Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności Firmy ZBR „LATER” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie, w oparciu o przeprowadzone prace B+R, innowacyjnej usługi montażu przewodów napowietrznych z ciągłą rejestrowaną kontrolą naciągu”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ID: LATER/01/01/2017.

Data publikacji: 27.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2017

Numer ogłoszenia

1018955

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejscem składania ofert jest: ZBR LATER Sp. z o.o. ul. Sanocka 36, 38-480 Rymanów
2. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 13.03.2017 roku do godziny 08:30, tj. w godzinach pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00. W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: ZBR LATER Sp. z o.o. ul. Sanocka 36, 38-480 Rymanów
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę maszyn i urządzeń ID: LATER/01/01/2017 – nie otwierać do dnia 13.03.2017 roku do godziny 08:40”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
4. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 i zawierać wymagane w niej załączniki.
5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
6. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
7. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych.
8. Złożenie oferty powinno zostać poprzedzone wniesieniem wadium przez Oferenta.
9. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
10. Oferenci są związani ofertą do dnia 12.05.2017 r..
11. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
13. Zamawiający nie stosuje Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
14. Publikacja niniejszego ogłoszenia wynika z pkt. 25 Wytycznych Instytucji Zarządzającej regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień Publicznych, załącznik nr 1 do uchwały nr 206/4152/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23.08.2016 r.
Szczegóły zawarte zostały w treści Przetargu Otwartego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Rajchel (adres e-mail: k.rajchel@zbrlater.pl)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa maszyn i urządzeń ma charakter bezwarunkowy i jest związana z realizacją projektu ze środków poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pn. "Wzrost konkurencyjności Firmy ZBR „LATER” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie, w oparciu o przeprowadzone prace B+R, innowacyjnej usługi montażu przewodów napowietrznych z ciągłą rejestrowaną kontrola naciągu", nr: RPPK.01.04.01-18-0181/16 i obejmuje następujący asortyment:

a) Wciągarka z wyposażeniem i rejestratorem siły naciągu 90kN - 1szt. – dostawa nie później niż do końca kwietnia 2017
b) Wciągarka z wyposażeniem i rejestratorem siły naciągu 35kN -1szt. – dostawa nie później niż do końca kwietnia 2017
c) Maszyna hamująca z wyposażaniem 50 kN-1 szt. – dostawa nie później niż do końca kwietnia 2017
d) Maszyna hamująca z wyposażaniem 50 kN - 1szt. – dostawa nie później niż do końca maja 2017
e) Stojak do układania szpul hydrauliczny z głowicą hydrauliczną i wężami hydraulicznymi - 2szt. – dostawa nie później niż do końca maja 2017
f) Rolki do montażu przewodów i OPGW - 25szt. – dostawa nie później niż do końca maja 2017
g) Piloty linowe stalowe (900mb) - 18szt. – dostawa nie później niż do końca maja 2017
h) Wózek inspekcyjny - 3szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
i) Drabina trójkątna - 2szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
j) Przepusty do układania lin - 2szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
k) Przecinarka hydrauliczna - 1szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
l) Robot trakcyjny z wyposażeniem - 1szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
m) Rolki do montażu przewodów i OPGW - 25szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
Miejsce realizacji dostawy: Polska, województwo podkarpackie, powiat brzozowski, gmina Haczów, miejscowość Haczów 82, 36-213 Haczów
Specyfikacja techniczna maszyn i urządzeń zostaje szczegółowo zaprezentowana w treści Przetargu Otwartego nr: ID: LATER/01/01/2017, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat: brzozowski Miejscowość: Polska, województwo podkarpackie, powiat brzozowski, gmina Haczów, miejscowość Haczów 82, 36-213 Haczów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa maszyn i urządzeń ma charakter bezwarunkowy i jest związana z realizacją projektu ze środków poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pn. "Wzrost konkurencyjności Firmy ZBR „LATER” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie, w oparciu o przeprowadzone prace B+R, innowacyjnej usługi montażu przewodów napowietrznych z ciągłą rejestrowaną kontrola naciągu", nr: RPPK.01.04.01-18-0181/16.
Projekt dotyczy zakupu, wysokiej jakości sprzętu oraz maszyn, które umożliwia wprowadzenia do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych usług montażu nisko stratnych przewodów wysokotemperaturowych o małych zwisach HTLS typu ACCC z rdzeniem z włókien węglowych z ciągłą rejestrowaną kontrolą naciągu oraz wymiany i montażu odgromowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi z wykorzystaniem bramek wzdłużnych na liniach wysokich i najwyższych napięć z ciągłą rejestrowaną siłą naciągu.

