Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr POIR.01.01.01.I.1.8.2016 na pełnienie obowiązków specjalisty ds. obróbki cieplnej

Data publikacji: 20.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-01-2017

Numer ogłoszenia

1015132

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy składać na określonych w niniejszym zapytaniu formularzach, w języku polskim w następujący sposób:
− za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres d.dziubinska@remixsa.pl,
− osobiście lub przez pełnomocnika – w siedzibie Zamawiającego: REMIX S.A. ul. Poznańska 36, 66-200 Świebodzin,
− za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich - na adres Zamawiającego: REMIX S.A. ul. Poznańska 36, 66-200 Świebodzin w terminie do 05.01.2017. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.dziubinska@remixsa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominika Dziubińska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków specjalisty ds. obróbki cieplnej w projekcie badawczo-rozwojowym „Nowatorska technologia nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych z fazy gazowej w procesie obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: świebodziński Miejscowość: Świebodzin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przeprowadzanej procedury jest wyłonienie wykonawcy, którego wiedza oraz doświadczenie zostanie wykorzystane m. in. do prowadzenia prac laboratoryjnych z zakresu badań metalograficznych elementów wsadowych z uwagi na struktury stali wysokowytrzymałych przed procesem odpuszczania i cynkowania oraz po procesach nanoszenia powłok. Ponadto planuje się udział wykonawcy w opracowywaniu parametrów procesu CVD pod kątem zapewnienia właściwych struktur odpuszczania stali.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków specjalisty ds. obróbki cieplnej w projekcie badawczo-rozwojowym „Nowatorska technologia nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych z fazy gazowej w procesie obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości”.
Zakres czynności związanych z realizacją projektu badawczego:
− prowadzenie prac laboratoryjnych z zakresu badań metalograficznych struktur stali po obróbce cieplnej oraz po procesie nanoszenia powłok cynkowych,
− prowadzenie prac laboratoryjnych związanych z badaniem właściwości użytkowych powłok cynkowych nanoszonych z fazy gazowej (odporność korozyjna, adhezja do podłoża stalowego),
− sporządzanie raportów z przeprowadzonych badań,
− współpraca z zespołem badawczym podczas opracowywania parametrów procesu cynkowania z fazy gazowej stali wysokowytrzymałych pod kątem zapewnienia właściwych struktur po procesie odpuszczania,
− współpraca z zespołem badawczym podczas opracowywania założeń technologicznych projektu urządzenia prototypowego do cynkowania z fazy gazowej.
Średniomiesięczne zaangażowanie w projekcie: 80 rbg na podstawie umowy zlecenie.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakładany okres zaangażowania specjalisty ds. obróbki cieplnej: I.2017 – VI.2019.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane za porozumieniem stron.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający łącznie następujące warunki:
a. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dziedzinie: inżynieria materiałowa, materiałoznawstwo, metalurgia lub mechanika – na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić kserokopię dyplomu uzyskania stopnia doktora w ww. dziedzinie;
b. udział w co najmniej jednym projekcie badawczym dotyczącym obróbki cieplnej stali (jako prowadzący lub wykonawca) - na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz projektów badawczych stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
c. udział w co najmniej jednym projekcie badawczym dotyczącym badań odporności korozyjnej oraz procesów zużycia korozyjnego stopów metalicznych i materiałów konstrukcyjnych (jako prowadzący lub wykonawca) - na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz projektów badawczych i materiałów konstrukcyjnych (jako prowadzący lub wykonawca) - na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz projektów badawczych stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
d. doświadczenie w przeprowadzaniu badań struktur stali po procesach cieplnych i cieplno-chemicznych - na potwierdzenie spełnienia warunku należy udokumentować przeprowadzenie badań w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego (np. tytuły raportów, sprawozdań, publikacji);
e. doświadczenie w przeprowadzaniu badań mikroskopowych struktur cynkowych na podłożu stalowym - na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz raportów, sprawozdań, publikacji z przeprowadzonych badań stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
f. doświadczenie w przeprowadzaniu badań adhezyjnych warstw cynkowych do podłoża stalowego - na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić w wykaz raportów, sprawozdań, publikacji z przeprowadzonych badań stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
g. doświadczenie w zakresie prowadzenia badań właściwości tribologicznych oraz procesów zużycia par trących materiałów metalicznych - na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz raportów, sprawozdań, publikacji z przeprowadzonych badań stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
h. doświadczenie w zakresie przeprowadzania procesów obróbki cieplnej stopów metalicznych w warunkach obniżonego ciśnienia - na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz raportów, sprawozdań, publikacji z przeprowadzonych badań stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta musi zawierać podpisy Wykonawcy.
3. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana tj. przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
4. Poprawki, przekreślenia itp. dotyczące oferowanej ceny są niedopuszczalne i będą skutkowały odrzuceniem oferty.
5. Nieprzedłożenie kompletu wymaganych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Złożenie oferty zawierającej uchybienia formalne będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
7. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty o wartości niewspółmiernie niskiej w stosunku do średnich cen za tego typu usługi.
8. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty, których cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na wykonanie zadania.
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
11. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
12. Ewentualne pytania dotyczące zamówienia należy kierować w formie elektronicznej do dnia 29.12.2016 na adres: d.dziubinska@remixsa.pl.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez konsekwencji prawnych i finansowych.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z istotnych przyczyn.
15. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.

Warunki zmiany umowy

1. Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty.
2. Zmiana umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
3. Dopuszczalne są zmiany umowy wynikające w szczególności ze:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
b. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
c. zmiany umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d. zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;
e. zmiany umownego terminu wykonania umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych - załącznik nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy o łącznym zaangażowaniu zawodowym - załącznik nr 3
4. Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu - załącznik nr 4
5. Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oraz ich wagi:
1. cena ofertowa – 100%.

Pojęcie „cena ofertowa” oznacza miesięczną ryczałtową stawkę wynagrodzenia brutto.

Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone wg następującego wzoru, przy czym maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Cena” wynosi 100 pkt.

liczba punktów (C) = (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 100 pkt.

- cena w ofercie musi być wyrażona w PLN,
- cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia,
- wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Sposób przyznawania punktacji:
1. Punkty przyznawane będą zgodnie ze sposobem opisanym powyżej (Pkt. X. Zapytania ofertowego)
2. Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
4. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku gdy oferta dwóch lub więcej wykonawców osiągnie taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe.
5. Zamawiający zastrzega, że ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki oraz wymogi formalne określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Dokumenty sporządzone w innej formie niż na wzorach udostępnionych w Zapytaniu lub dokumenty dodatkowe nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. Zamawiający nie będzie brał również pod uwagę dokumentów wypełnionych niezgodnie ze wskazaniami w nich zawartymi.
6. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REMIX SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Poznańska 36

66-200 Świebodzin

lubuskie , świebodziński

Numer telefonu

+48 68 4755400

Fax

+48 68 4755404

NIP

9271694143

Tytuł projektu

Nowatorska technologia nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych z fazy gazowej w procesie obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1278/15-00

Inne źródła finansowania

Środki własne

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Marzena Małgorzata Lachowicz, 05.01.2017, 4 200 zł
Liczba wyświetleń: 372