Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa konstrukcji kompozytowej stanowiska POP-UP

Data publikacji: 16.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-01-2017

Numer ogłoszenia

1017500

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletną ofertę, opatrzoną podpisami i wraz z wymaganymi załącznikami należy:

- przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście - adres: ABV SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Tkaczy 30, 01-343 Warszawa.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Osowski – Prezes Zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 508 128 603

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa konstrukcji kompozytowej stanowiska POP-UP

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wnioskodawca planuje zakup zaprojektowanej, modułowej konstrukcji kompozytowej, stanowiącej podstawę architektoniczną kompletnych instalacji ABV POP UP. W/w konstrukcja będzie przystosowana do prowadzenia sprzedaży lub prezentacji produktów w galeriach handlowych i pasażach handlowych w formule „wysp sprzedażowych”. Konstrukcja umożliwi instalację ekranów dotykowych i minikomputerów w funkcjonalnych i atrakcyjnych dla Klienta obudowach – mobilnych stoiskach sprzedażowych. Konstrukcję winien cechować nowoczesny, ergonomiczny kształt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa konstrukcji kompozytowej stanowiska POP-UP

2. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, z której w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego.

4. Przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymaga wykonania projektu konstrukcji - termin dostarczenia projektu do siedziby zamawiającego ustala się na 10 dni od dnia dokonania zawiadomienia o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
a. po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego i zawarciu umowy, Zamawiający zapłaci do 100% ceny zamówienia przed jego wykonaniem w formie zaliczki oraz pozostałą część (jeżeli uprzednio nie zostanie zapłacona całość) po wykonaniu i odbiorze zlecenia.


Zakres dostawy

• konstrukcja kompozytowa stanowiska POP-UP - szt. 1


Specyfikacja techniczna

Stan techniczny: przedmiot fabrycznie nowy


Podstawowe wymogi techniczne

- wymiary: co najmniej 3,5 x 2,5 m; wysokość co najmniej 130 cm
- przygotowane do instalacji czterech ekranów LCD z szybami hartowanymi oraz z niezbędnym zasilaniem – 2 sztuki w rozmiarze od 40 cali – do 46 cali, 2 sztuki w rozmiarze od 47 cali – do 55 cali
- przygotowane do montażu czterech mikrokomputerów razem z niezbędnym zasilaniem – rozmiar mikrokomputerów co najwyżej 22,5 cm * 15 cm * 5 cm
- konstrukcja modułowa (mobilna)
- system łączenia modułów odpowiedni do częstego montażu i demontażu bez ryzyka uszkodzenia konstrukcji
- zwarta bryła i dwie duże lady sprzedażowe
- dopuszczalne materiały: aluminium, szkło, kompozyty strukturalne w których występują ciągłe struktury komponentów konstrukcyjnych, żywic i laminatów które składają się z włókien zatopionych w lepiszczach, mikro-kompozytów i nanokompozytów, które zapewniają lekkość i mobilność konstrukcji.
- kolory – zgodne z kolorami palety RAL Classic
- wewnętrzny system chłodzenia
- awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
- gwarancja na okres co najmniej 12 miesięcy.

Kod CPV

39150000-8

Nazwa kodu CPV

Różne meble i wyposażenie

Harmonogram realizacji zamówienia

• wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: do 28 luty 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Oferent (docelowo Dostawca) musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie
2. Oferent dostarczy Zamawiającemu wykaz co najmniej 3 zrealizowanych projektów polegających na zaprojektowaniu i dostawie konstrukcji kompozytowej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Sposób dokonania oceny spełnienia warunku – na podstawie oświadczenia Oferenta w składanym formularzu ofertowym – wzór Załącznik nr 1 oraz wykazu zrealizowanych projektów - wzór załącznika nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oferent (docelowo Dostawca) biorący udział w postępowaniu musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.

Sposobu dokonania oceny spełnienia warunku – na podstawie oświadczenia Oferenta w składanym formularzu ofertowym – wzór Załącznik nr 1.

