Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi animacyjne - Animator Lokalny w ramach środków przyznanych na realizację projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”

Data publikacji: 23.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2017

Numer ogłoszenia

1015547

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19.01.2017r. do godz. 13:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.jaskiewicz@ndsfund.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się Wykonawcami jest Pan Piotr Jaśkiewicz, e-mail: piotr.jaskiewicz@ndsfund.org

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 943478205

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wybór wykonawców świadczących usługi animacyjne (pełnienie funkcji Animatora Lokalnego) w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 7.1) na terenie Gmin: Rąbino, Świdwin, Brzeżno, Węgorzyno, Redowo Małe, Dobra, Ostrowice. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.

Szczegółowe

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawców świadczących usługi animacyjne (pełnienie funkcji Animatora Lokalnego) w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 7.1) na terenie Gmin: Rąbino, Świdwin, Brzeżno, Węgorzyno, Redowo Małe, Dobra, Ostrowice. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wybór wykonawców świadczących usługi animacyjne (pełnienie funkcji Animatora Lokalnego) w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 7.1) na terenie Gmin: Rąbino, Świdwin, Brzeżno, Węgorzyno, Redowo Małe, Dobra, Ostrowice. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.
Do głównych zadań Animatora Lokalnego będzie należało m. in.:
• organizacja spotkań animacyjnych dla grup inicjatywnych oraz wdrażanie planu animacji zapewniającego osiągnięcie wskaźników zawartych we wniosku o dofinansowanie,
• aktywne pozyskiwanie uczestników projektu zgodnie z koncepcją pracy ze środowiskiem lokalnym w procesie rewitalizacji,
• prowadzenie diagnozy środowiska lokalnego objętego wsparciem, w tym szczególnie sytuacji osób wykluczonych społecznie,
• wsparcie procesu badawczego oraz wszelkich prac związanych z przygotowaniem strategii rewitalizacji,
• wspieranie procesu inicjacji i funkcjonowania partnerstw lokalnych na rzecz rewitalizacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem,
• wspieranie uczestników projektu we wspólnym definiowaniu i realizacji długofalowych działań na rzecz rozwiązywania problemów lub potrzeb społecznych, edukacyjnych i gospodarczych oraz wspólnym monitorowaniu wyników swoich działań,
• wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych, w tym przekazywanie aktualnych informacji na strony WWW i media społecznościowe,
• zachęcanie potencjalnych instytucji oraz osób do aktywnego udziału w procesie rewitalizacji społecznej,
• prowadzenie bieżącej dokumentacji działań zgodnie ze standardami pracodawcy i wytycznymi programu operacyjnego (w tym m.in.: listy obecności ze spotkań, materiały powstałe w ramach animacji, ankiety ewaluacyjne, itp.),
• wsparcie środowisk lokalnych z obszaru działania w zakresie diagnozowania potrzeb i tworzenia planów działania oraz urzeczywistniania tych planów,
• inicjowanie kontaktów pomiędzy społecznościami w procesie rewitalizacji a podmiotami zewnętrznymi.

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku Zapytanie Ofertowe_REWI

Kod CPV

85320000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi społeczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku Zapytanie Ofertowe_REWI

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania usługi ustala się od dnia 26.01.2017r. do dnia 19.12.2017r.

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku Zapytanie Ofertowe_REWI

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku Zapytanie Ofertowe_REWI

Wiedza i doświadczenie

A. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osoby przedstawione do realizacji zamówienia muszą spełniać poniższe warunki:
a) posiadać wykształcenie minimum średnie,
b) posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy ze społecznością lokalną potwierdzone min. 1 rekomendacją wystawiona przez organizację pozarządową lub podmiot ekonomii społecznej lub jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował samodzielnie lub osoby wskazane przez Wykonawcę do wykonania niniejszego zamówienia zrealizowały usługi polegające na świadczeniu usług animacyjnych w pracy ze społecznością lokalną.

