Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wielodotykowych ekranów dotykowych, preinstalowanych minikomputerów, oprogramowania wielodotykowego oraz usługi doradztwa

Data publikacji: 08.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2017

Numer ogłoszenia

1020244

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletną ofertę, opatrzoną podpisami i wraz z wymaganymi załącznikami należy:

1. przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście - adres: ABV SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Tka-czy 30, 01-343 Warszawa lub
2. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@abventures.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@abventures.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Osowski – Prezes Zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 508 128 603

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

a. Dostawa wielodotykowych ekranów dotykowych – 4 szt.
b. Dostawa preinstalowanych minikomputerów – 4 szt.
c. Dostawa oprogramowania wielodotykowego – 1 szt.
d. Usługa doradztwa technicznego w zakresie nowoczesnych urządzeń wielodotykowych i jego programowania - minimum 200 godzin.
e. Usługa doradztwa technicznego w zakresie montażu, instalacji i konfiguracji urządzeń interaktywnych - minimum 175 godzin.

zgodnie z założeniami wyznaczonymi poniżej w pkt. Opis przedmiotu zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Spółka zamierza wprowadzić do sprzedaży własne technologie i produkty interaktywne dla segmentu sprzedaży detalicznej w galeriach handlowych, przy wykorzystaniu mobilnych punktów sprzedaży ABV w celu optymalizacji wykorzystania powierzchni sprzedażowej i podniesienia efektywności sprzedaży, przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów sprzedaży. W efekcie realizacji projektu powstanie innowacyjna instalacja ABV PO-UP.

Wnioskodawca zamierza zakupić:

- 4 sztuki zaawansowanych ekranów dotykowych (multitouch),
- 4 szt. mikrokomputerów z preinstalowanym system operacyjnym,
- 1 szt. oprogramowania wielodotykowego,
- doradztwo w zakresie nowoczesnych urządzeń wielodotykowych i jego programowania - tworzenia oprogramowania wielodotykowego,
- doradztwo w zakresie montażu, instalacji i konfiguracji urządzeń interaktywnych.

Powyższe, wraz ze specjalnie stworzoną konstrukcją kompozytową (patrz zapytanie ofertowe opublikowane przez ABV SPÓŁKA AKCYJNA na bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1017500 z dnia 2017-01-16), będzie stanowiło interaktywny, mobilny punkt sprzedaży - instalacja ABV POP UP).

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa: wielodotykowych ekranów dotykowych, preinstalowanych minikomputerów, wykonanie oprogramowania wielodotykowego oraz

- doradztwo: w zakresie nowoczesnych urządzeń wielodotykowych i jego programowania - tworzenia oprogramowania wielodotykowego oraz w zakresie montażu, instalacji i konfiguracji urządzeń interaktywnych

2. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych (dotyczy dostaw ekranów i minikomputerów)

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, z której w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego.

Zakres zamówienia

1. wielodotykowe ekrany dotykowe - 4 szt.
2. preinstalowane minikomputery - 4 szt.
3. oprogramowanie wielodotykowe - 1 szt.
4. doradztwo w zakresie nowoczesnych urządzeń wielodotykowych i jego programowania - minimum 200 h.
5. doradztwo w zakresie montażu, instalacji i konfiguracji urządzeń interaktywnych - minimum 175 h.

Specyfikacja techniczna

Stan techniczny: nowe (dot. dostaw)

-------------------------------------------------------

Z uwagi na limit znaków w polu "Przedmiot zamówienia" opis szczegółowych wymogów technicznych znajduje się w Załączniku nr 2 Opis kryteriów technicznych do zapytania ofertowego ABV.

Kod CPV

30000000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

• wymagany maksymalny termin realizacji dostaw urządzeń i oprogramowania (pkt. 1-3): do 15.03.2017 r.
• wymagany maksymalny termin realizacji usług doradczych (pkt. 4-5): od 21 marzec 2017 r. do 16 kwietnia 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Dla doradztwo w zakresie nowoczesnych urządzeń wielodotykowych i jego programowania - tworzenia oprogramowania wielodotykowego:

a. Oferent (docelowo Dostawca) musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie:

i. wiedza z zakresu programowania zwinnego (ang. Agile Methodologies) – min. 36 miesięcy
ii. wiedza z zakresu: POS, beacons, RFID, digital signage, multitouch – minimum 2 projekty zrealizowane obejmujące przedmiotowy zakres wiedzy
iii. wiedza z zakresu: HTML(5), CSS(3), JavaScript, Node, Angular, React, ObjectiveC, Swift, .Net Multi-Touch MT SDK & Gesture Library C/C++; WPF (C#), Microsoft Visual Studio, Flash/Flex/AIR AS3. – minimum 2 projekty zrealizowane obejmujące przedmiotowy zakres wiedzy
iv. doświadczenie zawodowe doradców oddelegowanych do pracy z ABV: minimum 36 miesięcy
v. okres funkcjonowania na rynku: minimum 24 miesiące,
vi. liczba pozytywnych referencji od dotychczasowych Klientów: minimum 2 szt.

