Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 03-044/17 dot. zlecenia stronie trzeciej realizacji części merytorycznych prac projektu b+r

Data publikacji: 18.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-01-2017

Numer ogłoszenia

1017871

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 25.01.2017
- osobiście lub pocztą / kurierem na adres:
45stages spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
lub
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów, zgodnie z zapisami pkt IX) na adres:
t.rawski@45stages.com
2. Oferty zostaną otwarte w pierwszym dniu po upływie terminu składania ofert (tj. 26.01.2017).
3. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego korespondencji.

Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
4. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku Nr 1. Wszystkie pola istotne z punktu widzenia oceny oraz identyfikacji Oferenta powinny być wypełnione.
5. Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
6. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane oraz połączone ze sobą, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 8.
7. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające powyższe informacje winny być wydzielone oraz ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
8. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez uszkodzenia opakowania.
10. Na opakowaniu (lub kopercie) powinien znajdować się adres Zamawiającego, sygnatura postepowania oraz nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez otwierania można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. Oferty wraz z załączonymi do nich dokumentami nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem ofert wycofanych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.rawski@45stages.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Rawski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504693980

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 03-044/17 z 18.01.2017 dot. zlecenia stronie trzeciej realizacji części merytorycznych prac projektu b+r.
Przedmiotem usługi jest opracowanie technologii wytwarzania filamentu PLA, z możliwością medycznej certyfikacji na dalszym etapie realizacji projektu o potwierdzonych cechach fizyko-chemicznych w zakresie:
1. Określenia wymagań technicznych części organicznej filamentu na bazie PLA,
2. Optymalizacji syntezy PLA, o określonych wymaganiach technicznych,
3. Opracowania metody oczyszczania polimeru z nieprzereagowanego monomeru,
4. Dostarczenia materiału,
5. Opracowania filamentu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie zleconej usługi badawczej dotyczącej opracowania technologii wytwarzania filamentu PLA, z możliwością medycznej certyfikacji na dalszym etapie realizacji projektu o potwierdzonych cechach fizyko-chemicznych.

Bezpośrednim efektem realizacji usługi będzie:
1. Raport z badań optymalizacyjnych,
2. Opracowanie założeń do projektu procesowego technologii wytwarzania czystego PLA jako części organicznej filamentu w skali 500 kg/rok,
3. Udzielenie licencji na opracowaną technologię produkcji PLA z możliwością medycznej certyfikacji na dalszym etapie realizacji projektu,
4. Wytworzenie partii informacyjnej PLA w minimalnej ilości 10 kg,
5. Wytworzenie partii próbnej filamentu PLA w minimalnej ilości 5 kg w skali technicznej na linii wskazanej przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem usługi jest opracowanie technologii wytwarzania filamentu PLA, z możliwością medycznej certyfikacji na dalszym etapie realizacji projektu o potwierdzonych cechach fizyko-chemicznych w zakresie:
1. Określenia wymagań technicznych części organicznej filamentu na bazie PLA,
2. Optymalizacji syntezy PLA, o określonych wymaganiach technicznych,
3. Opracowania metody oczyszczania polimeru z nieprzereagowanego monomeru,
4. Dostarczenia materiału,
5. Opracowania filamentu.
Zakres szczegółowy zadań:
1. Określenie wymagań technicznych części organicznej polimeru na bazie PLA.
Zbadanie właściwości fizyko-chemicznych trzech różnych odmian PLA medycznego w postaci granulatu oferowanego na rynku i dostarczonego przez Zamawiającego:
a. Określenie właściwości fizyko-chemicznych PLA (Mn, Mw, D/L, moduł Younga, wytrzymałość na rozciąganie)
b. Zbadanie przemian termicznych (DSC) i rozkładów termicznych (TGA) PLA.
c. Badania strukturalne (1H i 13C NMR oraz FTIR) i średnich mas molowych (GPC) PLA.
d. Raport podsumowujący wymagania techniczne dla polimeru na bazie PLA
2. Optymalizacja syntezy PLA o określonych wymaganiach technicznych.
a. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych wstępnych, pozwalających określić warunki w jakich należy prowadzić syntezę PLA, aby otrzymać polimer o właściwościach zbliżonych do określonych wymagań części organicznej polimeru.
b. Przeprowadzenie (przy wykorzystaniu matematycznych metod planowania doświadczeń) badań optymalizacyjnych, pozwalających na wyznaczenie modelu matematycznego syntezy PLA z zachowaniem czystości produktu.
Model ma pozwolić na wytwarzanie PLA zgodnego z wymaganiami co do właściwości fizyko-chemicznych, a dodatkowo w łatwy sposób umożliwić syntezę PLA o innej założonej średniej masie molowej.
c. Synteza odpowiednio czystego laktydu z dostarczonego przez Zamawiającego kwasu mlekowego.
Laktyd o czystości: zawartość laktydu > 99%, zawartość wolnych kwasów < 0,03%, zawartość wody < 0,02% umożliwi produkcję polilaktydu o czystości medycznej wynikającej z raportu podsumowującego wymagania techniczne dla polimeru na bazie PLA (zgodnie z wymaganiami technicznymi produktu z pkt. 1)
3. Opracowanie metody oczyszczania polimeru z nieprzereagowanego monomeru.
a. Wybranie odpowiedniej metody oczyszczania, gwarantującej właściwą czystość produktu (zgodnie z wymaganiami technicznymi produktu z pkt. 1 w tym zawartość monomeru <0,1% wagowego), przy równoczesnej opłacalności prowadzenia procesu.
b. Zbadanie stabilności otrzymanego polimeru w warunkach przechowywania (dostępu wilgoci z powietrza w rożnych temperaturach). Należy zbadać właściwości fizyko-chemiczne PLA (określonych w wymaganiach technicznych produktu z pkt. 1) w rożnych okresach czasu: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy. W ramach zaplanowanych badań w każdym pkt czasowym wykonane zostaną po minimum 3 pomiary umożliwiające przeprowadzenie weryfikacji statystycznej. Uzyskane wyniki wraz z ich analizą zostaną podsumowane raportem.
4. Dostarczenie materiału
Opracowany przez Podwykonawcę PLA o zadanych parametrach zostanie dostarczony do Zamawiającego wraz z szczegółowym raportem potwierdzającym właściwości fizyko-chemicznych (zakres badań zgodny z wymaganiami technicznymi produktu z pkt. 1) w ilości minimum 10kg w postaci granulatu.
5. Opracowanie filamentu
Zweryfikowanie parametrów wytwarzania filamentu na opracowanym granulacie PLA. Materiał w postaci filamentu zostanie wytworzony przez Podwykonawcę na wskazanej przez Zamawiającego instalacji i odpowiednio scharakteryzowany (temperatury charakterystyczne, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie po zerwaniu, moduł Younga). Opracowanie procesu powiększenia skali produkcji filamentu na bazie PLA z zachowaniem czystości w ilości 100kg tygodniowo. Raport uwzględniający w/w charakterystykę zostanie dostarczony Zamawiającemu.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin związania ofertą
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia otwarcia ofert włącznie.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni kalendarzowych.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert;
b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4. Umowa zostanie zawarta, w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przed upływem terminu związania ofertą.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia to maksymalnie 21 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

