Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/2/2017 na pełnienie funkcji trenerów centralnych w 9 obszarach tematycznych: “Edukacja” (oraz opracowanie scenariusza szkolenia “Pierwsze kroki z komputerem”), “Sprawy codzienne”, “Finanse”, “Relacje z bliskimi”, “Praca i rozwój zawodowy”, “Zdrowie”, “Odpoczynek i hobby”, “Zaangażowanie obywatelskie” oraz “Religia i potrzeby duchowe”

Data publikacji: 02.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-02-2017

Numer ogłoszenia

1019652

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie:
10 lutego 2017 godz. 23:59,
na adres e-mail: katarzyna.morawska@frsi.org.pl.
W temacie wiadomości należy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr FRSI/e-Mocni/2/2017.

Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia Wykonawcy wpłynięcia jego oferty drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 601 421 097.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.morawska@frsi.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: Katarzyna Morawska, główna metodolog ds. szkoleń w Projekcie, katarzyna.morawska@frsi.org.pl, tel. 601 421 097; Elżbieta Dydak, koordynatorka Projektu po stronie Zamawiającego, tj. Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, elzbieta.dydak@frsi.org.pl, tel. 722 002 013.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 421 097

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia składa się z dziewięciu części:

a. pełnienie funkcji trenera centralnego w obszarze “Edukacja” oraz opracowanie scenariusza szkolenia “Pierwsze kroki z komputerem”,
b. pełnienie funkcji trenera centralnego w obszarze “Sprawy codzienne”,
c. pełnienie funkcji trenera centralnego w obszarze “Finanse”,
d. pełnienie funkcji trenera centralnego w obszarze “Relacje z bliskimi”,
e. pełnienie funkcji trenera centralnego w obszarze “Praca i rozwój zawodowy”,
f. pełnienie funkcji trenera centralnego w obszarze “Zdrowie”,
g. pełnienie funkcji trenera centralnego w obszarze “Odpoczynek i hobby”,
h. pełnienie funkcji trenera centralnego w obszarze “Zaangażowanie obywatelskie”,
i. pełnienie funkcji trenera centralnego w obszarze “Religia i potrzeby duchowe”.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane części Zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wspólnej w przypadku składania oferty na część IV.1.a Zamówienia (tj. pełnienie funkcji trenera centralnego w obszarze “Edukacja” oraz opracowanie scenariusza szkolenia “Pierwsze kroki z komputerem”), przy czym w takiej sytuacji jeden Wykonawca odpowiada za pełnienie funkcji trenera centralnego, a drugi - za opracowanie scenariusza.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Wszystkie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie trenerów centralnych w 9 obszarach tematycznych:
- “Edukacja” (oraz opracowanie scenariusza szkolenia “Pierwsze kroki z komputerem”),
- “Sprawy codzienne”,
- “Finanse”,
- “Relacje z bliskimi”,
- “Praca i rozwój zawodowy”,
- “Zdrowie”,
- “Odpoczynek i hobby”,
- “Zaangażowanie obywatelskie”
- ]“Religia i potrzeby duchowe”.
Obszary tematyczne są opisane w „Ramowym katalogu kompetencji cyfrowych” (do pobrania ze strony Ministerstwa Cyfryzacji pod linkiem: https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych).

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu Zamówienia:

1. Pełnienie funkcji trenera centralnego w danym obszarze:

a) Do zadań trenera centralnego w każdym z obszarów tematycznych należeć będzie:

i. Przeprowadzenie kwerendy materiałów edukacyjnych i kursów e-learningowych dotyczących e-usług globalnych, krajowych i regionalnych w danym obszarze tematycznym dostępnych w domenie publicznej - przedstawienie wyników kwerendy według formatki przekazanej przez Zamawiającego.

ii. Opracowanie sylabusa szkoleń stacjonarnych dotyczących e-usług globalnych i krajowych (publicznych i prywatnych) w danym obszarze - według wzoru przygotowanego przez Zamawiającego.