2. Dla doradztwo w zakresie montażu, instalacji i konfiguracji urządzeń interaktywnych (mini-komputery oraz zestawy monitorów wielodotykowych):

a. Oferent (docelowo Dostawca) musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie:

i. dysponowanie wiedzą i praktycznym międzynarodowym doświadczeniem z zakresu nowych technologii oraz trendów w obszarze reklamy oraz komunikacji cyfrowej m.in. (Nowoczesne nośniki Digital Signage; Źródła sygnału DS – odtwarzacze, serwery; Systemy dystrybucji; Budowa oraz obsługa sieci DS; Digital Signage Content – treść; Oprogramowanie do kreacji, zarządzania i modyfikowania treści; Systemy INDOOR oraz OUTDOOR, Systemy do zarządzania siecią DS., Liczniki spojrzeń oraz nakładki dotykowe) - liczba zrealizowanych projektów obejmujących co najmniej 2 z powyższych zagadnień: minimum 2 w okresie ostatnich 24 miesięcy
ii. wiedza z zakresu: POS, beacons, RFID, digital signage, multitouch – minimum 2 projekty zrealizowane obejmujące przedmiotowy zakres wiedzy
iii. wiedza z zakresu: HTML(5), CSS(3), JavaScript, Node, Angular, React, ObjectiveC, Swift, .Net Multi-Touch MT SDK & Gesture Library C/C++; WPF (C#), Microsoft Visual Studio, Flash/Flex/AIR AS3. – minimum 2 projekty zrealizowane obejmujące przedmiotowy zakres wiedzy
iv. doświadczenie zawodowe doradców oddelegowanych do pracy z ABV: minimum 36 miesięcy
v. okres funkcjonowania na rynku: minimum 24 miesiące
vi. liczba pozytywnych referencji od dotychczasowych Klientów: minimum 2 szt.


Sposób dokonania oceny spełnienia warunków – na podstawie oświadczenia Oferenta w składanym formularzu ofertowym – wzór Załącznik nr 1.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oferent (docelowo Dostawca) biorący udział w postępowaniu musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie za-mówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia warunku – na podstawie oświadczenia Oferenta w składanym formularzu ofertowym – wzór Załącznik nr 1.

Dodatkowe warunki

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt. 8)
2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1
3. Dostarczona oferta powinna być sporządzona czytelnie np. na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką
4. Cena ofertowa jest ceną netto za całość zamówienia i powinna być podana cyfrowo lub słownie w PLN i/lub innej walucie. W przypadku ceny podanej w innej walucie niż PLN będzie ona przeliczana na złote polskie przy wykorzystaniu średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, a ewentualny kontrakt podpisany zostanie w walucie, która została podana w ofercie:

i. cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał po-nieść na nabycie Środka trwałego z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów
ii. cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie
iii. cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za środek trwały wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia
iv. cena oferty będzie stanowić wartość umowy realizacyjnej i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych rozumianych jako:

1. dostawa urządzeń i oprogramowania (pkt. 1-3 z pkt. Opis przedmiotu zamówienia – zakres zamówienia)
2. realizacja usług doradczych (pkt. 4-5 z pkt. Opis przedmiotu zamówienia – zakres zamówienia)

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
7. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę
8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, żeby mógł się z ofertą zapoznać
9. Oferenci z innych państw mogą składać dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego
10. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
11. W przypadku, gdy Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, tj. nie zawrze umowy w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu uzyskał ko-lejną najwyższą liczbę punktów.
12. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru Dostawcy spośród Oferentów w terminie do 7 dni od upływu terminu przewidzianego na składanie ofert.
13. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w ciągu 3 dni poinformuje o tym za pomocą bazy konkurencyjności.
14. Minimalny wymagany termin związania ofertą: 14 dni od daty upływu terminu składania ofert
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
16. Zamawiający ma prawo zakończyć niniejsze postępowanie bez podawania przyczyn, nie dokonując wyboru Wykonawcy. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego
17. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na bazie konkurencyjności.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. Zmiany Umowy niewymagające pisemnych aneksów: zmiany nazw/określeń Stron, adresów Stron, osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy i Za-mawiającego
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy m.in. w przypadkach, gdy:

i. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego, dokumentacji programowej RPO WD 2014-2020, wytycznych oraz dokumentacji konkursowej IZ RPO WD w zakresie mającym wpływ na realizacje; przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty
ii. niezbędna będzie zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy
iii. niezbędna będzie zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających prawidłową realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zgodnie z informacją podaną w pkt. „Warunki udziału w postępowaniu” oraz Załącznikiem nr 1
2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