Dodatkowe warunki

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt. 8)

2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1

3. Dostarczona oferta powinna być sporządzona czytelnie np. na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką

4. Cena ofertowa jest ceną netto za całość zamówienia i powinna być podana cyfrowo lub słownie w PLN i/lub innej walucie. W przypadku ceny podanej w innej walucie niż PLN będzie ona przeliczana na złote polskie przy wykorzystaniu średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, a ewentualny kontrakt podpisany zostanie w walucie, która została podana w ofercie:
i. cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na nabycie Środka trwałego z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów
ii. cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie
iii. cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za środek trwały wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia
iv. cena oferty będzie stanowić wartość umowy realizacyjnej i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

7. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę

8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, żeby mógł się z ofertą zapoznać

9. Oferenci z innych państw mogą składać dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego

10. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

11. W przypadku, gdy Oferent nie uzgodni z Zamawiającym Projektu Konstrukcji w terminie 30 dni od zakończenia terminu składania ofert lub odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, tj. nie zawrze umowy w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów

12. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru Dostawcy spośród Oferentów w terminie do 7 dni od upływu terminu przewidzianego na składanie ofert

13. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w ciągu 3 dni poinformuje o tym za pomocą bazy konkurencyjności

14. Minimalny wymagany termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert

16. Zamawiający ma prawo zakończyć niniejsze postępowanie bez podawania przyczyn, nie dokonując wyboru Wykonawcy. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego

17. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na bazie konkurencyjności

Warunki zmiany umowy

a. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

b. Zmiany Umowy niewymagające pisemnych aneksów: zmiany nazw/określeń Stron, adresów Stron, osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego

c. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy m.in. w przypadkach, gdy:
i. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego, dokumentacji programowej RPO WD 2014-2020, wytycznych oraz dokumentacji konkursowej IZ RPO WD w zakresie mającym wpływ na realizacje; przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty
ii. niezbędna będzie zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy
iii. niezbędna będzie zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających prawidłową realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zgodnie z informacją podaną w pkt. „Warunki udziału w postępowaniu” oraz Załącznikiem nr 1 i nr 2.
2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Zamówienia uzupełniające

1. Dostawca, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielone zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem Zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wymagać przestawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli będzie to niezbędne do uwiarygodnienia informacji zawartych w ofercie.

Rodzaje kryteriów oceny (kryterium - waga):

a/ Cena netto - 70%
b/ Okres gwarancji (liczba miesięcy) - 20%
c/ Zielone wskaźniki - 10%


a/ Zasady oceny kryterium "cena netto”:

Przy ocenie ofert rozpatrywane będą zaproponowane ceny netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferent proponujący najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 70. Kolejnym oferentom punkty będą przyznawane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej
------------------------------------------ x 70 = ilość punktów
Cena oferty badanej


b/ Punkty za kryterium „okres gwarancji” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Okres gwarancji (liczba miesięcy) oferty badanej
---------------------------------------------------------------------- x 20 = ilość punktów
Najdłuższy okres gwarancji (liczba miesięcy)


c/ Zasady oceny kryterium "Zielone wskaźniki":

Istotne jest, aby materiały użyte do konstrukcji stanowiska kompozytowego POP-UP mogły być poddane procesowi recyklingu w wyniku ich ponownego przetworzenia przynajmniej w 80%. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania Oferent otrzyma 10 punktów, w przeciwnym wypadku nie będzie punktowany.


Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.
Uzyskane punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, m. in.:

• zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania
• zasadą ochrony uczciwej konkurencji
• zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług
• zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Wykluczenia

1. Oferent (docelowo Dostawca) nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Składając ofertę Oferent oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób dokonania oceny spełnienia braku wykluczenia – na podstawie oświadczenia Oferenta w składanym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABV SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Tkaczy 30

01-343 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

508128603

NIP

5222892289

Tytuł projektu

ABV POP UP - wprowadzenie na rynek interaktywnych, mobilnych, samoobsługowych punktów sprzedaży wyposażonych w ekrany wielodotykowe

Numer projektu

RPDS.01.05.01-02-0034/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ogłoszenie zostało rozstrzygnięte 30.01.2017 r.

Na opublikowane ogłoszenie została złożona jedna oferta:

- oferta od human ad Paweł Szkudlarek (ul. Miedziana 11, pok. 318, 00-835 Warszawa) złożona osobiście w dniu 23.01.2017 r.

Firma human ad Paweł Szkudlarek wyceniła dostawę konstrukcji na 188 000,00 zł netto.
Liczba wyświetleń: 692