-Dysponowanie zapleczem laboratoryjnym wraz z kompletną instalacją do syntezy laktydu z reaktorem min 2 L oraz kompletną instalacją do polimeryzacji polilaktydu z reaktorem min 5 L,
-Dysponowanie kompletnym zapleczem analitycznym do polimerów, w tym: TGA, GPC, DCS, NMR, FTiR, NMR, maszyna wytrzymałościowa do testów na rozciągania, zrywanie, mikroskop skaningowy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

-Dysponowanie zespołem badawczym z minimum 10 letnim doświadczeniem w wykonywaniu projektów procesowych (dla każdego członka),
-Dysponowanie zespołem badawczym z minimum 10 letnim doświadczeniem w badaniach powiększania skali procesów technologicznych,
-Dysponowanie zespołem badawczym z minimum 5 letnim doświadczeniem w syntezie laktydu i polimeryzacji polilaktydu,
-Dysponowanie zespołem badawczym z minimum 10 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu badań oraz analizie uzyskanych wyników właściwości fizyko-chemicznych polimerów.
-Dysponowanie zespołem badawczym z minimum 10 letnim doświadczeniem w realizacji projektów badawczych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

-Posiadanie patentu lub zgłoszenia patentowego dotyczącego technologii otrzymywania polilaktydu o określonych właściwościach fizyko-chemicznych.

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony zał. 1 - formularz ofertowy

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A. Kryteria dostępu (obligatoryjne do spełnienia):
Sprzętowe
1. Dysponowanie zapleczem laboratoryjnym wraz z kompletną instalacją do syntezy laktydu z reaktorem min 2 L oraz kompletną instalacją do polimeryzacji polilaktydu z reaktorem min 5 L,
2. Dysponowanie kompletnym zapleczem analitycznym do polimerów, w tym: TGA, GPC, DCS, NMR, FTiR, NMR, maszyna wytrzymałościowa do testów na rozciągania, zrywanie, mikroskop skaningowy.
Kadrowe
3. Dysponowanie zespołem badawczym z minimum 10 letnim doświadczeniem w wykonywaniu projektów procesowych (dla każdego członka),
4. Dysponowanie zespołem badawczym z minimum 10 letnim doświadczeniem w badaniach powiększania skali procesów technologicznych,
5. Dysponowanie zespołem badawczym z minimum 5 letnim doświadczeniem w syntezie laktydu i polimeryzacji polilaktydu,
6. Dysponowanie zespołem badawczym z minimum 10 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu badań oraz analizie uzyskanych wyników właściwości fizyko-chemicznych polimerów.
7. Dysponowanie zespołem badawczym z minimum 10 letnim doświadczeniem w realizacji projektów badawczych.
Inne
8. Posiadanie patentu lub zgłoszenia patentowego dotyczącego technologii otrzymywania polilaktydu o określonych właściwościach fizyko-chemicznych.

B. Kryteria różnicujące (punktowane):
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
2. Kryteria oceny stanowi:
- cena: 80%
- termin realizacji: 20%
3. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
P = Pc + Pt
P – przyznane punkty
Pc – przyznane punkty w kryterium „cena” (maksymalnie 80pkt),
Pt – przyznane punkty w kryterium „termin realizacji” (maksymalnie 20 pkt),
Pc = (Cn / Co) x 80 pkt
gdzie:
Cn – najniższa cena łączna ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena łączna oferty ocenianej (brutto).
W przypadku Pt stosuje się ocenę punktową:
- poniżej 17 miesięcy – 20pkt,
- od 17 do 19 miesięcy – 10pkt,
- powyżej 19 miesięcy – 0 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100 pkt).

Wykluczenia

Osobowe lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

45STAGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Żurawia 71

15-540 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

609662636

NIP

1230944610

Tytuł projektu

Pierwsza polska biodrukarka dedykowana do implantów wchłanialnych – BioCloner

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0044/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca 1):
Laboratorium Procesów Technologicznych
Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 25.01.2017
Cena: 872 070,00 PLN brutto
Termin realizacji: 16 miesięcy

Oferta spełniła wszystkie kryteria dostępu.
Ocena punktowa oferty: 80 (kryterium cenowe) + 20 (kryterium terminu) = 100pkt / 100 pkt
Liczba wyświetleń: 1066