Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa żłobka „Maluszkowo” w Nienadówce

Data publikacji: 27.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-01-2017

Numer ogłoszenia

1015724

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym ul. Strzelnicza 6a, 35-103 Rzeszów do dnia 11.01.2017r godz. 10:00.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2017 o godz. 10:05, w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym, ul. Strzelnicza 6a, 35-103 Rzeszów
Sposób składania ofert:
Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na budowę żłobka „Maluszkowo” w Nienadówce”.Nie otwierać przed: 11.01.2017 r. godz. 10:05. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. W przypadku braku ww. danych na kopercie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Lubaś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 509 911 055.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku usługowego – żłobka, wolnostojącego, dwukondygnacyjnego, parterowego z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonego, przeznaczonego dla 52 dzieci.
Powierzchnia, kubatura i wysokość:
Powierzchnia użytkowa łącznie: 282,06 m2 , w tym parter 138,73 m2 oraz poddasze 143,33m2.
Wysokość kondygnacji: parter 3,06 m, poddasze 2,90/3,10 m.
Kubatura łącznie: 860 m3, w tym parter 434 m3, poddasze 426 m3 .

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Nienadówka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel główny projektu to poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Sokołów Małopolski poprzez budowę żłobka w Nienadówce w latach 2016- 2018. Projekt dotyczy budowy żłobka Maluszkowo w Nienadówce, gm. Sokołów Małopolski. Zakres prac obejmuje m.in. budowę żłobka w Nienadówce o pow. użytkowej 282,17 m2 i
kubaturze 860,00 m3. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku usługowego – żłobka, wolnostojącego, dwukondygnacyjnego, parterowego z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonego, przeznaczonego dla 52 dzieci.
Powierzchnia, kubatura i wysokość:
Powierzchnia użytkowa łącznie: 282,06 m2 , w tym parter 138,73 m2 oraz poddasze 143,33m2.
Wysokość kondygnacji: parter 3,06 m, poddasze 2,90/3,10 m.
Kubatura łącznie: 860 m3, w tym parter 434 m3, poddasze 426 m3 .
W budynku zostaną zastosowane następujące instalacje podstawowe i technologiczne:
1. Instalacja wod.- kan.,
2. Instalacja gazowa,
3. Instalacja centralnego ogrzewania,
4. Instalacja wentylacji mechanicznej,
5. Wentylacja grawitacyjna,
6. Instalacje elektryczne.
7. Instalacje teletechniczne

Elementy zagospodarowania terenu objęte przedmiotem zamówienia:
1. Dojścia i dojazdy
2. Donice stałe
3. Ogrodzenie, brama, furtka
4. Elementy zacieniające ogród
5. Plac zabaw

Kod CPV

45200000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45215221-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2017r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie obiektu budowlanego z uwzględnieniem branży sanitarnej i elektrycznej o wartości umowy minimum 900 000,00 zł brutto każda robota (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż w trakcie realizacji zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji przynajmniej:
– jedną osobą - Kierownikiem budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą, co najmniej 3 - letnie doświadczenie w uzyskanej specjalności oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu kompletnego budynku o kubaturze powyżej 800m3. Osoba ta podczas realizacji robót będzie pełnić ze strony Wykonawcy funkcję kierownika budowy, oraz
– jedną osobą - Kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - posiadającą, co najmniej 3 letnie doświadczenie w uzyskanej specjalności,
– jedną osobą - Kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - posiadającą, co najmniej 3 letnie doświadczenie w uzyskanej specjalności.

UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji finansowej tj. potwierdzą, że posiadają środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 350 000,00 zł