Przedmiot zamówienia

Dostawa maszyn i urządzeń ma charakter bezwarunkowy i jest związana z realizacją projektu ze środków poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pn. "Wzrost konkurencyjności Firmy ZBR „LATER” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie, w oparciu o przeprowadzone prace B+R, innowacyjnej usługi montażu przewodów napowietrznych z ciągłą rejestrowaną kontrola naciągu", nr: RPPK.01.04.01-18-0181/16 i obejmuje następujący asortyment:

a) Wciągarka z wyposażeniem i rejestratorem siły naciągu 90kN - 1szt. – dostawa nie później niż do końca kwietnia 2017
b) Wciągarka z wyposażeniem i rejestratorem siły naciągu 35kN -1szt. – dostawa nie później niż do końca kwietnia 2017
c) Maszyna hamująca z wyposażaniem 50 kN-1 szt. – dostawa nie później niż do końca kwietnia 2017
d) Maszyna hamująca z wyposażaniem 50 kN - 1szt. – dostawa nie później niż do końca maja 2017
e) Stojak do układania szpul hydrauliczny z głowicą hydrauliczną i wężami hydraulicznymi - 2szt. – dostawa nie później niż do końca maja 2017
f) Rolki do montażu przewodów i OPGW - 25szt. – dostawa nie później niż do końca maja 2017
g) Piloty linowe stalowe (900mb) - 18szt. – dostawa nie później niż do końca maja 2017
h) Wózek inspekcyjny - 3szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
i) Drabina trójkątna - 2szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
j) Przepusty do układania lin - 2szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
k) Przecinarka hydrauliczna - 1szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
l) Robot trakcyjny z wyposażeniem - 1szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
m) Rolki do montażu przewodów i OPGW - 25szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
Miejsce realizacji dostawy: Polska, województwo podkarpackie, powiat brzozowski, gmina Haczów, miejscowość Haczów 82, 36-213 Haczów
Specyfikacja techniczna maszyn i urządzeń zostaje szczegółowo zaprezentowana w treści Przetargu Otwartego nr: ID: LATER/01/01/2017, który stanowi załacznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42141410-6 - Wciągarki
42000000-6 - Maszyny Przemysłowe
39541110-0 - Lina
44423200-3 - Drabiny
44481000-5 - Drabiny platformowe
Szacowana wartość zamówienia: 3 000 000,00 PLN netto (718 580,09 EURO netto).

Harmonogram realizacji zamówienia

a) Wciągarka z wyposażeniem i rejestratorem siły naciągu 90kN - 1szt. – dostawa nie później niż do końca kwietnia 2017
b) Wciągarka z wyposażeniem i rejestratorem siły naciągu 35kN - 1szt. – dostawa nie później niż do końca kwietnia 2017
c) Maszyna hamująca z wyposażaniem 50 kN - 1 szt. – dostawa nie później niż do końca kwietnia 2017
d) Maszyna hamująca z wyposażaniem 50 kN - 1szt. – dostawa nie później niż do końca maja 2017
e) Stojak do układania szpul hydrauliczny z głowicą hydrauliczną i wężami hydraulicznymi - 2szt. – dostawa nie później niż do końca maja 2017
f) Rolki do montażu przewodów i OPGW - 25szt. – dostawa nie później niż do końca maja 2017
g) Piloty linowe stalowe (900mb) - 18szt. – dostawa nie później niż do końca maja 2017
h) Wózek inspekcyjny - 3szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
i) Drabina trójkątna - 2szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
j) Przepusty do układania lin - 2szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
k) Przecinarka hydrauliczna - 1szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
l) Robot trakcyjny z wyposażeniem - 1szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017
m) Rolki do montażu przewodów i OPGW - 25szt. – dostawa nie później niż do końca sierpnia 2017

Podany czas dostawy jest terminem, maksymalnym. Dostawca w ramach zdefiniowanych w zapytaniu ofertowym kryteriów, ocenia czas dostawy poszczególnych maszyn i urządzeń, licząc od daty pisemnego zlecenia dostawy.
Szczegóły zawarte zostały w treści Przetargu Otwartego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty” oraz na podstawie dołączonego do oferty dokumentu rejestrowego.
Szczegóły zawarte zostały w treści Przetargu Otwartego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Potencjał techniczny