1. Dostawca, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniej-szego zapytania ofertowego, mogą być udzielone zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem Zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferenta(ów) dokonany zostanie w oparciu o ocenę dokonywaną rozłącznie dla:

1. dostawa urządzeń i oprogramowania (pkt. 1-3 z pkt. Opis przedmiotu zamówienia zakres zamówienia)
2. realizacja usług doradczych (pkt. 4-5 z pkt. Opis przedmiotu zamówienia – zakres zamówienia)

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o wymienione poniżej kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.:

1. dostawa urządzeń i oprogramowania (pkt. 1-3 z pkt. Opis przedmiotu zamówienia zakres za-mówienia) – maksymalnie 100 pkt.
2. realizacja usług doradczych (pkt. 4-5 z pkt. Opis przedmiotu zamówienia – zakres zamówienia) – maksymalnie 90 pkt.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wymagać przestawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli będzie to niezbędne do uwiarygodnienia informacji zawartych w ofercie.

Rodzaje kryteriów oceny (Kryterium - Waga - Uwaga):

a/ Cena netto - 80% - "---"

b/ Kompleksowość oferty - tj. obejmująca zarówno dostawę urządzeń i oprogramowania, jak i realizację usług doradczych - 10% - "---"

c/ Zielone wskaźniki – wielodotykowe ekrany dotykowe o najniższym zużyciu energii w trybie czuwania (ang. standby mode) - 10% - "Nie dotyczy oferty na realizację usług doradczych"


a/ Zasady oceny kryterium "cena netto”:

Przy ocenie ofert rozpatrywane będą zaproponowane ceny netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferent proponujący najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 80. Kolejnym oferentom punkty będą przyznawane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:


Cena oferty najtańszej
------------------------------------------------ x 80 = ilość punktów
Cena oferty badanej


b/ Zasady oceny kryterium „Kompleksowość oferty”

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie dostawę urządzeń i oprogramowania (pkt. 1-3 z pkt. Opis przedmiotu zamówienia – zakres zamówienia) oraz realizację usług doradczych (pkt. 4-5 z Opis przedmiotu zamówienia – zakres zamówienia) - otrzyma 10 punktów
- jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie wyłącznie dostawę urządzeń i oprogramowania (pkt. 1-3 z pkt. Opis przedmiotu zamówienia – zakres zamówienia) lub wyłącznie realizację usług doradczych (pkt. 4-5 z Opis przedmiotu zamówienia – zakres zamówienia) - otrzyma 0 punktów.

c/ Zasady oceny kryterium "Zielone wskaźniki – wielodotykowe ekrany dotykowe o najniższym zużyciu energii w trybie czuwania (ang. standby mode):

Oferent, który złoży ofertę obejmującą najniższe, łączne zużycie energii w stanie oczekiwania (ang. standby mode) dla wszystkich (4 szt.) oferowanych wielodotykowych ekranów dotykowych, uzyska 10 pkt (10 pkt = 10%).

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. Uzyskane punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty – osobno dla:

1. dostawa urządzeń i oprogramowania
2. realizacja usług doradczych.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Wybrany może zostać jeden lub dwóch oferentów zależnie od wyniku oceny.

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi za-sadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, m. in.:

• zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania
• zasadą ochrony uczciwej konkurencji
• zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług
• zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku

Wykluczenia

1. Oferent (docelowo Dostawca) nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiają-cym. Składając ofertę Oferent oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Za-mawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób dokonania oceny spełnienia braku wykluczenia – na podstawie oświadczenia Oferenta w składanym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABV SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Tkaczy 30

01-343 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

508128603

NIP

5222892289

Tytuł projektu

ABV POP UP - wprowadzenie na rynek interaktywnych, mobilnych, samoobsługowych punktów sprzedaży wyposażonych w ekrany wielodotykowe

Numer projektu

RPDS.01.05.01-02-0034/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ogłoszenie zostało rozstrzygnięte 16.02.2017 r.

Na opublikowane ogłoszenie została złożona jedna oferta:

- oferta od GBV360 PRO (2275 Upper Middle Rd E #101, Oakville, ON L6H 0C3) dostarczona pocztą w dniu 14.02.2017 r.

GBV360 PRO wycenił przedmiot zamówienia na 412 000,00 PLN, w tym:

- 4 sztuki zaawansowanych ekranów dotykowych – 132 000,00 PLN netto
- 4 szt. mikrokomputerów z preinstalowanym system operacyjnym – 70 000,00 PLN netto
- 1 szt. oprogramowania wielodotykowego – 60 000,00 PLN netto
- doradztwo w zakresie nowoczesnych urządzeń wielodotykowych i jego programowania - tworzenia oprogramowania wielodotykowego – 80 000,00 PLN netto
- doradztwo w zakresie montażu, instalacji i konfiguracji urządzeń interaktywnych – 70 000,00 PLN netto.
Liczba wyświetleń: 709