Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2017 NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z ZAPLECZEM BIUROWYM

Data publikacji: 26.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-02-2017

Numer ogłoszenia

1018727

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert to 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego.

A. Ofertę składa się w formie pisemnej (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską na adres korespondencyjny BARTOSZ SOBOTA "ELEKTRO RYGIEL", ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 281, 60-406 Poznań) oraz elektronicznej (na adres mailowy: inwestycje@twojedomki.pl).
B. Oferta w wersji papierowej musi wpłynąć do siedziby firmy w terminie maksymalnie 2 dni roboczych po wysłaniu wersji elektronicznej.
C. Oferta powinna zawierać wartość netto, brutto i kwotę VATu przedmiotu zamówienia.
D. Treść oferty musi być zgodna z zapytaniem ofertowym.
E. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do formularza oferty odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców oraz inne dokumenty, z których będzie wynikało umocowanie do podpisania oferty.
F. Oferta powinna zawierać okres obowiązywania oferty ujęty jako okres podany w dniach kalendarzowych liczony od daty widniejącej na ofercie.
G. Oferta, w tym oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników (formularzy) do niniejszego zapytania, powinny być sporządzone wprost na wskazanych formularzach.
H. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura zamawiającego (biuro znajduje się w tym samym miejscu, co adres korespondencyjny Wnioskodawcy).
I. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych w ofercie, będzie ona podlegała odrzuceniu.
J. Osobą upoważnioną do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Pan Patryk Frost (numer telefonu: 508 131 667; adres e-mail: inwestycje@twojedomki.pl).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@twojedomki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Patryk Frost

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508 131 667

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym (o całkowitej powierzchni zabudowy 2264,5 metrów kwadratowych oraz kubaturze 15301,11 metrów sześciennych). Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w dokumentacji projektowej hali, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

W zakres prac wchodzić będzie: przygotowanie placu oraz zaplecza budowy, wykonanie dróg dojazdowych, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, wzniesienie konstrukcji pomieszczeń biurowych, wykonanie słupów żelbetonowych, wykonanie dachowych dźwigarów żelbetonowych, wykonanie pokrycia połaci dachowej oraz ścian osłonowych, wykonanie posadzek, osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne, wykonanie parkingów i dróg wewnętrznych, roboty wykończeniowe.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: szamotulski Miejscowość: Młodasko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem postępowania ofertowego jest wyłonienie podmiotu, który w ramach realizowanego przez BARTOSZ SOBOTA "ELEKTRO RYGIEL” projektu – "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorstwo BARTOSZ SOBOTA "ELEKTRO RYGIEL" celem wzmocnienia jego konkurencyjności” RPWP.01.05.02-30-0640/15 – wykona przedmiot zamówienia polegający na budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest budowa hali produkcyjno-magazynowej
z zapleczem biurowym (o całkowitej powierzchni zabudowy 2264,5 metrów kwadratowych oraz kubaturze 15301,11 metrów sześciennych). Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w dokumentacji projektowej hali, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

W zakres prac wchodzić będzie: przygotowanie placu oraz zaplecza budowy, wykonanie dróg dojazdowych, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, wzniesienie konstrukcji pomieszczeń biurowych, wykonanie słupów żelbetonowych, wykonanie dachowych dźwigarów żelbetonowych, wykonanie pokrycia połaci dachowej oraz ścian osłonowych, wykonanie posadzek, osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne, wykonanie parkingów i dróg wewnętrznych, roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres prac:

