoczesna Elektronika
mgr inż. Marcin Kajetanowicz
ul. B. Prusa 15/10, 30-109 Kraków
Cena: 85 854 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 409