Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPLD/SZ/2016

Data publikacji: 12.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2017

Numer ogłoszenia

1017143

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty) tj. przesłanie pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) całości oferty na adres: 7 Cubes sp. o.o., ul. Mokotowska 15a lok. 1b, 00-640 Warszawa, lub złożenie (w formie elektronicznej) całości oferty i dokumentów e-mailem na adres wnioski@7cubes.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wnioski@7cubes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Iwanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 708 373

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku poniżej (Zapytanie ofertowe z załącznikami)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy do kompleksowego przeprowadzenia szkoleń.

Przedmiot zamówienia

Szkolenia zawodowe: przeprowadzenie szkoleń zawodowych wybranych na podstawie opracowanego IPD. Będą to szkolenia z obszarów, które odpowiadają na potrzebę dostosowania kwalifikacji osób zwolnionych z zakładów pracy do aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy.
Tematyka szkoleń: szczegółowy zakres zostanie dopasowany przez podwykonawcę na etapie tworzenia grup, tak aby maksymalnie dopasować program do poziomu Uczestników Projektu (m.in. ze względu na indywidualną drogę zawodową). Każdy Uczestnik weźmie udział tylko w 1 szkoleniu zawodowym. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez wykonawcę, którego doświadczenie pozwoli na prawidłową realizację materiału i wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę niezbędną dla podjęcia na późniejszym etapie wsparcia-stażu zawodowego, jednocześnie szkolenia zostaną dostosowanego do predyspozycji Uczestników Projektu zgodnych z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami.
Każde szkolenie zawodowe prowadzić będzie do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem.
Szkolenia zakończą się certyfikacją zewnętrzną VCC (niniejsze zapytanie ofertowe nie obejmuje swoim zakresem przeprowadzenia certyfikacji).
Na dzień ogłaszania niniejszego zapytania ofertowego została określona tematyka szkoleń dla 1 z 6 grup:
Grupa 1 - rejestrator/ka medyczny/a.
Tematyka pozostałych szkleń dla grup 2,3,4,5,6 będzie określana po analizie WOPZ i IPD, której zostaną poddani Uczestnicy Projektu.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

01.2017 r. – 03.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w załączniku powyżej (Zapytanie ofertowe z załącznikami)

Wiedza i doświadczenie

j.w.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

j.w.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

j.w.

Dodatkowe warunki

j.w.

Warunki zmiany umowy

j.w.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

j.w.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego
2. K2 – Jakość 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia (Tabela nr 1)
3. K3 – Doświadczenie 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia (Tabela nr 2)
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2 + K3
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x60
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „jakość”

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „jakość”:
Dot. K2 : Celem potwierdzenia jakości Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przeprowadził co najmniej 1.242 godz. szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji zewnętrznej. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

a) 1.242 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 3,00 pkt
b) 2.484 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 6,00 pkt
c) 3.726 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 9,00 pkt
d) 4.968 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 12,00 pkt
e) 6.210 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 15,00 pkt
f) 7.452 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 18,00 pkt
g) 8.694 godz. i więcej łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 20,00 pkt
Ad. 3
K3 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
Dot. K3 : Celem potwierdzenia doświadczenia Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia zawodowe dla w ilości co najmniej 1.242 godz. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K3 = (Dbo:Dmax)x20
K3 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Dbo – liczba zakwalifikowanych godzin szkoleń zawodowych wskazana w badanej ofercie
Dmax – maksymalna liczba zakwalifikowanych godzin szkoleń zawodowych spośród badanych ofert
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. w Tabeli nr 1 lub Tabeli nr 2 (Załącznik nr 2). Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w załączniku powyżej (Zapytanie ofertowe z załącznikami)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

7 CUBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Mokotowska 15 A/1 B

00-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224659998

Fax

222428938

NIP

1182023880

Tytuł projektu

Nie bój się zmian.

Numer projektu

RPLD.10.02.02-10-0017/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska
data wpłynięcia: 19.01.2017
Liczba wyświetleń: 991