Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/NPK_N010

Data publikacji: 02.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2017

Numer ogłoszenia

1019495

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć na wymaganym wzorze - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w dowolny z poniższych sposobów:
- e-mailem na adres: ekarewicz@wsb.gda.pl;
- pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk - w Kancelarii lub w Biurze Projektu - pokój B320
z dopiskiem: "Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017/NPK_N010"

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Irena Bach-Dąbrowska e-mail: ibach@wsb.gda.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą do pracodawców branży ICT zatrudniających pracowników z szeroko rozumianych obszarów: multimedia i grafika komputerowa, social media, administracja bazami danych, inżynieria testów oprogramowania, bezpieczeństwo systemów informatycznych, inżynieria sieci komputerowych oraz programowanie o przedstawienie ofert na opracowanie profilu absolwenta oraz modelu kompetencji do modyfikowanego programu kierunku Informatyka dla profilu inżynierskiego i licencjackiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Zaprogramowani na sukces – program kształcenia praktycznego na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku”. Celem głównym projektu jest wzrost dostosowania i zakresu realizacji - we współpracy z pracodawcami - programów kształcenia na kierunku Informatyka studia I stopnia WSB w Gdańsku w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w tym Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, przekładający się na wzrost kompetencji studentów uczestniczących w edukacji w ramach ww. programów kształcenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Profilu absolwenta oraz modelu kompetencji (wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) dla określonych obszarów kształcenia na kierunku Informatyka, osobno dla profilu inżynierskiego i licencjackiego.
Profil absolwenta oraz model kompetencji opracują osobno dla profilu inżynierskiego i licencjackiego zespoły 3-osobowe (dydaktyk i dwóch pracodawców) podczas spotkań (6 godzin) i pracy zdalnej (8 godzin).
Opracowanie profilu absolwenta oraz modelu kompetencji odbywać winno się w oparciu o analizę zakresu obowiązków stanowiskowych, ofert rekrutacyjnych Świadczeniodawcy oraz w oparciu o analizę ofert pracy innych pracodawców branży ICT we wskazanych obszarach:
• Multimedia i grafika komputerowa,
• Social media,
• Inżynieria testów oprogramowania,
• Bezpieczeństwo systemów informatycznych,
• Programowanie,
• Administracja bazami danych,
• Inżynieria sieci komputerowych.
Opracowana sylwetka absolwenta oraz model kompetencji powinien odzwierciedlać w możliwie dokładny sposób zakres oczekiwanych przez pracodawców kompetencji (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) u absolwentów kierunku Informatyka, w zakresie stanowisk pracy definiowanych w ww. obszarach zatrudnienia.
Praca realizowana będzie w ramach działań grupowych oraz działań indywidualnych.
Działania indywidualne – praca zdalna odbywać się będzie w lokalizacjach Świadczeniodawcy.
Działania grupowe będą się odbywać na terenie Gdańska, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:
80.30.00.00 -7 Usługi szkolnictwa wyższego
80.40.00.00-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe
80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 15.02.2017 r. do 22.02.2017 r.
Świadczenie usługi będzie trwać przez maksymalnie 6 dni roboczych. Na przeprowadzenie działań przewidziano łącznie 14 godzin/1 pracodawcę, w tym: 6 godzin pracy grupowej i 8 godzin pracy indywidualnej. Terminy działań grupowych wskaże Zamawiający.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów CV i Załącznika nr 1 do zapytania oferotwego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto – 100%:

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Zaprogramowani na sukces - program kształcenia praktycznego na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-N010/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 554