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku Zapytanie Ofertowe_REWI

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

A. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osoby przedstawione do realizacji zamówienia muszą spełniać poniższe warunki:
a) posiadać wykształcenie minimum średnie,
b) posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy ze społecznością lokalną potwierdzone min. 1 rekomendacją wystawiona przez organizację pozarządową lub podmiot ekonomii społecznej lub jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował samodzielnie lub osoby wskazane przez Wykonawcę do wykonania niniejszego zamówienia zrealizowały usługi polegające na świadczeniu usług animacyjnych w pracy ze społecznością lokalną.

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku Zapytanie Ofertowe_REWI

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku Zapytanie Ofertowe_REWI

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku Zapytanie Ofertowe_REWI

Warunki zmiany umowy

1) Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą/Wykonawcami umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
3) Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą dotyczące w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie, tj. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 7.1)”, co Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.
4) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku Zapytanie Ofertowe_REWI

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków.
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik).
2) Wykaz osób wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik);
3) Wykaz rekomendacji (według wzoru stanowiącego załącznik);
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
C. Zawartość oferty.
Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty;
2) Wykaz osób wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik);
3) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik).
4) Wykaz rekomendacji (według wzoru stanowiącego załącznik);

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku Zapytanie Ofertowe_REWI

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku Zapytanie Ofertowe_REWI

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena usługi* [C] 50% 50 pkt
Doświadczenie [D] 50% 50 pkt

* Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi.

Zasady oceny kryterium "Cena usługi" [C].

Będzie brana pod uwagę średnia cena za 1 godz. usługi animacyjnej. Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 50 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru:

Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C = -------------------------------------------------------------- x 50 pkt
Cena brutto badanej oferty

gdzie:

C - ilość punktów w kryterium „cena”
1 pkt.= 1%

Zasady oceny kryterium " Doświadczenie” [D]:

a) W kryterium „Doświadczenie” będzie oceniana liczba rekomendacji (RE), wystawionych przez organizację pozarządową lub podmiot ekonomii społecznej lub jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego, imiennie na osobę/y wskazane przez Wykonawcę do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował samodzielnie lub osoby wskazane przez Wykonawcę do wykonania niniejszego zamówienia zrealizowały usługi polegające na świadczeniu usług animacyjnych w pracy ze społecznością lokalną. Oferta z największą liczbą partnerstw lokalnych otrzymuje 50 pkt, a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru:

Doświadczenie badanej oferty (liczba RE)
D = ----------------------------------------------------------------------------- x 50 pkt
Doświadczenie najkorzystniejszej oferty (liczba RE)
gdzie:

D - ilość punktów w kryterium „Doświadczenie” D
1 pkt.= 1%

3) Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
b) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.
c) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
e) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Wykluczenia

B. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku Zapytanie Ofertowe_REWI

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

Adres

Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

533 335 443

Fax

94 347 82 05

NIP

6692337315

Tytuł projektu

Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K601/16-00

Inne źródła finansowania

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku Zapytanie Ofertowe_REWI

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Bożena Zarecka 40 zł 13.01.2017 Karwowo 9, 73-150 Łobez
Mariusz Sira 40 zł 19.01.2017 9:03 Radowo Wielkie 25A, 72-314 Radowo Małe
Anna Olejniczak 38 zł 19.01.2017 10:46 Kluczowo 32, 78-324 Cieszeniewo
Monika Kłos 39 zł 19.01.2017 9:03 Ostrowice 71, 78-506 Ostrowice
Aneta Agnieszka Ogińska 40 zł 19.01.2017 9:02 ul. Miła 1a/17, 78-300 Świdwin
Agnieszka Brodowska 40 zł 19.01.2017 9:01 Ul. Katowicka 6/24, Świdwin
Sebastian Kuran 35 zł 13.01.2017 Ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 8, 72-210 Dobra
Liczba wyświetleń: 1845