Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia do badania skóry z możliwością podłączenia kamery oraz max 4 sond

Data publikacji: 02.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-02-2017

Numer ogłoszenia

1019529

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa 10-02-2017r. do godz. 15.00
2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres Zamawiającego lub na adres emaliowy: info@cgs-pszczyna.pl (podpisane pliki PDF). Koperta powinna zawierać dane zamawiającego i wykonawcy oraz dopisek: Oferta na dostawę sprzętu w ramach projektu 3.2 RPO WSL. Zapytanie: 02/2017/EFRR
4.Strony oferty powinny być trwale spięte, każda strona powinna być ponumerowana i zaparafowana – numerowanie i parafowanie dotyczy również ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Za termin złożenia oferty uznaje się dzień jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
7. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@cgs-pszczyna.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr JanianSzafron - Michalik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601999448

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia do badania skóry z możliwością podłączenia kamery oraz max 4 sond. Urządzenie służy do diagnostycznego badania skóry i włosów oraz indywidualnego doboru dermo-kosmetyków. Umożliwia pomiar elastyczności, nawilżenia oraz sebum na skórze i włosach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: pszczyński Miejscowość: Pszczyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup nowego urządzenia do badania skóry w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 RPO WSL: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu, w celu wprowadzenia nowych innowacyjnych usług z zakresu medycyny na rynek śląski i krajowy”.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w załączniku nr 1 do zamówienia

Kod CPV

33158000-2

Nazwa kodu CPV

Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ciągu 7 tygodni od złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
- zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą tj. Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do zapytania.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe ( alternatywne ) spowoduje jej odrzucenie.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić pisemnie lub elektronicznie w języku polskim w jednym egzemplarzu.
5. W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć :
a/ Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – z datą i czytelnym podpisem Oferenta lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu. Podpis powinien zostać sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację ( pieczątka imienna lub czytelnie)
b/ Oświadczenia – załącznik nr 3 zapytania ofertowego
c/ Odpis z właściwego rejestru (CEIDG, KRS)
d/ Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
e/ dokumenty potwierdzające zgodność wyposażenia i warunków technicznych urządzenia z zał. nr 1 do oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp. Opis kryteriów oceny Waga
1. Cena 80
2. Gwarancja 10
3. Termin dostawy 10

Ocena ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

Kryterium cena:
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 80 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:

C = (Najniższa cena ofertowa / Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 80 pkt

Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją dostawy w tym: transport do siedziby Zamawiającego, montaż, pierwsze uruchomienie i instruktaż. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, nadto musi uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.

kryterium „gwarancja”
Wykonawca, który zaoferował najdłuższy okres gwarancji na urządzenie otrzymuje 10 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
G = (Okres gwarancji na urządzenie w rozpatrywanej ofercie / Najdłuższy okres gwarancji na urządzenie) x 10 pkt

kryterium „termin dostawy”
Termin dostawy będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Oferent, który zaoferował najkrótszy termin dostawy otrzymuje 10 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
D = (Najkrótszy termin dostawy / termin dostawy w rozpatrywanej ofercie) x 10 pkt
Termin dostawy powinien być określony w tygodniach. Liczony jest od daty złożenia zamówienia.

Ocena:
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową oceny.
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty ze względu na uzyskanie identycznej liczby punktów, wybrana zostanie oferta z niższą ceną.
3. W przypadku gdy Oferent, który złożył najkorzystniejsza ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, złożonych ofert.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Oferent zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Na potwierdzanie braku podstaw do wykluczenia Oferent jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JANINA SZAFRON - MICHALIK CENTRUM GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH

Adres

Jana Kilińskiego 3A

43-200 Pszczyna

śląskie , pszczyński

NIP

6381043095

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu, w celu wprowadzenia nowych innowacyjnych usług z zakresu medycyny na rynek śląski i krajowy.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-013F/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EPRUS CZESŁAW GORNOWICZ S.K.A.
UL. LESZCZYŃSKA 32,
43-300 BIELSKO-BIAŁA,
cena: 22 699,87 zł
Liczba wyświetleń: 664