Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr. 2/01/RPO/9.4/CAT/OWES

Data publikacji: 05.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-01-2017

Numer ogłoszenia

1016636

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 13.01.2017 r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C Wałbrzych, 58-304 Wałbrzych – drugie piętro pokój 219 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C Wałbrzych, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 2/01/RPO/9.4/CAT/OWES w ramach projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta oraz adresem e-mail Oferenta do kontaktu. UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Poniższy adres mailowy służy wyłącznie do kontaktu w sprawach merytorycznych dotyczących oferty, a oferta złożoną ta drogą nie będzie brana pod uwagę w trakcie wyłaniania realizatora oferty

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

arkadiusz@hm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Czocher

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74 848 01 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest realizacja usługa związanej z przygotowaniem i dostarczeniem gorących posiłków oraz przerw kawowych dla uczestniczek/ów szkolenia w ramach projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” zgodnie ze specyfikacją w załaczniku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej na potrzeby projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w formie obiadu dwudaniowego + napój min. 0,5 l oraz przygotowaniem i dostarczeniem urządzeń i produktów niezbędnych do wydania tzw. przerwy kawowej składającej się z kawy wydawanej z ekspresu przelewowego, herbaty, wody mineralnej i/lub soku min 0,5 l, mleka, cukru, cytryn oraz słodkiej przekąski dla uczestniczek/ów projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55520000-1 - usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

miesiąc luty 2017, planowane wstępnie terminy 01 i 02 luty 2017r, 08 i 09 luty 2017r, 13 i 14 luty 2017r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Udział w postępowaniu mogą wziąć podmioty działające na rynku gospodarczym w sektorze będącym przedmiotem zamówienia i posiadające wymagane w tym zakresie prawem odpowiednie zgody

Wiedza i doświadczenie

Dysponujące wiedza i doświadczeniem zapewniającym poprawność realizacji usługi

Potencjał techniczny

Dysponujące potencjałem technicznym umożliwiającym realizacje usługi

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponujący zasobami pozwalającymi na realizację usługi

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdującymi się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania usługi.

Warunki zmiany umowy

11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. Terminu realizacji umowy;
b. Ostatecznej liczby uczestników na rzecz których Oferent świadczy usługę;
c. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wzór oferty - Spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym wraz z ceną usługi na formularzu oferty zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 1
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2
c) Oświadczenie Oferenta - Załącznik nr 3
d) Niniejsze zapytanie ofertowe NR 2/01/RPO/9.4/CAT/OWES, zaparafowane na każdej stronie

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100 % cena

Wykluczenia

5. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot, który nie jest powiązany
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego

Numer projektu

RPDS.09.04.00-02-0011/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Galeria Smaku Marian Wójcik, ul. B. Prusa 6B/8, 58-260 Bielawa.
Wpłynęło: 12.01.2017
Cena: obiad - 23zł, kawa - 15zł
Liczba wyświetleń: 512