Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia medycznego przeznaczonego do terapii szeregu niedoskonałości estetycznych, opartego na technologii termokoagulacji jednobiegunowej, wykorzystywanego w medycynie estetycznej.

Data publikacji: 10.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2017

Numer ogłoszenia

1020603

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa 20-02-2017r.
2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres Zamawiającego lub na adres emaliowy: info@cgs-pszczyna.pl (podpisane pliki PDF). Koperta powinna zawierać dane zamawiającego i wykonawcy oraz dopisek: Oferta na dostawę sprzętu w ramach projektu 3.2 RPO WSL. Zapytanie: 03/2017/EFRR
4.Strony oferty powinny być trwale spięte, każda strona powinna być ponumerowana i zaparafowana – numerowanie i parafowanie dotyczy również ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Za termin złożenia oferty uznaje się dzień jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
7. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@cgs-pszczyna.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr Janina Szafron - Michalik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 999 448

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia medycznego przeznaczonego do terapii szeregu niedoskonałości estetycznych, opartego na technologii termokoagulacji jednobiegunowej, wykorzystywanego w medycynie estetycznej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: pszczyński Miejscowość: Pszczyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup nowego urządzenia do terapii szeregu niedoskonałości estetycznych, w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 RPO WSL: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu, w celu wprowadzenia nowych innowacyjnych usług z zakresu medycyny na rynek śląski i krajowy”.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Urządzenie musi posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w załączniku nr 1.

II.1 Przedmiot zamówienia powinien:
1. Posiadać certyfikaty: medyczny klasy II a lub II b lub wyższy
2. Posiadać specyfikację techniczną i wyposażenie zgodne ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
3. Posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
4. Być objęty minimum 12 miesięczną gwarancją w trakcie której Oferent zapewnia bezpłatną naprawę usterek z dojazdem serwisanta do siedziby Zamawiającego lub bezpłatne urządzenie zamienne.

Kod CPV

33100000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Zamawiający podpisze z Oferentem umowę na realizacje przedmiotu zamówienia.
3. Oferent zobowiązany jest do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
4. Warunki płatności – przedpłata może stanowić maksymalnie 50% wartości przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
- zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą tj. Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do zapytania.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe ( alternatywne ) spowoduje jej odrzucenie.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić pisemnie lub elektronicznie w języku polskim w jednym egzemplarzu.
5. W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć :
a/ Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – z datą i czytelnym podpisem Oferenta lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu. Podpis powinien zostać sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację ( pieczątka imienna lub czytelnie)
b/ Oświadczenia – załącznik nr 3 zapytania ofertowego
c/ Odpis z właściwego rejestru (CEIDG, KRS)
d/ Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
e/ dokumenty potwierdzające zgodność urządzenia z załącznikiem nr 1
f/ kserokopia certyfikatu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp. Opis kryteriów oceny Waga
1. Cena 80
2. Gwarancja 10
3. Termin dostawy 10

Ocena ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

Kryterium cena:
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 80 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
C = (Najniższa cena ofertowa / Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 80

Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją dostawy w tym: transport do siedziby Zamawiającego, montaż, pierwsze uruchomienie i instruktaż. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, nadto musi uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.

kryterium „gwarancja”
Wykonawca, który zaoferował najdłuższy okres gwarancji na urządzenie otrzymuje 10 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
G = (Okres gwarancji na urządzenie w rozpatrywanej ofercie / Najdłuższy okres gwarancji na urządzenie) x 10

kryterium „termin dostawy”
Termin dostawy będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Oferent, który zaoferował najkrótszy termin dostawy otrzymuje 10 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
D = (Najkrótszy termin dostawy / termin dostawy w rozpatrywanej ofercie) x 10
Termin dostawy powinien być określony w dniach, liczony jest od daty złożenia zamówienia.

OPO (ogólna punktacja Oferenta) = C+G+D
Ocena:
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową oceny.
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty ze względu na uzyskanie identycznej liczby punktów, wybrana zostanie oferta z niższą ceną.
3. W przypadku gdy Oferent, który złożył najkorzystniejsza ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, złożonych ofert.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JANINA SZAFRON - MICHALIK CENTRUM GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH

Adres

Jana Kilińskiego 3A

43-200 Pszczyna

śląskie , pszczyński

NIP

6381043095

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu, w celu wprowadzenia nowych innowacyjnych usług z zakresu medycyny na rynek śląski i krajowy.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-013F/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Infinita Sp. z o.o. ul. Żelazna 52a 53-428 Wrocław data wpłynięcia: 15-02-2017 cena 65 190 zł
Liczba wyświetleń: 552