Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa części i materiałów eksploatacyjnych do badań przemysłowych nad biodrukarką Biocloner

Data publikacji: 16.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-01-2017

Numer ogłoszenia

1017540

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
4. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku Nr 1. Wszystkie pola istotne z punktu widzenia oceny oraz identyfikacji Oferenta powinny być wypełnione.
5. Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
6. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane oraz połączone ze sobą, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 8.
7. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające powyższe informacje winny być wydzielone oraz ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
8. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez uszkodzenia opakowania.
10. Na opakowaniu (lub kopercie) powinien znajdować się adres Zamawiającego, sygnatura postepowania oraz nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez otwierania można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. Oferty wraz z załączonymi do nich dokumentami nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem ofert wycofanych.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 23.01.2017
- osobiście lub pocztą / kurierem na adres:
45stages spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
lub
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów, zgodnie z zapisami pkt IX) na adres:
t.rawski@45stages.com
2. Oferty zostaną otwarte w pierwszym dniu po upływie terminu składania ofert (tj. 24.01.2017).
3. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego korespondencji.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.rawski@45stages.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Rawski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48504693980

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja dostawy części i materiałów eksploatacyjnych do badań przemysłowych nad opracowaniem pierwszej polskiej biodrukarki dedykowanej do implantów wchłanialnych – BioCloner.
Zakup realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0044/16, w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: zambrowski Miejscowość: Zambrów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja dostawy części i materiałów eksploatacyjnych do badań przemysłowych nad opracowaniem pierwszej polskiej biodrukarki dedykowanej do implantów wchłanialnych – BioCloner.
Zakup realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0044/16, w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa części oraz materiałów eksploatacyjnych do BPR.

Wykaz elementów planowanych do zakupienia:
1Złącze automatycznej wymiany narzędzia - CZĘŚĆ MĘSKA, szt. 1
2Złącze automatycznej wymiany narzędzia - CZĘŚĆ ŻEŃSKA, szt. 5
3silnik krokowy, szt. 1
4sonda pomiarowa + adapter sondy + trzpień pomiarowy, szt. 1
5silnik krokowy Nema 11 T4.76 x 0.635, szt. 1
6silnik krokowy Nema 17 T8x4, szt. 1
7sterownik do silników krokowych, szt. 2
8sterownik do silników krokowych, szt. 2
9czujnik temperatury, szt. 10
10transoptor, szt. 20
11elektrozawór, szt. 7
12kabel sterowniczy, szt. 3
13kabel sterowniczy, szt. 3
14cyrkulator chłodząco-grzejący, szt. 1
15glikol/olej silikonowy, szt. 1
16wózek liniowy, szt. 1
17szyna liniowa, szt. 1
18mosfet, szt. 5
19mosfet, szt. 5
20mosfet do mini, szt. 5
21rama nośna, szt. 1
22śruba ślikamowa, szt. 2
23igły metalowe, szt. 15
24mata ceramiczna, szt. 1
25dyfuzor granulatu, szt. 1
26system ciśnieniowy do hydrożeli, szt. 1
27igły dozownicze, szt. 20
28strzykawki 10 ml , szt. 20
29laminat dwustronny, szt. 2

Specyfikacja i wymagane parametry techniczne wymienionych wyżej elementów zamówienia opisano szczegółowo w zapytaniu ofertowym (plik PDF załączony do ogłoszenia).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

Kod CPV

31000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni kalendarzowych.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia otwarcia ofert włącznie.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni kalendarzowych.
4.Termin wykonania przedmiotu zamówienia to maksymalnie 30 dni kalendarzowych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

nie dotyczy

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów wyboru oferty
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
2. Kryteria oceny stanowi:
- cena: 80%
- termin realizacji: 20%
3. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
P = Pc + Pt
P – przyznane punkty
Pc – przyznane punkty w kryterium „cena” (maksymalnie 80pkt),
Pt – przyznane punkty w kryterium „termin realizacji” (maksymalnie 20 pkt),
Pc = (Cn / Co) x 80 pkt
gdzie:
Cn – najniższa cena łączna ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena łączna oferty ocenianej (brutto).
W przypadku Pt stosuje się ocenę punktową:
- poniżej 14 dni kalendarzowych – 20pkt,
- od 14 do 21 dni kalendarzowych – 10pkt,
- powyżej 21 dni kalendarzowych – 0 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100 pkt).

Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku Nr 1.
2. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem.
4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług (VAT) niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
5. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

Wykluczenia

nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

45STAGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Żurawia 71

15-540 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

609662636

NIP

1230944610

Tytuł projektu

Pierwsza polska biodrukarka dedykowana do implantów wchłanialnych – BioCloner

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0044/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: GreenPoint sp. z o.o.
Adres: Al. Kościuszki 74/78/19, 90-437 Łódź
Data wpłynięcia: 23.01.2017 (kurier)
Cena ofertowa brutto (PLN): 163 530,00
Liczba wyświetleń: 1024