iii. Opracowanie 10 scenariuszy po 2 godz. szkoleniowe, dotyczących e-usług globalnych i krajowych (publicznych i prywatnych) w danym obszarze, w tym:
- 7 scenariuszy po przeprowadzeniu kwerendy, w tym 3 scenariusze w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy z Wykonawcą,
- oraz 3 scenariuszy w oparciu o wyniki monitoringu, o którym mowa w punkcie iv,
wraz z towarzyszącymi im prezentacjami multimedialnymi (do wyświetlenia przez trenera lokalnego), opisami ćwiczeń, materiałami edukacyjnymi dla uczestników oraz linkami do użytecznych zasobów w Internecie.
Każdy scenariusz zostanie przygotowany w dwóch wersjach: a) dla osób o podstawowych kompetencjach cyfrowych oraz b) dla osób o średniozaawansowanych kompetencjach cyfrowych.
Finalna liczba scenariuszy będzie zależeć od liczby e-usług w obszarze tematycznym.

iv. Monitorowanie e-usług centralnych i globalnych w danym obszarze - sporządzanie miesięcznych raportów z monitoringu zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego przez 19 m-cy, w okresie od maja 2017 do grudnia 2018.

v. Opracowanie scenariuszy szkoleń stacjonarnych dot. e-usług regionalnych w danym obszarze wskazanych przez Zamawiającego na podstawie monitoringu prowadzonego przez oddziały Fundacji Aktywizacja - minimum 4 scenariusze po 2 godz. szkoleniowe - wraz z towarzyszącymi im prezentacjami multimedialnymi (do wyświetlenia przez trenera lokalnego), opisami ćwiczeń, materiałami edukacyjnymi dla uczestników oraz linkami do użytecznych zasobów w Internecie.
Każdy scenariusz zostanie przygotowany w dwóch wersjach: a) dla osób o podstawowych kompetencjach cyfrowych oraz b) dla osób o średniozaawansowanych kompetencjach cyfrowych.

vi. Opracowanie treści do kursu e-learningowego w danym obszarze tematycznym - przygotowanie treści do minimum 7-godz. kursu e-learningowego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

vii. Przeprowadzenie szkoleń dla trenerów lokalnych przede wszystkim z zakresu danego obszaru tematycznego z elementami metodyki edukacji dorosłych (z uwzględnieniem specyfiki edukacji cyfrowej) - ok. 14 dni szkoleniowych. W razie potrzeby, Wykonawca będzie zobowiązany do zaprezentowania na szkoleniu także scenariuszy z innego obszaru / innych obszarów.
Ostateczna liczba dni szkoleniowych, którą Wykonawca przeprowadzi dla trenerów lokalnych, będzie ustalona przez Zamawiającego m.in. w oparciu o zakresy sylabusów szkoleń i potrzeby trenerów lokalnych, przy czym minimalna liczba dni nie będzie mniejsza niż 6 dni a maksymalna nie będzie większa niż 44 dni.

viii. Świadczenie doradztwa dla trenerów lokalnych w danym obszarze tematycznym: na miejscu – 12 wizyt studyjnych / monitoringowych po ok. 4 godz. , i online – średnio min. 6 godz. m-cznie przez okres 24 m-cy (łącznie min. 8 godz. m-cznie przez okres 24 miesięcy). Data i lokalizacja wizyty studyjnej / monitoringowej wymaga uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

b) Trenerzy centralni będą pełnić tę funkcję od dnia podpisania umowy do końca marca 2019 r. (ok. 25 m-cy).

2. Opracowanie scenariusza szkolenia “Pierwsze kroki z komputerem” (tzw. moduł podstawowy szkoleń stacjonarnych) - 7 godz. szkoleniowych.
Wykonawca zaprezentuje scenariusz trenerom lokalnym na 1-godz webinarium, w którym weźmie udział jako ekspert (45-min prezentacja oraz sesja pytań).

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą do 31 marca 2019 r., w tym opracowanie scenariusza szkolenia “Pierwsze kroki z komputerem”: do 31 marca 2017 r.

