Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 15 dotyczące dostawy systemu do pomiaru dynamiki

Data publikacji: 13.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-12-2016

Numer ogłoszenia

1014520

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 20.12.2016 a) pocztą tradycyjną lub kurierem lub osobiście (adres: TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o., ul. Kocjana 1/4U, 01-473 Warszawa). b) mailowo na adres s.loboda@tizimplements.com. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników, nie będą podlegały ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.loboda@tizimplements.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Seweryn Łoboda

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do prowadzenia prac badawczych w ramach projektu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup oprogramowania dla technologów zaangażowanych w proces badawczy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do pomiaru dynamiki, a uszczegóławiając
system do analizy dynamiki układu OUPN (obrabiarka - uchwyt - przedmiot obrabiany - narzędzie) System musi posiadać następujące funkcje:

· Określenie współczynników skrawania
· Analityczna analiza stabilności we frezowaniu
· Symulacja procesu frezowania
· Optymalizacja zmiennej podziałki freza
· Analiza stabilności w dziedzinie czasu
· Analiza statyczna
· Analityczna analiza stabilności w toczeniu
· Analityczna analiza stabilności w wierceniu

Wyniku obliczeń przeprowadzonych przez system musi dać się uzyskać:

· Siły skrawania
· Styczna siła skrawania
· Siły wynikowe w płaszczyźnie XY
· Grubość wióra
· Wibracje narzędzia
· Moc wrzeciona
· Moment wrzeciona
· Moment wyginający wrzeciono
· Powierzchnia obrobiona w frezowaniu przeciwbieżnym
· Powierzchnia obrobiona w frezowaniu współbieżnym

System powinien:

· Pomagać w poznaniu charakterystyki narzędzia, maszyny i procesu skrawania.
· Pomagać w określaniu stabilnej głębokości skrawania poprzez metody analityczne oraz symulacyjne
· Umożliwić poznanie wymaganego momentu wrzeciona
· Zapobiegać drganiom samowzbudnym
· Zmniejszyć liczby braków
· Umożliwić frezowanie cienkościennych elementów
· Zmniejszyć zużycie maszyn

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zależy od uzyskania zgody od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie zmiany sposobu finansowania wydatku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - Oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków z zapytania ofertowego - załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 100pkt
Prosimy o podanie ceny netto, za cały pakiet oprogramowania
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, wg następującego wzoru: Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto. W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Antoniego Kocjana 1/U4

01-473 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 423 33 14

Fax

22 836 81 04

NIP

1131824802

Tytuł projektu

System Ekspercki projektowania procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0013/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kaizen Consulting Sp. z o.o.; ul. Żeromskiego 21/2, 41-902 Bytom
data wpłynięcia oferty 16.12.2016 - cena 160 000 PLN
Liczba wyświetleń: 797