Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/NPK_N013

Data publikacji: 02.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2017

Numer ogłoszenia

1019564

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć na wymaganym wzorze - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w dowolny z poniższych sposobów:
- e-mailem na adres: ekarewicz@wsb.gda.pl;
- pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk - w Kancelarii lub w Biurze Projektu - pokój B320
z dopiskiem: "Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2017/NPK_N013"

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Irena Bach-Dąbrowska e-mail: ibach@wsb.gda.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą do pracodawców branży logistycznej zatrudniających pracowników z szeroko rozumianych obszarów: logistyki i inżynierii transportu, logistyki i spedycji międzynarodowej, zarządzania procesami i projektami logistycznymi, transportu lotniczego, logistyki międzynarodowej, zarządzania logistyką, przewozu towarów i osób w transporcie drogowym, logistyki portów morskich, inżynierii produkcji, projektowania i eksploatacji inteligentnych systemów transportowych, inżynierii systemów logistycznych, logistyki i gospodarki morskiej oraz spedycji morskiej i lotniczej o przedstawienie ofert na opracowanie założeń merytorycznych modyfikacji kierunku Logistyka dla studiów I stopnia (profil inżynierski i licencjacki) oraz dla studiów II stopnia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Studia z pracodawcą – program kształcenia praktycznego na kierunku Logistyka (I i II stopień) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku”. Celem głównym projektu jest wzrost dostosowania i zakresu realizacji - we współpracy z pracodawcami - programów kształcenia na 2 kierunkach Logistyka studia I i II stopnia WSB w Gdańsku w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w tym Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, przekładający się na wzrost kompetencji studentów uczestniczących w edukacji w ramach ww. programów kształcenia.

Przedmiot zamówienia

Założenia zostaną wypracowane przez zespół złożony z Menedżera kierunku, metodyka, dwóch dydaktyków i 4 pracodawców podczas spotkań (2 spotkania po 5 godzin) i podczas pracy zdalnej (10 godzin).
Przedmiotem realizowanej pracy jest:
a) dokonanie przeglądu obecnego programu kształcenia (siatek programowych) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, na profilu inżynierskim oraz profilu licencjackim i na bazie przeprowadzonych dyskusji oraz analiz wypracowanie rekomendacji dotyczących zmian do wprowadzenia w siatkach programowych w zakresie:
a. Listy przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych
b. Układu przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych w ciągu toku studiów w ramach kolejnych semestrów
c. Nazw przedmiotów i ich zawartości merytorycznej
d. Form realizacji przedmiotów oraz ilości godzin przyznanych dla realizacji tych przedmiotów
e. Wartości punktów ECTS przyzwanych za nakład pracy własnej studenta w ramach danego przedmiotu
f. Wyboru przedmiotów specjalnościowych, które dostosowane będą do realizacji w formie kształcenia dualnego (minimum 50% przedmiotów danej specjalności)
b) Wybór i opracowanie listy przedmiotów kierunkowych uzupełniających kierunkowe kształcenie podstawowe (na I i II semestrze) oddzielnie dla profilu licencjackiego i inżynierskiego, wprowadzających praktyczność kształcenia już od pierwszego semestru;
c) Wybór i opracowanie listy przedmiotów kierunkowych uzupełniających kierunkowe kształcenie na I roku studiów II stopnia, przedmiotów wprowadzających praktyczność kształcenia już od pierwszego semestru;
d) Wypracowanie koncepcji warsztatów w obszarach programu kształcenia, upraktyczniających kształcenie na kierunku logistyka inżynierska, licencjacka, magisterska;
e) Przygotowanie listy przedmiotów dla nowo tworzonej specjalności licencjackiej na studiach I stopnia – Logistyka i gospodarka morska; Ustalenie liczby godzin, form prowadzenia przedmiotów, punktów ECST wynikających z oczekiwanego nakładu pracy własnej studenta w ramach przedmiotu;
f) Weryfikacja i korekta zawartości merytorycznej programu kształcenia (Sylabusów) do modyfikowanych przedmiotów specjalnościowych oraz opracowanie zawartości merytorycznej dla programu kształcenia (Sylabusów) dla nowo tworzonych przedmiotów w nowej specjalności, w szczególności przy uwzględnieniu potrzeb pracodawców oraz wymagań rynkowych wynikających z rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Modyfikacje sylabusów dotyczyć będą specjalności:
• Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów transportowych,
• Logistyka międzynarodowa,
• Logistyka portów morskich,
• Inżynieria produkcji,
• Logistyka i spedycja.

Działania indywidualne – praca zdalna odbywać się będzie w lokalizacjach Wykonawcy.
Działania grupowe będą się odbywać na terenie Gdańska, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, przy udziale i wsparciu merytorycznym Menedżera Kierunku Informatyka oraz Metodyka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:
80.30.00.00 -7 Usługi szkolnictwa wyższego
80.40.00.00-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe
80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 15.02.2017 r. do 22.02.2017 r.
Świadczenie usługi będzie trwać przez maksymalnie 6 dni roboczych. Na przeprowadzenie działań przewidziano łącznie 20 godzin/1 pracodawcę, w tym: 10 godzin pracy grupowej i 10 godzin pracy indywidualnej. Terminy działań grupowych wskaże Zamawiający.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów CV oraz Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM - WAGA (%)
Cena ofertowa brutto - 80
Doświadczenie Oferenta o którym mowa w pkt. IV. 1 kropka trzecia - 20

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

PC= CN x waga / CR

P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej
waga=80

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

Kryterium oceny – Doświadczenie Oferenta o którym mowa w pkt. IV. 1 kropka trzecia
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:

 brak doświadczenia – 0 pkt.
 doświadczenie: minimum trzyletnie - 5 pkt.
 doświadczenie: więcej niż trzyletnie i nie mniej niż sześcioletnie - 10 pkt.
 doświadczenie: minimum dziesięcioletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Studia z pracodawcą - program kształcenia praktycznego na kierunkach Logistyka (I i II stopień) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-N013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 369