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający wymaga pod rygorem niedopuszczenia do przetargu wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 87 1240 4751 1111 0010 6876 0356 tytuł przelewu „Wadium na budowę żłobka w Nienadówce”.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 3, przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt.2 ppkt 2-5:
- musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- dokumenty te muszą zawierać klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie.
- z dokumentów tych musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę na cały okres związania ofertą o którym mowa w pkt 8.
6. Dokumenty, o których mowa w pky 2 ppkt 2-5 zostaną złożone w oryginale.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający pobraną kwotę zachowa lub będzie dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 2 pkt 2-5. W pozostałych przepadkach zapłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, a ustanowione zabezpieczenie wygaśnie.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności (z wyjątkiem treści wynikającej z § 6. ust. 3 wzoru umowy) a w przypadku zmian dotyczących terminu, zakresu, wynagrodzenia i organizacyjnych w przypadkach wystąpienia następujących okoliczności
1.1 zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach gdy:
a) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem
o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach,
b) Zamawiający z ważnych przyczyn, niedających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych lub przedłuża się termin bieżącego ich uzgodnienia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac lub uzgodnień trwających powyżej 5 dni,
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,
d) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy,
e) wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
f) wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót lub odbiorów,
g) powstała konieczność dokonania zmian dokumentacji projektowej w przypadkach ustalonych w § 13 pkt. 1.2 wzoru umowy,
h) powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub/i innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
i) braku środków finansowych na realizację inwestycji,
j) powstały opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
k) wystąpiły okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
l) zaistniały przyczyny uznane przez Zamawiającego za uzasadnione.
m) w przypadku wykonania przedmiotu umowy przed terminem umownym i pozyskania przez Zamawiającego środków na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy we wcześniejszym terminie.
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.
Opóźnienia, o których mowa w ppkt a) i g) muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie, których, strony ustalą nowe terminy.
1.2 zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku:
a) koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
b) konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów
i urządzeń równoważnych,
c) zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego - będą to przykładowo okoliczności: powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów.
d) konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
e) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,
f) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy .
1.3. zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
1.4. zmiany wynagrodzenia
a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT
b) uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego
c) ograniczenia zakresu robót;
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1. ppkt. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Za-mawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do 30% wartości umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych. Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Forma dokumentu: oryginał.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykaz robót budowanych. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty w formie oryginału lub kopi poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wzór wykaz robót budowanych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Wykaz osób. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Forma dokumentu: oryginał, Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentu: oryginał kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Pozostałe dokumenty:
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wykaz stosowanych materiałów i urządzeń stanowiący załącznik nr 1a do formularza oferty.
3. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji, wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w . następujący sposób będzie oceniać oferty
w poszczególnych kryteriach:
Kryterium I – Cena – 60 pkt.,
Kryterium II – Gwarancja i rękojmia – 40 pkt.
2. W kryterium I - „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
liczba punktów oferty ocenianej = cena oferty najniżej skalkulowanej : cena oferty ocenianej x 60pkt
3. W ramach kryterium II - „Gwarancja i rękojmia” (40 pkt.) najwięcej punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 72 miesiące.
Oferta z okresem gwarancji wynoszącym:
71 miesięcy – otrzyma 36 pkt.
70 miesięcy – otrzyma 32 pkt.
69 miesięcy – otrzyma 28 pkt.
68 miesięcy – otrzyma 24 pkt.
66 miesięcy – otrzyma 20 pkt.
65 miesięcy – otrzyma 16 pkt.
64 miesiące – otrzyma 12 pkt.
63 miesiące – otrzyma 8 pkt.
62 miesiące – otrzyma 4 pkt.
61 miesięcy – otrzyma 2 pkt.
60 miesięcy – otrzyma 0 pkt.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji i rękojmi lub wskaże okres gwarancji i rękojmi krótszy niż jeden ze wskazanych powyżej, uznaje się, iż udzieli on gwarancji i rękojmi na minimalny wymagany okres 60 miesięcy i w takim przypadku oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium W przypadku, gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 72 miesiące, przyjmuje się, że udzieli on gwarancji i rękojmi na okres wskazany w ofercie, jednakże w kryterium gwarancji i rękojmi otrzyma on maksymalną liczbę 40 pkt. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od ostatecznego terminu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. W kryterium I „cena”, ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

Wykluczenia

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 września 2016r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 206/4152/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016r.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego. Zamawiającego oceni bark podstaw do wykluczenia w oparciu o ww. przesłankę na podstawie dokumentów pobranych przez Zamawiającego z bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych państw członkowskich Unii Europejskiej.
3. Z postępowania wyklucza się wykonawców którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Krajobrazowa 20/E2

35-119 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

509911055

Fax

178501101

NIP

8133712347

Tytuł projektu

Budowa żłobka Maluszkowo w Nienadówce

Numer projektu

RPPK.06.02.02-18-0018/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie ponieważ cena jednej ważnej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 1151