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym (punkt VII.3).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę (w tym nt. e-usług globalnych / krajowych / regionalnych i narzędzi cyfrowych) i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji trenera centralnego (i do przygotowania scenariusza “Pierwsze kroki z komputerem” w przypadku składania oferty wspólnej) musi mieć udokumentowane następujące doświadczenie:

1. Pełnienie funkcji trenera/ki centralnego/ej w obszarze “Edukacja” oraz przygotowanie scenariusza szkolenia “Pierwsze kroki z komputerem”:
[odnośnie pełnienia funkcji trenera/ki centralnego/ej w obszarze “Edukacja”]:
a. minimum 100 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min) udokumentowanego doświadczenia trenerskiego w samodzielnym przeprowadzeniu minimum 4-godzinnych szkoleń metodami aktywnymi związanych z tematyką danego obszaru tematycznego, w okresie od 1.01.2012 do dnia publikacji niniejszego zapytania;
b. minimum 3 opracowane scenariusze / konspekty / programy szkoleń związanych z tematyką danego obszaru tematycznego (prowadzonych metodami aktywnymi), w okresie od 1.01.2012 do dnia publikacji niniejszego zapytania.

[odnośnie przygotowania scenariusza szkolenia “Pierwsze kroki z komputerem”]:
c. minimum 100 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min) udokumentowanego doświadczenia trenerskiego w samodzielnym przeprowadzeniu minimum 2-godzinnych szkoleń związanych z podstawą obsługi komputera z dostępem do Internetu (metodami aktywnymi), w okresie od 1.01.2012 do dnia publikacji niniejszego zapytania;
d. minimum 3 opracowane scenariusze / konspekty / programy szkoleń związanych z podstawą obsługi komputera z dostępem do Internetu (prowadzonych metodami aktywnymi), w okresie od 1.01.2012 do dnia publikacji niniejszego zapytania.

2. Pełnienie funkcji trenera/ki centralnego/ej w jednym z następujących obszarów: “Sprawy codzienne”, “Finanse”, “Relacje z bliskimi”, “Praca i rozwój zawodowy”, “Zdrowie”, “Odpoczynek i hobby”, “Zaangażowanie obywatelskie” lub “Religia i potrzeby duchowe”:
a. minimum 100 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min) udokumentowanego doświadczenia trenerskiego w samodzielnym przeprowadzeniu minimum 4-godzinnych szkoleń metodami aktywnymi związanych z tematyką danego obszaru tematycznego, w okresie od 1.01.2012 do dnia publikacji niniejszego zapytania;
b. minimum 3 opracowane scenariusze / konspekty / programy szkoleń związanych z tematyką danego obszaru tematycznego (prowadzonych metodami aktywnymi), w okresie od 1.01.2012 do dnia publikacji niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagania odnośnie osób zdolnych do wykonania zamówienia zostały określone w punkcie "Wiedza i doświadczenie".

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć w szczególności:
a. harmonogramu realizacji Zamówienia, w tym terminów realizacji zadań Wykonawcy, terminów spotkań i szkoleń,
b. miejsc realizacji spotkań dla trenerów centralnych i szkoleń dla trenerów lokalnych,
c. ostatecznej liczby godzin do zrealizowania, liczby scenariuszy szkoleń,
d. ramowej zawartości sylabusa szkoleń w danym obszarze tematycznym, ramowej zawartości scenariusza szkolenia oraz ramowej zawartości treści kursu e-learningowego w danym obszarze tematycznym;
e. niezbędnych zmian dotyczących do prawidłowej realizacji zamówienia;

2. Zamawiający informuje, że zmiany w umowie nie będą dotyczyły rodzaju świadczonych zadań, wymienionych w punkcie IV zapytania.

3. W przypadku zmiany skutkującej zmniejszeniem / zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje jedynie odpowiednio zmniejszenie / zwiększenie wynagrodzenia zgodnie z faktycznie zrealizowaną usługą, na podstawie cennika z formularza ofertowego.