• prace przygotowawcze (przygotowanie projektu wykonawczego, organizacja placu budowy, obsługa geodezyjna);
• roboty ziemne (makroniwelacja, wkopy pod fundamenty, zasypanie wykopów fundamentowych);
• fundamenty (podkład b10 pod fundamenty gr. 10cm; stopy fundamentowe b25; przygotowanie i montaż zbrojenia; ławy fundamentowe b25; ściany podwalinowe wg projektu; izolacja pozioma fundamentów – papa; izolacje pionowe fundamentów – izohan; izolacja termiczna - ocieplenie podwaliny; izolacja fundamentów - folia kubełkowa);
• posadzki (podkład b10 pod posadzkę przemysłową hali ok. 10 cm; izolacja termiczna posadzki hali – styropian ekstrudowany gr. 12 cm; posadzka przemysłowa hali – wg projektu; podkład b10 pod posadzkę części biurowej);
• prace konstrukcyjne ścian (słupy żelbetowe b25; przygotowanie i montaż zbrojenia; ściany nośne hali – silka gr. 24cm 1044 m2; ściany nośne biura – 322 m2; trzpienie b25; przygotowanie i montaż zbrojenia; wieńce b25; przygotowanie i montaż zbrojenia; podciągi b25; przygotowanie i montaż zbrojenia);
• konstrukcja dachu (konstrukcja stalowa dachu - malowanie antykorozyjne 120 um);
• pokrycie dachu i obróbki blacharskie (pokrycie dachu hali na części produkcyjnej - blacha trapezowa; pokrycie dachu hali na części produkcyjnej – folia paroizolacyjna; pokrycie dachu hali na części produkcyjnej – izolacja termiczna gr 15 cm; pokrycie dachu hali na części produkcyjnej – membrana; pokrycie dachu hali na część magazynowej – płyta warstwowa gr. 10 cm pur; dach biura – paroizolacja; dach biura – izolacja termiczna wg projektu; dach biura – papa; obróbki blacharskie; rynny dachowe; rury spustowe; świetliki dachowe);
• prace – część biurowa (strop z płyt sprężonych nad parterem i piętrem; ścianki działowe gr. 12cm – silka 12 cm; schody żelbetowe b25; przygotowanie i montaż zbrojenia);
• prace wykończeniowe (stolarka okienna i drzwiowa w części biurowej; elewacja budynku: styropian 15 cm + wyprawka; elewacja wewnętrzna: styropian 10cm + wyprawka; elewacja attyki: styropian 5cm + wyprawka; zadaszenie szklane ze szkła hartowanego laminowanego nad wejściem do biurowca; okna w hali; bramy przemysłowe; nadproża sprężone; instalacja wod-kan);
• instalacje (deszczówka; instalacja elektryczna; instalacja grzewcza; wentylacja).

Miejsce realizacji zamówienia: działki nr 129/2 oraz 130/1 w miejscowości Młodasko, gmina Kaźmierz.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Data ogłoszenia zamówienia: 26.01.2017
Data końcowa składania ofert: 09.02.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

A. Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli,
e. pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania.

B. Wymagany minimalny okres ważności oferty: do 26.05.2017.
C. Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania ofertowego, jeśli kwoty zaoferowane przez oferentów będą przewyższać wartość zakontraktowaną w umowie o dofinansowanie o 20%.
D. Oferent musi wykazać się doświadczeniem w budownictwie kubaturowym w postaci wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 robót budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 metrów kwadratowych każda, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót (w postaci referencji), określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.
E. Oferent musi wykazać się informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Oferent posiada rachunek, potwierdzającą aktualną wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta w wysokości nie mniejszej niż 2 000.000,00 złotych.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi wykazać się doświadczeniem w budownictwie kubaturowym w postaci wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 robót budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 metrów kwadratowych każda, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót (w postaci referencji), określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

Potencjał techniczny

Oferent musi wykazać się doświadczeniem w budownictwie kubaturowym w postaci wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 robót budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 metrów kwadratowych każda, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót (w postaci referencji), określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent musi wykazać się informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Oferent posiada rachunek, potwierdzającą aktualną wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta w wysokości nie mniejszej niż 2 000.000,00 złotych.

Dodatkowe warunki

A. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie będą podlegały zwrotowi. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
B. Zamawiający przewiduje, że w umowach podpisanych w wyniku niniejszego Zapytania ofertowego będą zastosowane następujące kary umowne:
a. W przypadku naruszenia przez Wykonawców terminu realizacji wskazanego w umowach, Zamawiający ma prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,1% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od 15-tego dnia po dniu umownego terminu wykonania przedmiotu Umowy.
b. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego terminów płatności, wskazanych w umowach, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,1% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od 15-tego dnia po dniu upłynięcia terminu płatności wynikającego umowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych warunków i postanowień umowy w następujących przypadkach:

W przypadku czynników, na które Zamawiający nie miał wpływu, a są związane
z faktem finansowania wydatku częściowo ze środków Unii Europejskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania uzasadnionych zmian istotnych warunków umowy o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.


C. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności a w przypadku zmian dotyczących terminu, zakresu, wynagrodzenia i organizacyjnych w przypadkach wystąpienia następujących okoliczności:

1) Zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach gdy:
a. pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach,
b. Zamawiający z ważnych przyczyn, niedających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych lub przedłuża się termin bieżącego ich uzgodnienia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac lub uzgodnień trwających powyżej 5 dni,
c. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,
d. zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy,
e. wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
f. wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót lub odbiorów,
g. powstała konieczność dokonania zmian dokumentacji projektowej,
h. powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub/i innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
i. braku środków finansowych na realizację inwestycji,
j. powstały opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
k. wystąpiły okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
l. zaistniały przyczyny uznane przez Zamawiającego za uzasadnione.
m. w przypadku wykonania przedmiotu umowy przed terminem umownym i pozyskania przez Zamawiającego środków na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy we wcześniejszym terminie.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Opóźnienia, o których mowa w ppkt a) i g) muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie, których, strony ustalą nowe terminy.

2) Zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku:
a. koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
b. konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,
c. zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego - będą to przykładowo okoliczności: powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów.
d. konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
e. ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,
f. jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy .

3) Zmiany wynagrodzenia
a. zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
b. uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego;
c. ograniczenia zakresu robót;

D. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. C. ppkt. 1; 2; 3; okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 03/2017:

1. Formularz ofertowy
2. Odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców oraz inne dokumenty, z których będzie wynikało umocowanie do podpisania oferty.
3. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Oferent posiada rachunek, potwierdzająca aktualną wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta w wysokości nie mniejszej niż 2 000.000,00 złotych.
4. Referencje - Oferent musi wykazać się doświadczeniem w budownictwie kubaturowym w postaci wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 robót budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 metrów kwadratowych każda, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót (w postaci referencji), określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena (maksymalna liczba punktów: 80 pkt.)
2. Okres gwarancji (maksymalna liczba punktów: 20 pkt.)
Razem: 100 pkt.

Sposób obliczania punktacji:

1) Cena (wyrażona w PLN): maksymalnie 80 pkt. (wyliczana proporcjonalnie: najniższa zaproponowana cena netto/cena netto zaproponowana w badanej ofercie x maksymalna liczba punktów);
2) Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): maksymalnie 20 pkt. (wyliczany proporcjonalnie: okres gwarancji zadeklarowany w badanej ofercie/najdłuższy zaproponowany okres gwarancji x maksymalna liczba punktów).

Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wykluczenia

A. Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e. pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

B. Wymagany minimalny okres ważności oferty: do 26.05.2017.
C. Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania ofertowego, jeśli kwoty zaoferowane przez oferentów będą przewyższać wartość zakontraktowaną w umowie o dofinansowanie o 20%.
D. Oferent musi wykazać się doświadczeniem w budownictwie kubaturowym w postaci wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 robót budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 metrów kwadratowych każda, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót (w postaci referencji), określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.
E. Oferent musi wykazać się informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Oferent posiada rachunek, potwierdzającą aktualną wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta w wysokości nie mniejszej niż 2 000.000,00 złotych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BARTOSZ SOBOTA "ELEKTRO RYGIEL"

Adres

Jana Henryka Dąbrowskiego 281

60-406 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

601221771

NIP

7822176680

Tytuł projektu

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorstwo BARTOSZ SOBOTA "ELEKTRO RYGIEL" celem wzmocnienia jego konkurencyjności

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0640/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrana oferta: INFRACO Sp. z o.o., ul. Modlińska 129/U9, 03-186 Warszawa.
Liczba przyznanych punktów: 100.
Liczba wyświetleń: 979