Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/NPK_N013

Data publikacji: 02.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2017

Numer ogłoszenia

1019574

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć na wymaganym wzorze - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w dowolny z poniższych sposobów:
- e-mailem na adres: ekarewicz@wsb.gda.pl;
- pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk - w Kancelarii lub w Biurze Projektu - pokój B320
z dopiskiem: "Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2017/NPK_N013"

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Irena Bach-Dąbrowska e-mail: ibach@wsb.gda.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą do pracodawców branży logistycznej zatrudniających pracowników z szeroko rozumianych obszarów: logistyki i inżynierii transportu, logistyki i spedycji międzynarodowej, zarządzania procesami i projektami logistycznymi, transportu lotniczego, logistyki międzynarodowej, zarządzania logistyką, przewozu towarów i osób w transporcie drogowym, logistyki portów morskich, inżynierii produkcji, projektowania i eksploatacji inteligentnych systemów transportowych, inżynierii systemów logistycznych, logistyki i gospodarki morskiej oraz spedycji morskiej i lotniczej o przedstawienie ofert na opracowanie nowej formuły praktyk dla studentów modyfikowanego kierunku Logistyka dla studiów I stopnia (profil inżynierski i licencjacki) oraz dla studiów II stopnia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Studia z pracodawcą – program kształcenia praktycznego na kierunku Logistyka (I i II stopień) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Celem głównym projektu jest wzrost dostosowani i zakresu realizacji - we współpracy z pracodawcami - programów kształcenia na 2 kierunkach Logistyka studia I i II stopnia WSB w Gdańsku w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w tym Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, przekładający się na wzrost kompetencji studentów uczestniczących w edukacji w ramach ww. programów kształcenia.

Przedmiot zamówienia

Pracodawcy przedstawią rekomendacje dotyczące programu praktyk zmierzające ku większemu zaangażowaniu studentów do pracy w zespołach projektowych/zadaniowych organizacji, na których podstawie Menedżer kierunku opracuje program.
Rekomendacje dotyczące programu praktyk powinny odnosić się do:
• Zakresu kompetencji jakie powinny być w ramach praktyk zawodowych realizowanych w różnych firmach branży logistycznej trenowane, nabywane i wzmacnianie przez studentów kierunku Logistyka;
• faktycznie możliwych prac i zadań do realizacji przez studentów w firmach branży logistycznej oraz do obszaru obowiązków jakie można realnie powierzyć praktykantowi;
• posiadać poziom ogólności umożliwiający zastosowanie tych wytycznych w różnych firmach branży logistycznej, bez względu na obszar ich specjalizacji.

Działania indywidualne – praca zdalna odbywać się będzie w lokalizacjach Wykonawcy.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:
80.30.00.00 -7 Usługi szkolnictwa wyższego
80.40.00.00-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe
80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 15.02.2017 r. do 22.02.2017 r.
Świadczenie usługi będzie trwać przez maksymalnie 6 dni roboczych. Na przeprowadzenie działań przewidziano łącznie 8 godzin/1 pracodawcę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów CV oraz Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):
Kryterium oceny – cena ofertowa brutto – 100%:

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Studia z pracodawcą - program kształcenia praktycznego na kierunkach Logistyka (I i II stopień) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-N013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 653