Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na przygotowanie oraz realizację doradztwa specjalistycznego i usług inkubujących dla uczestników projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 28.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-01-2017

Numer ogłoszenia

1015860

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty w postaci co najmniej: oferty cenowej (Załącznik nr 1), oświadczenia (Załącznik nr 2) oraz informacji/specyfikacji określającej doświadczenie w zakresie zamówienia (Załącznik nr 3), należy składać w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, przy ulicy Cukrowej 8, pok. 220, osobiście (w godzinach otwarcia biura), faxem na nr 91 444 31 63 lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@aktywneowes.pl do dnia 04 stycznia 2017 r. (do końca dnia, tj. godz. 23:59). Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te propozycje ww. usług, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania propozycji.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@aktywneowes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Kowalska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

516 702 312

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie oraz realizację doradztwa specjalistycznego i usług inkubujących dla uczestników projektu, tj. grup inicjatywnych zamierzających utworzyć PES/PS oraz istniejących PES. Obszar realizacji doradztwa/usług wskazanych w przedmiocie zamówienia dotyczy powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, polickiego, M. Szczecin i M. Świnoujście. Beneficjentów/odbiorców doradztwa/usług wskazanych w przedmiocie zamówienia stanowią:
a) Podmioty ekonomii społecznej (PES), którymi są:
• przedsiębiorstwa społeczne (PS), w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
• podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj.: Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej i Warsztat Terapii Zajęciowej, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
• organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
• organizacje pozarządowe, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
• spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnia pracy, inwalidów i niewidomych, działająca w oparciu o Ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.);
• spółki non-profit, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
b) Grupy inicjatywne (GI), które tworzą:
• osoby fizyczne i/lub prawne uprawnione do zakładania podmiotów ekonomii społecznej/ przedsiębiorstw społecznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym tematyka doradztwa/usług znajduje się w załączniku zat. „Zapytanie ofertowe na przygotowanie oraz realizację doradztwa specjalistycznego i usług inkubujących – OWES region szczeciński”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M. Szczecin, M. Świnoujście

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy/ów odpowiedzialnych za przygotowanie oraz realizację doradztwa specjalistycznego
i usług inkubujących dla uczestników projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie oraz realizację doradztwa specjalistycznego i usług inkubujących dla uczestników projektu, tj. GI zamierzających utworzyć PES oraz istniejących PES w oparciu o poniższe wytyczne:
Zakres tematyki doradztwa i usług inkubujących objętych przedmiotem zamówienia:
a) Doradztwo specjalistyczne (w tym usługi inkubujące), świadczone dla GI (śr. 15 GI/rok x śr. 60 h/GI, łącznie śr. 1498 h):
• prawne, m.in.: prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS, prawne aspekty działalności w sferze ES, regulacje prawne dotyczące stosunku pracy;
• spółdzielnie socjalne osób prawnych, m.in.: aspekty prawne/finansowe/ biznesowe prowadzenia podmiotu;
• księgowe, m.in.: rachunkowość PES, zobowiązania finansowe/sprawozdawcze wynikające z prowadzonej działalności, księgowość w ramach PES, obowiązujące przepisy prawne w zakresie podatków bezpośrednich i pośrednich w działalności PES, zagadnienia związane z płacami i ubezpieczeniami społ.;
• finansowe, m.in.: pozyskiwanie źródeł finansowania wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, planowanie finansowe (np. z wykorzystaniem narzędzia Provelt);
• marketingowe, m.in.: planowanie marketingowe, kształtowanie elastyczności ofertowej, polityka kształtowania cen oraz optymalizacji kosztów, opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej, badania rynku, wypracowanie i wdrożenie standardów obsługi klienta przez PES, nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług;
• osobowe, m.in.: coaching grupowy i indywidualny, warsztaty psychologiczne grupowe i indywidualne, doradztwo zawodowe, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem.
b) Usługi inkubujące, świadczone dla PES (śr. 50-60 PES x śr. 30 h/rok, łącznie śr. 3645 h):
• prawne, m.in.: tworzenie i procedura rejestracji PES, procedura przekształcania PES w PS, przepisy regulujące zasady funkcjonowania w sferze ES, zatrudnienie w PES (w tym ON), prowadzenie działalności PES/PS w oparciu o obowiązujące przepisy;
• księgowe, m.in.: opracowanie/aktualizacja polityki rachunkowości wraz z planem kont, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa), prowadzenie ewidencji księgowej w formie księgi rachunkowej, rachunkowe wyodrębnienie działalności odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej,
• marketingowe, m.in.: opracowanie elementów identyfikacji PES w tym: diagnoza potrzeb podmiotu w zakresie wizualizacji oraz wykorzystywanych metod komunikacji i grupy odbiorców, przygotowanie projektu systemu identyfikacji wizualnej marki i przygotowanie materiałów wizerunkowych, opracowanie strategii marketingowej;
• wdrażanie innowacji i planów rozwoju.
c) Biznesowe doradztwo specjalistyczne, świadczone dla PES/PS (śr. 5 PES/PS x śr. 5 h/m-c, łącznie śr. 700 h):
• aspekty prawne i biznesowe prowadzenia ZAZ;
• aspekty prawne i biznesowe prowadzenia spółdzielni socjalnej;
• aspekty prawne i biznesowe prowadzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych;
• aspekty prawne i biznesowe prowadzenia CIS;
• doradztwo inwestycyjne, np.: pozyskiwanie środków finansowych na realizację dużych inwestycji wymagających sporządzenia specjalistycznej dokumentacji (np. studium wykonalności);
• opracowanie planów naprawczych dla PS (restrukturyzacja);
• tworzenie planów rozwoju i/lub koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS;
• wprowadzenie sprzedaży produktu/usługi na rynek (analiza produktowa), której celem jest ocena asortymentu sprzedaży/potencjału sprzedaży oraz głównych odbiorców i dóbr konkurencyjnych/substytucjonalnych/komplementarnych;
• wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych;
• analiza i kreacja modeli biznesowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym tematyka doradztwa/usług znajduje się w załączniku zat. „Zapytanie ofertowe na przygotowanie oraz realizację doradztwa specjalistycznego i usług inkubujących – OWES region szczeciński".

