Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie Ofertowe nr 01/2016 z dnia 22.12.2016 na Roboty budowlane obejmujące budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o. o.

Data publikacji: 22.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2017

Numer ogłoszenia

1014926

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską pod adres: CYNKOMET Sp. z o. o., ul. Fabryczna 7 (sekretariat), 16-020 Czarna Białostocka. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego w miejsce wskazane jak wyżej.
2. Termin składania ofert upływa dnia 24 stycznia 2017 r. o godz. 8.00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winna być zaadresowane na Zamawiającego, tj. pod adres:
CYNKOMET Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 7
16-020 Czarna Białostocka
oraz posiadać oznaczenie:
„Zapytanie Ofertowe nr 01/2016 z dnia 22.12.2016 – OFERTA; odczytać dnia 24.01.2017. o godz. 9.00”
7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji, nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie ofert) ponosi Wykonawca.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
8. Oferty należy składać w Siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Puchnarewicz, e-mail: jpuchnarewicz@cynkomet.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 797 993 049

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest BUDOWA CENTRUM BADAWCZO- ROZWOJOWEGO TECHNOLOGII ROLNICZYCH FIRMY CYNKOMET SP. Z O.O. obejmującą: budynek produkcyjny z częścią socjalną oraz stacją transformatorową wnętrzową Sn/Nn 15/0,4 kV, ( z wyłączeniem wyposażenia stacji), instalacją wentylacji mechanicznej, wewnętrzną instalacją gazową wraz z opracowaniem i wykonaniem kompletnych stacji redukcyjnych II stopnia , wewnętrzną instalacją elektryczną 0,4kV (z wyłączeniem doboru i zakupu baterii kompensacji mocy biernej zg. z Projektem Wykonawczym – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego), wewnętrzną instalacją chłodniczą, niezbędną infrastrukturą techniczną: doziemną instalacją wodociągową, doziemna instalacją kanalizacji sanitarnej, doziemną instalacją kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami rozsączającymi, doziemną instalacją elektroenergetyczną niskiego napięcia, placem manewrowym, placem postojowym, dojazdami oraz zagospodarowaniem terenu i rozbiórką doziemnej instalacji elektroenergetycznej i doziemnej instalacji wodociągowej oraz wszystkie inne wyłączenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
Prace budowlane realizowane będą w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o.o.” nr Umowy POIR.02.01.00- 00-0085/15, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Czarna Białostocka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Ogłoszenie przetargowe w celu wybrania wykonawcy który wykona roboty budowlane w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o.o.” nr UmowyPOIR.02.01.00- 00-0085/15, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest BUDOWA CENTRUM BADAWCZO- ROZWOJOWEGO TECHNOLOGII ROLNICZYCH FIRMY CYNKOMET SP. Z O.O. obejmującą: budynek produkcyjny z częścią socjalną oraz stacją transformatorową wnętrzową Sn/Nn 15/0,4 kV, ( z wyłączeniem wyposażenia stacji), instalacją wentylacji mechanicznej, wewnętrzną instalacją gazową wraz z opracowaniem i wykonaniem kompletnych stacji redukcyjnych II stopnia , wewnętrzną instalacją elektryczną 0,4kV (z wyłączeniem doboru i zakupu baterii kompensacji mocy biernej zg. z Projektem Wykonawczym – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego), wewnętrzną instalacją chłodniczą, niezbędną infrastrukturą techniczną: doziemną instalacją wodociągową, doziemna instalacją kanalizacji sanitarnej, doziemną instalacją kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami rozsączającymi, doziemną instalacją elektroenergetyczną niskiego napięcia, placem manewrowym, placem postojowym, dojazdami oraz zagospodarowaniem terenu i rozbiórką doziemnej instalacji elektroenergetycznej i doziemnej instalacji wodociągowej oraz wszystkie inne wyłączenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Nieprzekraczalny termin realizacji robót budowlanych zakończonych uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu: do dnia 07 lutego 2018 roku.
Poprzez wykonanie zamówienia rozumie się, wykonanie wszelkich robót opisanych w dokumentacji i Specyfikacji Wykonania Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego) oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać wymagane uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, (Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego)

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, (Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Minimalny okres gwarancji na roboty budowlane i wyposażenie techniczne budynku (urządzenia wraz z instalacjami) - nie mniej niż 60 miesięcy.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest zabezpieczenie oferty wadium w wysokości 150.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający żądać będzie przed podpisaniem umowy od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto (ceny netto podanej w ofercie powiększonej o podatek VAT) w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Uszczegółowienie zapytania ofertowego, w tym dodatkowych warunków zawarto w załączniku nr 11 - Uszczegółowienie zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach projektu. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia. Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Uszczegółowienie zapisu dot. warunków zmiany umowy zawarto w załączniku nr 11 - Uszczegółowienie zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego
4. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków wiedzy i doświadczenia, stanowiące Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego
5. Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego
6. Oświadczenie Wykonawcy, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawca, który nie spełnia chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:
Kryteria punktowe:

Kryterium 1
• Cena netto:
waga kryterium: 80%
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Pmin
An = ------------- x 100pkt.
Pn
gdzie:
An - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 1
Pmin – cena najniższej oferty
Pn – cena oferty rozpatrywanej wskazanej przez oferenta
n – numer oferty
Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Kryterium 2
• Okres gwarancji:
waga kryterium: 15%
Gn
Bn = ----------------- x 100pkt.
Gmax

gdzie:
Bn - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 2
Gn – ilość miesięcy gwarancji oferty rozpatrywanej
Gmax – ilość miesięcy gwarancji z oferty z najdłuższą gwarancją
n – numer oferty
Uwaga: minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy

Kryterium 3
• Izolacyjność cieplna dla okien, drzwi i świetlików:
waga kryterium: 5%

Oferent zastosuje okna, drzwi i świetliki spełniające wymagania izolacyjności cieplnej dla okien, drzwi i świetlików obowiązujące w roku 2021. W projekcie zawarte są wymagania dla roku 2017.
Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (załącznik nr 2 pkt 1.2.).
TAK / NIE*
*właściwe skreślić

Cn = 1 (jeśli TAK) x 100 pkt
Cn = 0 (jeśli NIE)
gdzie:
Cn - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 3
n – numer oferty

Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
Wo = An x 0,80 + Bn x 0,15 + Cn x 0,05
gdzie:
Wo - wskaźnik oceny oferty
Dla każdej oferty zostanie przyjęta 100 pkt. skala oceny oferty.
Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium: „cena netto” oraz „okres gwarancji” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Wykonawców lub więcej, o miejscu i liście rankingowej zadecyduje termin (data i godzina) złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).
Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Wykluczenia

Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym oraz jego Załącznikach.
Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CYNKOMET SP. Z O.O.

Adres

Fabryczna 7

16-020 Czarna Białostocka

podlaskie , białostocki

NIP

9661673746

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o. o.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0085/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający informuje, iż dokonał unieważnienia postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 01/2016 z dnia 22.12.2016 na roboty budowlane obejmujące budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o. o.
Liczba wyświetleń: 1662