Strona główna
Logo unii europejskiej

Mediator na spotkania konsultacyjne projektu Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000

Data publikacji: 23.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-02-2017

Numer ogłoszenia

1018386

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenie do składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 7 lutego 2017 r. do godz. 15:00 w formie:
- pisemnej: osobiście (kancelaria ogólna Urzędu Morskiego w Gdyni) lub listownie na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta: mediator na spotkania konsultacyjne projektu Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”
lub
-w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na podany adres e-mail: fundusze@umgdy.gov.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@umgdy.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Cwilewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia i mediacji spotkań konsultacyjnych, realizowanych w ramach projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”,
Odbędą się 4 spotkania.
Spotkania będą jednodniowe i trwać będą minimum 6 godzin (bez wliczania czasu na przerwy kawowe i lunch). Planuje się każde ze spotkań dla ok. 200 osób. Koszty podróży pokrywa Wykonawca usługi mediacji, Zamawiający zapewnia wyżywienie podczas spotkań.
Pierwsze i czwarte spotkanie konsultacyjne odbędą się bez podziału na grupy, a drugie i trzecie – w podziale na 3 grupy.
W pierwszym i czwartym spotkaniu konsultacyjnym weźmie udział 2 mediatorów, a w drugim i trzecim – 3 mediatorów (1 mediator na każdą z grupę).
Opis przedmiotu zamówienia - zawarty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest usprawnienie, przy udziale mediatora, procesu konsultacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia i mediacji spotkań konsultacyjnych, realizowanych w ramach projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”, oś priorytetowa: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego. Projekt realizowany jest przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni działającego w partnerstwie z Dyrektorami Urzędów Morskich w Słupsku i Szczecinie.
Przygotowanie projektu planu zagospodarowania (w tym – organizacja i udział w spotkaniach konsultacyjnych) zostało zlecone Konsorcjum: Instytut Morski w Gdańsku oraz Morski Instytut Rybacki w Gdyni – PIB. Przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu (w tym – udział w spotkaniach konsultacyjnych) zostało zlecone Instytutowi Morskiemu w Gdańsku.
Spotkania konsultacyjne będą jednodniowe i trwać będą minimum 6 godzin (bez wliczania czasu na przerwy kawowe i lunch). Planuje się każde ze spotkań dla ok. 200 osób. Koszty podróży i ewentualnego noclegu pokrywa Wykonawca usługi mediacji, Zamawiający zapewnia wyżywienie podczas spotkań.

W szczególności obowiązki Wykonawcy obejmują:
1. Prowadzenie i mediacja podczas następujących spotkań konsultacyjnych, związanych z opracowywaniem „Projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”:

2. Planowane są spotkania:
- Pierwsze spotkanie: 2 mediatorzy; 8 marzec 2017 r.; Gdańsk
- Drugie spotkanie (podział na 3 grupy): 3 mediatorów; Wrzesień / październik 2017 r.; Słupsk
- Trzecie spotkanie (podział na 3 grupy): 3 mediatorów; Czerwiec / lipiec 2018 r.; Szczecin
- Czwarte spotkanie: 2 mediatorzy; Kwiecień / maj 2019 r.; Warszawa
Pierwsze i czwarte spotkanie konsultacyjne odbędą się bez podziału na grupy, a drugie i trzecie – w podziale na 3 grupy.
W pierwszym i czwartym spotkaniu konsultacyjnym weźmie udział 2 mediatorów, a w drugim i trzecim – 3 mediatorów (1 mediator na każdą z wyłonionych grup).
3. Udział dwóch mediatorów w 4 spotkaniach roboczych z Zamawiającym, na których dyskutowane będą kwestie związane z organizacją spotkań konsultacyjnych. Spotkania robocze odbywać się będą przed każdym spotkaniem konsultacyjnym i będą mieć miejsce w Urzędzie Morskim Gdyni.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - w załączeniu.

Kod CPV

79951000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania seminariów

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowane są spotkania:
- Pierwsze spotkanie: 8 marzec 2017 r.; Gdańsk
- Drugie spotkanie: Wrzesień / październik 2017 r.; Słupsk
- Trzecie spotkanie: Czerwiec / lipiec 2018 r.; Szczecin
- Czwarte spotkanie: Kwiecień / maj 2019 r.; Warszawa

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy oświadczą (na podstawie oświadczeń Wykonawcy) że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, tj.:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert prowadził dwa spotkania konsultacyjne dla minimum 50 osób, organizowane w ramach opracowywania:
- dokumentów określonych w art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
lub
- projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 lub innych form ochrony przyrody.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oświadczą (pkt b) i wykażą (pkt c) , że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
b) 3 osobami legitymującymi się wykształceniem wyższym, które poprowadzą spotkania konsultacyjne;
c) 1 osobą posiadająca udokumentowaną wiedzę z dziedziny gospodarka morska.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Strony dopuszczają możliwość:
- wydłużenia terminu obowiązywania umowy wraz z konsekwencjami wprowadzenia tych zmian w przypadku przedłużającej się procedury opracowywania projektu planu, przy czym wartość wynagrodzenia za poprowadzenie jednego spotkania nie ulega zmianie,
- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej przedmiotu niniejszej Umowy;
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.);
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy oświadczą (na podstawie oświadczeń Wykonawcy) że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, tj.:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert prowadził dwa spotkania konsultacyjne dla minimum 50 osób, organizowane w ramach opracowywania:
- dokumentów określonych w art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
lub
- projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 lub innych form ochrony przyrody.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oświadczą (pkt b) i wykażą (pkt c) , że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
b) 3 osobami legitymującymi się wykształceniem wyższym, które poprowadzą spotkania konsultacyjne;
c) 1 osobą posiadająca udokumentowaną wiedzę z dziedziny gospodarka morska.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

b) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena 80%,
dodatkowe kwalifikacje 20%

Szczegóły oceny ofert - w zaproszeniu.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

URZĄD MORSKI W GDYNI

Adres

Bernarda Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

(58) 355 33 33

Fax

(58) 620 67 43

NIP

5860014932

Tytuł projektu

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000

Numer projektu

POWR.02.19.00-00-PM01/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 993