Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i realizacji kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminami zewnętrznymi dla 26 uczestników projektu „Młodzi na podbój elbląskiego rynku pracy!”

Data publikacji: 24.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-02-2017

Numer ogłoszenia

1018548

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Stowarzyszenie ,,Wolna Przedsiębiorczość”
Oddział Terenowy w Gdańsku
Ul. Piekarnicza 12A
89-126 Gdańsk
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Młodzi na podbój elbląskiego rynku pracy!” do 01.02.2017 r. do godz. 15:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Piskor

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

587514002

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie i realizacja kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminami zewnętrznymi dla 26 uczestników projektu „Młodzi na podbój elbląskiego rynku pracy!” POWR.01.02.02-28-0059/15.
Szczegółowy opis został ujęty w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Subregion elbląski (powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem usługi jest zorganizowanie i realizacja następujących kursów/szkoleń zawodowych:
1. Operator wózków podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych (kategoria urządzeń III WJO), min. 42 godziny szkoleniowe, z egzaminem zewnętrznym (Urząd Dozoru Technicznego) - dla 6 Uczestników Projektu;
2. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, kwalifikacja A.25, min. 300 godzin szkoleniowych, z egzaminem zewnętrznym (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) – dla 7 Uczestników Projektu;
3. Spawacz metodą TIG 141 spoiny czołowe blach: stal nierdzewna, min. 102 godziny szkoleniowe, z egzaminem zewnętrznym (Instytut w Gliwicach) - dla 8 Uczestników Projektu;
4. Broker ubezpieczeniowy, min. 32 godziny szkoleniowe, z egzaminem zewnętrznym (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego), dla 1 Uczestnika Projektu;
5. Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona, min. 190 godzin szkoleniowych, z egzaminem państwowym - dla 1 Uczestnika Projektu;
6. Bankowiec, min. 84 godziny szkoleniowe, z egzaminem zewnętrznym (instytucja akredytowana przez Związek Banków Polskich ZBP - uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca ECB EFCB) -dla 2 Uczestników Projektu;
7. Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych, min. 80 godzin szkoleniowych, z egzaminem zewnętrznym (Instytut Mechanizacji i Górnictwa Skalnego) – dla 1 Uczestnika Projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminami zewnętrznymi dla 26 uczestników projektu „Młodzi na podbój elbląskiego rynku pracy!” POWR.01.02.02-28-0059/15 w planowanym okresie 02.2017 r. do 04.2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. Zajęcia realizowane będą na terenie subregionu elbląskiego (powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg), w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w lokalizacji możliwie bliskiej miejsca zamieszkania uczestników projektu.
a)Kursy/szkolenia muszą zakończyć się egzaminami zewnętrznymi wymienionymi w Celu zamówienia i uzyskaniem certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje. Wykonawca umożliwi Uczestnikom przystąpienie do egzaminu zewnętrznego lub uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Warunkiem zakończenia udziału Uczestnika w kursie/szkoleniu jest udział w egzaminie mającym na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas kursu/szkolenia. Wydawane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.
Trener prowadzący każde szkolenie obligatoryjnie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego kursu/szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego kursu/szkolenia.
Koszt realizacji Zamówienia zawiera: badania lekarskie i psychotesty (jeśli będą wymagane), organizację i przeprowadzenie KZ (wynagrodzenie prowadzących, wynajem sal/hali i odpowiedniego sprzętu), zakup odzieży roboczej i in. art. Bhp, egzaminu zewnętrznego, wskazanego w pkt.3, ubezpieczenie uczestników, materiały szkoleniowe - skrypt, notatnik, długopis, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia. W przypadku kursów/szkoleń trwających ponad 6 godzin lekcyjnych dziennie Wykonawca zapewni uczestnikom możliwość spożycia posiłku (obiad, przerwy kawowe). Zapewnienie wyżywienia Uczestnikom Projektu nie jest objęte przedmiotem zamówienia.
Program szkolenia musi być dostosowany do odpowiednich przepisów prawa lub innych ogólnie respektowanych wytycznych – o ile takowe obowiązują. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia szczegółowych programów i harmonogramów KZ w porozumieniu z zamawiającym. Ponadto programy szkoleń powinny odpowiadać zakresowi niezbędnemu do uzyskania odpowiednich kwalifikacji i będą podlegać zatwierdzeniu przez zamawiającego. Wykonawca zapewni odpowiedni potencjał techniczny, sprzęt i urządzenia do realizacji KZ.
b) W ramach realizacji zajęć, prowadzący zobowiązani są w szczególności do:
1. Przeprowadzenia KZ dla wskazanych uczestników zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem oraz wytycznymi Zamawiającego.
2. Stosowania się do materiałów, przekazanych przez Zamawiającego do realizacji.
3. Wypełnianie przekazanych przez Zamawiającego kart pracy po każdych zajęciach.
4. Prowadzenie przekazanych przez Zamawiającego list obecności.
5. Prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i terminowego przekazywania jej Zamawiającemu.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi będą świadczone w okresie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 30 kwietnia 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca jest zobowiązany załączyć aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w oryginale lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, potencjał i minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji kursów/szkoleń zawodowych.
Zamawiający informuje, iż trenerzy prowadzący każde szkolenie obligatoryjnie muszą posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inny dokument umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, w tym celu wykonawca dostarczy CV trenerów przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Potencjał techniczny

