Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.02.2017 r. na przeprowadzenie szkoleń zawodowych

Data publikacji: 03.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-02-2017

Numer ogłoszenia

1019828

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

• Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 13.02.2017 r. do godziny 8:00

• Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej osobiście w siedzibie firmy ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów lub wysłać pocztą na ww. adres w tytule wpisując, że oferta dotyczy projektu „Vademecum Pracy – Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku +29 z woj. podkarpackiego”.

• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2017r. o godzinie 9:00.
• Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

• Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego usług przeprowadzenia szkoleń zawodowych według poniższej specyfikacji:

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Kurs zawodowy: Księgowy

Część A

Kurs dla kandydatów na księgowych I – go stopnia
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

W ramach Zadania 6 – Kurs zawodowy: Kierowca autobusu

Część B

Kurs: Prawo jazdy kat. D
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Część C

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

W ramach Zadania 5 – Kurs zawodowy: Specjalista ds. płac

Część D

Kurs: „Specjalista ds. płac z obsługą programów komputerowych Płatnik, Symfonia”
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

• Okres realizacji kursu: luty 2017 - kwiecień 2017 r

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych określonych w niniejszym zapytaniu mających na celu podniesienie/ zdobycie przez Uczestników nowych kwalifikacji zawodowych, przeprowadzenie procesu walidacji i certyfikacji nabytych kompetencji zawodowych.

Przedmiot zamówienia

• Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego usług przeprowadzenia szkoleń zawodowych według poniższej specyfikacji:

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Kurs zawodowy: Księgowy

Część A

Kurs dla kandydatów na księgowych I – go stopnia
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

• Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników kompleksowych kompetencji do wykonywania zawodu księgowego, nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia. Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.

• Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 104 h/gr.
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 24 osoby
Łączna liczba uczestników: 24 osoby

• Okres realizacji kursu: luty 2017r. - kwiecień 2017 r.


W ramach Zadania 6 – Kurs zawodowy: Kierowca autobusu

Część B

Kurs: Prawo jazdy kat. D
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

• Cel Kursu:

Celem kursu jest wyposażenie uczestników – beneficjentów ostatecznych w umiejętności uprawniające do zawodowego przewozu osób, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 280).

• Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 80 h/gr, w tym 20 h/gr zajęcia teoretyczne i 60 h/os zajęcia praktyczne
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 10 osób
Łączna liczba uczestników: 10 osób

• Okres realizacji kursu: luty 2017 - kwiecień 2017 r.

Część C

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

• Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników – beneficjentów ostatecznych wiedzy z zakresu przewozu rzeczy i towarów (kwalifikacja wstępna przyspieszona) zgodnie z programem szkolenia określonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 280).


• Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 140 h/gr, w tym 97 h część podstawowa i 43 h część specjalistyczna
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 10 osób
Łączna liczba uczestników: 10 osób

• Okres realizacji kursu: luty 2017 - kwiecień 2017 r.

W ramach Zadania 5 – Kurs zawodowy: Specjalista ds. płac

Część D

Kurs: „Specjalista ds. płac z obsługą programów komputerowych Płatnik, Symfonia”
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

• Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników kompleksowych kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu specjalista ds. płac/ kadrowy, nabycie kwalifikacji zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia. Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.

• Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 160 h/gr
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 24 osoby
Łączna liczba uczestników: 24 osoby

• Okres realizacji kursu: luty 2017 - kwiecień 2017 r

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Luty 2017- kwiecień 2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

• W ramach poszczególnych zadań, obejmujących przedmiot zamówienia, o których mowa w pkt 3 część A, B, C, D, (szkolenia zawodowe) Wykonawca zapewnia:

• wykwalifikowaną kadrę trenerską do przeprowadzenia kursu,
• przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników zgodnie z zakresem danego kursu, obejmujące co najmniej: wydruk i/lub podręcznik lub opracowanie własne z zakresu merytorycznego objętego kursem.
• przeprowadzenie pre i post testów,
• przeprowadzenie szkolenia zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego.
• sale szkoleniowe i komputerowe;
• sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z programem danego kursu oraz plac manewrowy – jeżeli dotyczy;
• realizację szkolenia/ kursu zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania,
• przeprowadzenie procesu walidacji zdobytych przez uczestników kwalifikacji zawodowych- dotyczy części A,B,C,D. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Wynikiem walidacji jest decyzja potwierdzająca posiadanie efektów uczenia się.
• wydanie zaświadczeń zawodowych potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe zgodnie z określonym i powszechnie uznawanym standardem kształcenia – Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży - dotyczy części A,D.
• certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia dla uczestników projektu, sporządzone według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w przypadku szkoleń kończących się egzaminem zewnętrznym również certyfikat/zaświadczenie/świadectwo potwierdzający uzyskane kwalifikacje przez uczestnika szkoleń;
• refundację pierwszego podejścia uczestnika kursu do egzaminu zewnętrznego właściwego dla danego typu kursu objętego zapytaniem ofertowym,
• badania lekarskie niezbędne do udziału uczestników w kursie- jeżeli dotyczy.