4. Zwiększenie lub zmniejszenie wartości Zamówienia nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonego w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

2. Wyłonionych zostanie maksymalnie dziewięciu trenerów centralnych, z których każdy opiekować się będzie jednym obszarem tematycznym

3. Ocena każdej z części zamówienia jest dokonywana osobno.

4. Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

4.1. W przypadku składania oferty na pełnienie funkcji trenera/ki centralnego/ej w obszarze “Edukacja” oraz przygotowanie scenariusza szkolenia “Pierwsze kroki z komputerem”:

a. cena oferty obejmująca wszelkie koszty z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań publiczno-prawnych (także podatku od towarów i usług (VAT) oraz obowiązkowych składek ZUS) – 50% (maksymalnie 50 punktów);
b. doświadczenie trenerskie- doświadczenie w samodzielnym przeprowadzeniu, metodami aktywnymi, minimum 4-godzinnych szkoleń związanych z tematyką obszaru “Edukacja” – 30% (maksymalnie 30 punktów);
c. doświadczenie w tworzeniu scenariuszy / konspektów / programów szkoleń związanych z tematyką obszaru “Edukacja” (prowadzonych metodami aktywnymi) - 20% (maksymalnie 20 punktów);
d. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z podstawą obsługi komputera z dostępem do Internetu oraz doświadczeniu w tworzeniu scenariuszy / konspektów / programów szkoleń związanych z podstawą obsługi komputera z dostępem do Internetu jest warunkiem udziału w postępowaniu i nie będzie skutkowało przyznaniem dodatkowych punktów.

4.2. W przypadku składania oferty na pełnienie funkcji trenera/ki centralnego/ej w pozostałych obszarach tematycznych:
a. cena oferty obejmująca wszelkie koszty z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań publiczno-prawnych (także podatku od towarów i usług (VAT) oraz obowiązkowych składek ZUS) – 50% (maksymalnie 50 punktów);
b. doświadczenie trenerskie - doświadczenie w samodzielnym przeprowadzeniu, metodami aktywnymi, minimum 4-godzinnych szkoleń związanych z tematyką danego obszaru tematycznego – 30% (maksymalnie 30 punktów) ;
c. doświadczenie w tworzeniu scenariuszy / konspektów / programów szkoleń związanych z tematyką danego obszaru tematycznego (prowadzonych metodami aktywnymi) - 20% (maksymalnie 20 punktów).

5. Zasady oceny poszczególnych kryteriów:

5.1. Kryterium cena:
Cenę brutto za wykonanie całości zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.
Premiowana będzie najniższa cena. Oferta o najniższej cenie (spośród ważnych i nieodrzuconych ofert) otrzyma 50 punktów. Punkty dla pozostałych ofert będą liczone według następującego wzoru:
C= (Cmin : C0) x 50
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert
C0 – cena badanej oferty

5.2. Kryterium doświadczenie trenerskie:
Premiowane będzie największe doświadczenie trenerskie. Oferta Wykonawcy o największym doświadczeniu (spośród ważnych i nieodrzuconych ofert) otrzyma 30 punktów. Punkty dla pozostałych ofert będą liczone według następującego wzoru:
D= (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie
D0 – doświadczenie danego Wykonawcy (liczba przeprowadzonych szkoleń)
Dmax – największe doświadczenie spośród Wykonawców (liczba przeprowadzonych szkoleń)

5.3. Kryterium doświadczenie w tworzeniu scenariuszy / konspektów / programów szkoleń:
Premiowane będzie największe doświadczenie. Oferta Wykonawcy o największym doświadczeniu (spośród ważnych i nieodrzuconych ofert) otrzyma 20 punktów. Punkty dla pozostałych ofert będą liczone według następującego wzoru:
D= (D0 : Dmax) x 20
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie
D0 – doświadczenie danego Wykonawcy (liczba przygotowanych scenariuszy / konspektów / programów szkoleń)
Dmax – największe doświadczenie spośród Wykonawców (liczba przygotowanych scenariuszy / konspektów / programów szkoleń).

6. Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
Za najkorzystniejsze oferty zostaną uznane oferty z największą liczbą punktów (suma punktów za kryterium „cena”, kryterium „doświadczenie trenerskie” i kryterium „doświadczenie w tworzeniu scenariuszy / konspektów / programów szkoleń”). Jeżeli na ostatnich klasyfikowanych miejscach listy rankingowej znajdą się oferty, które będą miały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze spośród nich oferty z największym doświadczeniem trenerskim.

Wykluczenia

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia także Wykonawcom, którzy są jednocześnie zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA AKTYWIZACJA

Adres

Tytusa Chałubińskiego 9/9A

02-004 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225301850

Fax

225301859

NIP

5271311973

Tytuł projektu

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0013/16-00

Inne źródła finansowania

ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa
NIP 525 242 41 91
KRS 0000303048
tel. 22 123 90 20
www.frsi.org.pl

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanego przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). Opis projektu znajduje się na stronie: www.frsi.org.pl i www.e-mocni.org.pl.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku postępowania dokonano wyboru wykonawców do pełnienia roli trenera centralnego / trenerki centralnej w obszarach tematycznych:
1. „Finanse” - Krystyna Brząkalik, ul. Stroma 12 43-173 Łaziska Górne (cena po negocjacjach brutto: 51 850 PLN),
2. „Praca i rozwój zawodowy”- Aurum Anna Dyjak, ul. Cichockiego 4/33, 24-100 Puławy (cena po negocjacjach brutto: 52 900 PLN),
3. „Zaangażowanie obywatelskie” - Mondragon - Edukacja-Animacja-Multimedia Piotr Henzler, ul. Hołówki 3/103, 00-749 Warszawa (cena po negocjacjach brutto: 52 800 PLN),
4. „Zdrowie” - Reactive Monika Zygmuntowicz, ul. Kamieniec 3, 43-450 Ustroń (cena po negocjacjach brutto: 52 950 PLN).

Negocjacje zostały przeprowadzone w danym obszarze tematycznym z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tzn. otrzymał największą liczbę punktów w ramach oceny ofert .

Z uwagi na fakt, iż w ramach prowadzonego postępowania nr FRSI/e-Mocni/2/2017.w obszarach:
1. “Edukacja” (oraz opracowanie scenariusza szkolenia “Pierwsze kroki z komputerem”),
2. “Sprawy codzienne”,
3. “Relacje z bliskimi”,
4. “Odpoczynek i hobby”,
5. “Religia i potrzeby duchowe”
nie wpłynęła żadna lub wpłynęła oferta niespełniająca warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający przystąpił do wyboru wykonawców zgodnie z art. 6.5 pkt 8 lit. a "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj. bez stosowania procedur określonych w sekcji 6.5.2".
Wyłonieni Wykonawcy:
1. “Edukacja” (oraz opracowanie scenariusza szkolenia “Pierwsze kroki z komputerem”) - Sabina Furgoł, ul. Sikorskiego 7, 43-180 Orzesze, cena 53 300 PLN brutto
2. “Sprawy codzienne” - Marcin Pawlik, Monte Cassino 1/72, 01-121 Warszawa, cena 53 000 PLN brutto
3. “Relacje z bliskimi” - Renata Maciejczyk (Renata Maciejczyk Extreme Academy), 34-120 Andrychów, ul. Włókniarzy 26/61, cena 52 900 PLN brutto
4. “Odpoczynek i hobby” - Karolina Furmańska (Karolina Furmańska - Akademia Perspektyw), ul. Olbrachtowska 32/20, 54-063 Wrocław, cena 53 300 PLN brutto
5. “Religia i potrzeby duchowe” - Malwina Okrzesik (Malwina Okrzesik Narodziny), ul. Przemysłowa 25, 43-300 Bielsko-Biała, cena 52 500 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 634