1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty”.
Szczegóły zawarte zostały w treści Przetargu Otwartego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty”.
Szczegóły zawarte zostały w treści Przetargu Otwartego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty - załącznik nr 1 „Wzór oferty”.
Szczegóły zawarte zostały w treści Przetargu Otwartego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe warunki

1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
d) zobowiążą się do udzielenia minimum 5-letniej gwarancji na przedmiot zamówienia, liczonej od momentu dostawy przedmiotu zamówienia,
e) posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej na poziomie 1 mln zł z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą odpowiedzialność kontraktową i deliktową Dostawcy która obowiązywać, będzie co najmniej przez okres realizacji przedmiotu zamówienia,
f) wniosą wadium w wysokości 3% szacowanej wartości zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4. Za spełnienie warunku, o którym mowa powyżej, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do przetargu - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów i załącznika nr 4 do przetargu - wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.
5. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu przetargowym albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.
6. Dokumenty wymagane do złożenia w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Druk oferty
b) Oświadczenia
c) Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy i karty katalogowe, deklaracje, atesty, certyfikaty, oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań technicznych opisanych w przedmiocie zamówienia.
d) Dokumenty potwierdzające wniesienie Wadium
e) Aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności, zgodnie z przedmiotem zamówienia
f) Polisa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Szczegóły zawarte zostały w treści Przetargu Otwartego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający określi termin zawarcia umowy po zakończeniu postępowania w informacji wysłanej do Dostawcy, którego ofertę wybrano.
2. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
4. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach określonych w zamówieniu.
5. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w przypadkach określonych w zamówieniu.
6. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
7. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym przetargu oraz złożonej przez Dostawcę ofercie.
8. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w przypadkach określonych w zamówieniu.
9. Przedłużenie terminów zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach określonych w zamówieniu.
Szczegóły zawarte zostały w treści Przetargu Otwartego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia formularza oferty (załacznik nr 1 do niniejszego postepowania) wraz z oświadczeniami oraz załącznikami:
1.1 Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy i karty katalogowe, deklaracje, atesty, certyfikaty, oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań technicznych opisanych w przedmiocie zamówienia.
1.2 Dokumenty potwierdzające wniesienie Wadium
1.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności, zgodnie z przedmiotem zamówienia
1.4 Polisa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Treść formularza ofertowego oraz lista wymaganych oświadczeń stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
Szczegóły zawarte zostały w treści Przetargu Otwartego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
Kryterium: C - Cena netto – Waga 40%
Kryterium G - Gwarancja – waga 20%
Kryterium N - Czas Reakcji Autoryzowanego Serwisu – waga 20%
Kryterium T – Czas dostawy – waga 20%

Punkty przyznane w kryterium: Cena netto (C), Gwarancja (G), Czas Reakcji Autoryzowanego Serwisu (N), Termin dostawy (T) zostaną do siebie dodane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

Ʃ = C + G + N +T
Gdzie:
Ʃ – łączna suma przyznanych punktów
C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA”
G – liczba punktów przyznana w kryterium „GWARANCJA”
N – liczba punktów przyznana w kryterium „CZAS REAKCJI AUTORYZOWANEGO SERWISU”
T- liczba punktów przyznana w kryterium „TERMIN DOSTAWY”

Szczegółowy opis sposobu przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach został opisany w treści Przetargu otwartego ID: ID: LATER/01/01/2017, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2 Za spełnienie warunku o którym mowa powyżej, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do przetargu - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów i załącznika nr 4 do przetargu - wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.
Szczegóły zawarte zostały w treści Przetargu Otwartego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD BUDOWLANO - REMONTOWY "LATER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

38-480 Rymanów

podkarpackie , krośnieński

Numer telefonu

134356505

Fax

134356505

NIP

6841006263

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności Firmy ZBR „LATER” Sp.z o.o. poprzez wdrożenie, w oparciu o przeprowadzone prace B+R, innowacyjnej usługi montażu przewodów napowietrznych z ciągłą rejestrowaną kontrolą naciągu

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0181/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. W ramach postępowania ofertowego wybrana została oferta z dnia 6.03.2017 roku złożona przez firmę TRANLUZ S.L. ODDZIAŁ W POLSCE, ul. Podkarpacka 191, 35-083 Rzeszów.
Oferta w kryteriach punktowych uzyskała 100 pkt.:
a. Kwota za przedmiot zamówienia 2 994 000 zł netto (3 682 620 zł brutto)
b. Udzielony okres gwarancji - 20 lat
c. Czas reakcji autoryzowanego serwisu - 1 godzina
d. Termin dostawy - 30 dni
Liczba wyświetleń: 446