Wykonawca zapewni odpowiedni potencjał techniczny, sprzęt i urządzenia do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega, możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
• kopie właściwych dokumentów potwierdzających posiadanie minimum dwuletniego doświadczenia w realizacji kursów/szkoleń zawodowych (m.in. referencje, kopie umów itp.), wykazane w pkt. 6 b);
• aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) cena – 70%
b) udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu i realizacji kursów/szkoleń zawodowych liczone według ilości przeszkolonych osób, w ciągu ostatnich 2 lat – 30%

Punkty za cenę będą obliczone według poniższego wzoru:

cena najniższa
liczba punktów oferty ocenianej = ----------------------------------------- x 100 x 70%
cena oferty ocenianej

Punkty za doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursów/szkoleń zawodowych liczone według liczby osób przeszkolonych w ciągu ostatnich 2 lat będą obliczone zgodnie z następującym wzorem

ilość przeszkolonych osób w ciągu ostatnich 2 lat
wykazana w badanej ofercie
liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------------------------ x 100 x 30%
najwyższa ilość osób przeszkolonych w ciągu
ostatnich 2 lat wykazywana spośród złożonych ofert
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcami, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższać budżet Zamawiającego. Negocjacje dotyczące ceny nie będą prowadzone w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę ceny równej bądź niższej zapisanej w budżecie projektu.

Wykluczenia

Podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE "WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU

Adres

Piekarnicza 12A

80-126 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

583505140

Fax

587514021

NIP

5831020427

Tytuł projektu

Młodzi na podbój elbląskiego rynku pracy!

Numer projektu

POWR.01.02.02-28-0059/15-00

Inne źródła finansowania

1. Zamówienie jest udzielane w projekcie „Młodzi na podbój elbląskiego rynku pracy!”.
2. Projekt „Młodzi na podbój elbląskiego rynku pracy!” realizowany w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
3. Nr Projektu: POWR.01.02.02-28-0059/15.
4. Okres realizacji Projektu: 01.09.2016r. - 31.08.2017 r.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 9 września 2016".

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do realizacji usługi zorganizowania i realizacji kursów/szkoleń zawodowych wraz z egzaminami zewnętrznymi dla 26 uczestników projektu „Młodzi na podbój elbląskiego rynku pracy!” wybrano następującego wykonawcę:
FUNDACJA NOVA, ul. Stolarska 6B/8, 80-883 Gdańsk, data wpłynięcia oferty: 01.02.2017r.
Liczba wyświetleń: 903