Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Data publikacji: 10.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-02-2017

Numer ogłoszenia

1020563

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
1. elektronicznie (w postaci skanu) na adres: dorota.rodziewicz@3cityelectronics.com
lub
2. w wersji papierowej do siedziby firmy:
3City Electronics
Ul. Abrahama 1A/5.02-5.05
80-307 Gdańsk

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dorota.rodziewicz@3cityelectronics.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Rokacz email: wojciech.rokacz@3cityelectronics.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

587650148

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa sprzętu do wyposażenia laboratorium testowania i produkcji urządzeń elektronicznych.

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego:
a) zasilacze laboratoryjne – 7 sztuk
b) oscyloskopy – 6 sztuk
c) mierniki – 6 sztuk
d) generatory sygnałów – 2 sztuki
e) analizator widma z generatorem śledzącym – 1 sztuka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa do 14 dni od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta złożona na załączonym wzorze
Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
cena - 90%
gwarancja – 10%
określonych łącznie dla całości zamówienia.
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (C min/Co) x 100 pkt x 0,9
gdzie:
C min – cena netto oferty najtańszej
Co – cena netto oferty ocenianej
Kryterium gwarancja będzie rozpatrywane na podstawie liczby miesięcy, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana wg poniższych wyliczeń:
> 12 i < 24 miesiące – 0 pkt
= 24 i < 36 miesięcy – 5 pkt
> lub = 36 miesięcy – 10 pkt

Suma punktów uzyskanych z obu kryteriów będzie podstawą do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub
spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3CITY ELECTRONICS SP. Z O.O.

Adres

Antoniego Abrahama 1A/5.025.05

80-307 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58587650148

NIP

9571068697

Tytuł projektu

Zwiększenie potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w infrastrukturę działu produkcji i testowania innowacyjnych urządzeń elektronicznych

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0333/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów:
NDN – Zbigniew Daniluk – 17.02.2017
Liczba wyświetleń: 1242