Potencjał techniczny

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

• w zakresie części A lub B lub C lub D– dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. doświadczeniem minimum 1 trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkoleń zawodowych min. doświadczeniem 300 przeprowadzonych godzin szkolenia w danej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta.

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe warunki

• Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
• Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia informacji o współfinansowaniu kursu ze środków Unii Europejskiej zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego w materiałach szkoleniowych i innych dokumentach, które będą przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu.
• Szczegółowy harmonogram realizacji szkolenia dla grupy szkoleniowej zostanie określony przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni trenerów prowadzących szkolenie zawodowe w liczbie pozwalającej na płynną realizację szkolenia zgodnie z ww. harmonogramem.
• Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z harmonogramem realizacji danego szkolenia w ramach projektu. Liczba dni szkolenia w danym miesiącu, w których Wykonawca zobowiązany będzie poprowadzić szkolenie/zapewnić trenerów prowadzących szkolenie uzależniona jest od harmonogramu realizacji szkolenia w ramach projektu, ustalanego przez Zamawiającego.
• Wykonawca zobowiązany będzie również do niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku/Uczestniczce projektu, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia na co najmniej 7 dni przed realizacją danej usługi szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Warunki zmiany umowy

• Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy.
• zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkolenia zawodowego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
• ostatecznej ilości godzin szkoleń do zrealizowania,
• ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,
• ostatecznej liczby grup szkoleniowych,
• zmiany terminu płatności,
• zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
• Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
• Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
• Opracowany przez Wykonawcę program kursu – w przypadku oferty realizacji szkoleń zawodowych.
• Wykaz doświadczenia minimum 1 trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkolenia niezbędny do przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A lub B lub C lub D przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z referencjami, listami intencyjnymi, lub innymi dokumentami potwierdzającymi ich przeprowadzenie, w tym należyte wykonanie godzin szkolenia we wskazanym w ofercie wymiarze.
• CV przynajmniej jednego trenera prowadzącego każdy z kursów w zakresie którego Wykonawca składa ofertę lub prowadzącego doradztwo potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkolenia odpowiedniego doświadczenia w zakresie prowadzenia kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia stanowiące Załącznik nr 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje zawodowe do przeprowadzenia kursu (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.).
• Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
• Odpowiednie pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia kursu, na które została złożona oferta – jeżeli dotyczy.
• Potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) – dotyczy instytucji szkoleniowych.
• Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

• Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym powyżej oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
• Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:


W ramach części A, B, C, D, przedmiotu zamówienia:

Kryterium „Cena”

• Cena – waga 80 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części A, B, C, D.

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt

Kryterium „Doświadczenie zawodowe trenerów”:

Doświadczenie zawodowe trenerów – waga 20 %

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B, C, D w wymiarze od 301 do 600 godzin uzyska dodatkowo 10 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w danej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B, C, D, w wymiarze od 601 do 900 godzin uzyska dodatkowo 15 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w danej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A, B, C, D, w wymiarze powyżej 901 godzin i więcej uzyska dodatkowo 20 punktów.

0 punktów w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych otrzyma Wykonawca, który nie przedstawi doświadczenia trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkoleń w wymiarze min. 300 godzin.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych wynosi 20 pkt.

• Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie części A lub B lub C lub D w ocenie oferty w kryterium I Cena oraz kryterium II Doświadczenie zawodowe trenerów zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

• Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

• Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Adres

Legionów 31

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Vademecum Pracy- Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku +29 z woj. podkarpackiego.

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0196/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1) Konsorcjum firm: BD Center Spółka z o. o., ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów – Lider Konsorcjum wraz z: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie, ul. Targowa 3; 35-064 Rzeszów oraz ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stanisława Mikołajczyka nr 12/68, 35-209 Rzeszów – Partnerzy Konsorcjum. Data wpłynięcia oferty: 13.02.2017 godz. 07:40; Cena 121 240,00 zł (Całkowita cena z tytułu realizacji części A, B, D przedmiotu zamówienia zadeklarowana przez Wykonawcę).
2) Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców „Wiraż” Przewóz osób i ładunków, 37-561 Chłopice, Chłopice 69. Data wpłynięcia oferty: 13.02.2017 godz. 07:45. Cena: 15 900,00 zł (Całkowita cena z tytułu realizacji części C przedmiotu zamówienia zadeklarowana przez Wykonawcę).
Liczba wyświetleń: 2141