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający ustala okres wykonania zamówienia na okres styczeń 2017-czerwiec 2019. Ostateczne terminy doradztwa/usług zostaną uzgodnione z wybranym/i Oferentem/ami po podpisaniu umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do złożenia oferty zgodnie z zapytaniem mogą przystąpić wyłącznie ci Wykonawcy, którzy przygotowani są do przyjęcia zlecenia na świadczenie usług wskazanych w przedmiocie zamówienia, tj. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Do złożenia oferty zgodnie z zapytaniem mogą przystąpić wyłącznie ci Wykonawcy, którzy przygotowani są do przyjęcia zlecenia na świadczenie usług wskazanych w przedmiocie zamówienia, spełniający następujące warunki:
a) posiadający wykształcenie średnie (w przypadku osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób wydelegowanych do realizacji zamówienia przez podmioty gospodarcze);
b) dysponujący doświadczeniem w prowadzeniu doradztwa, usług i/lub szkoleń z tematyki tożsamej do przedmiotu zamówienia dla grup inicjatywnych zakładających PES lub istniejących PES – Wykonawcy będący podmiotami gospodarczymi zobowiązani są do wskazania w ofercie potencjału kadrowego, którym dysponują, tj. osób zaangażowanych do realizacji przedmiotu zamówienia posiadających wymagane doświadczenie z zastrzeżeniem możliwości zmiany/uzupełnienia zespołu doradców w trakcie realizacji zamówienia o osoby spełniające kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, w celu realizacji wsparcia zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu i przyjętym harmonogramem;
c) będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod warunkiem, że osobiście będzie świadczyć doradztwo/usługi lub jako przedsiębiorstwo posiada odpowiednie zasoby i doświadczenie (w ciągu ostatnich 2 lat) w prowadzeniu doradztwa/usług z ww. zakresu.

Dodatkowe warunki

Do złożenia oferty zgodnie z zapytaniem mogą przystąpić wyłącznie ci Wykonawcy, którzy spełniają warunek dot. zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy przedsiębiorstw) osoby/ób znajdującej/ych się w trudnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 Nr 122 1143 z późn. zm.) – Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia informacji na ww. temat w treści oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy zobowiązani są do przygotowania oferty w postaci co najmniej: oferty cenowej (Załącznik nr 1), oświadczenia (Załącznik nr 2) oraz informacji/specyfikacji określającej doświadczenie w zakresie zamówienia (Załącznik nr 3).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wartość maksymalna oceny 100% = 100 punktów
Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:
a) cena, znaczenie 10%,
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium a):
- cena poniżej zabudżetowanej wartości od 60% do 30% - 10 pkt,
- cena poniżej zabudżetowanej wartości od 29% do 0% - 7 pkt,
- cena powyżej zabudżetowanej wartości do 9% - 5 pkt,
- cena powyżej zabudżetowanej wartości od 9% - 0 pkt;

b) doświadczenie oferenta z zakresu składanej oferty i jakość świadczenia ww. usług (w tym dotychczasowa współpraca z Zamawiającym), znaczenie 70%,
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium b):
Szczegółowy opis punktacji znajduje się w załączniku zat. "Zapytanie ofertowe na przygotowanie oraz realizację doradztwa specjalistycznego i usług inkubujących - OWES region szczeciński";

c) wykształcenie oferenta z zakresu składanej oferty, znaczenie 20%,
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium c):
- za wykształcenie wyższe kierunkowe - mgr ekonomii i podsiadane ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej lub mgr socjologii i podsiadane ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej lub dr z zakresu ekonomii społecznej – 20 pkt,
- za wykształcenie wyższe niekierunkowe (mgr) i podsiadane ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej lub wyższe zawodowe (licencjat, inżynier) i podsiadane ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej – 15 pkt,
- za wykształcenie wyższe kierunkowe - mgr ekonomii lub mgr socjologii – 10 pkt,
- za wykształcenie niekierunkowe (mgr) lub wyższe zawodowe (licencjat / inżynier lub równoważne) lub średnie kierunkowe (technik ekonomista / technik socjolog lub równoważne) – 7 pkt,
- za wykształcenie średnie niekierunkowe – 3 pkt.

Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z kilkoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje.

Wykluczenia

Do złożenia oferty nie mogą przystąpić Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo z zastrzeżeniem podrozdziału 6.5.2 pkt. 2 lit. a „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.

Do złożenia oferty mogą przystąpić Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA

Adres

Bolesława Śmiałego 39/2

70-351 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

508675975

Fax

914443163

NIP

8511677676

Tytuł projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany Wykonawca: Anna Łukomska-Dziedzic zamieszkała w Szczecinie
Powiat: M. Szczecin
Województwo: Zachodniopomorskie
Data wpływu oferty: 04.01.2017
Cena: doradztwo specjalistyczne i usługi inkubujące: 110 zł/biznesowe doradztwo specjalistyczne: 160 zł
Liczba wyświetleń: 962