Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 14 dotyczące zakupu oprogramowania

Data publikacji: 13.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-12-2016

Numer ogłoszenia

1014519

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 20.12.2016 a) pocztą tradycyjną lub kurierem lub osobiście (adres: TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o., ul. Kocjana 1/4U, 01-473 Warszawa). b) mailowo na adres s.loboda@tizimplements.com. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników, nie będą podlegały ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.loboda@tizimplements.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Seweryn Łoboda

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do prowadzenia prac badawczych w ramach projektu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup oprogramowania dla technologów zaangażowanych w proces badawczy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania CAD/CAM do tworzenia technologii na obrabiarki CNC. Powinno ono zawierać i umożliwiać:
• Narzędzia do modelowania bryłowego i powierzchniowego oraz importu
i eksportu danych;
• Otwieranie i zapis pliku IGES, DXF, SAT, Parasolid, EPS, STEP, STL;
• Otwieranie plików SOLIDWORKS, SolidEdge, Inventor, Autocad, SpaceClaim, Catia V6
• Tworzenie w parametrycznej technologii obróbki;
• Pełną kontrola toru narzędzia;
• Tworzenie własnych bibliotek narzędzi specjalnych i materiałów;
• Wykrywanie kolizji i przekroczenia dopuszczalnych parametrów obróbkowych;
• Optymalizację parametrów obróbkowych, która uwzględni dynamiczną zmianę grubości warstwy skrawanej i kształtu toru ruchu narzędzia;
• Obróbki HSC, HST i HSM, w oparciu o własności obrabiarki, narzędzia i przedmiotu obrabianego;
• Automatyczne wyszukiwanie obszarów niedostatecznie obrobionych i generowanie dla nich dodatkowych programów technologicznych;
• Zaawansowane obróbki w pięciu osiach oraz obróbki trzyosiowe ze zmianą położenia i orientacji lokalnego układu współrzędnych (obróbki indeksowane);
• Skrócenie czasu obróbki poprzez dynamiczną zmianę parametrów skrawania,
które są dostosowane np. do chwilowego obciążenia narzędzia;
• Zwiększenie okresu trwałości narzędzia dzięki stosowaniu specjalnych strategii ruchów w trakcie obróbki;
• Możliwość weryfikacji przygotowanej technologii, przed uruchomieniem zadania na obrabiarce (symulacja obróbki, wykrywanie kolizji i przekroczenia parametrów obróbkowych itd.);
• Możliwość używania gotowych technologii wielokrotnie, dla różnych modeli;
• Automatyczne tworzenie technologii obróbkowej z wykorzystaniem stworzonych bibliotek narzędzi i paramentów;
• Dynamiczną zmianę układu współrzędnych dla obróbek;
• Indywidualny raport obróbkowy dotyczący użytych narzędzi w technologii;
• Automatyczne tworzenie profilu obróbkowego w operacjach tokarskich;
• Ścieżki technologiczne kołowe oraz minimalnego pochylania narzędzia w obróbkach wieloosiowych;
• Symulacja obrabiarek wieloosiowych z detekcją kolizji;
• Specjalistyczny moduł z dedykowanymi technologiami do obróbki wirników wielołopatkowych
• Możliwość programowania dowolnych robotów przemysłowych w jednym zintegrowanym środowisku CAD i CAM.
• Asocjatywna praca w jednym środowisku CAD i CAM w polaczeniu z modułem do programowania robotów
• Możliwość programowania robota z minimalną ilością dziesięciu osi ciągłych (6 robota plus dodatkowe zewnętrzne)
• Możliwość dodania modułu artystycznego w jednym środowisku CAD i CAM umożliwiającego tworzenie płaskorzeźb opartych na siatkach STL
• Powinno zawierać ponad 90 rodzajów dostępnych operacji, strategii technologicznych
• Musi zawierać strategie HST zarówno na modelach krawędziowych jak i powierzchniowych
• Automatyczne wiercenie i frezowanie
• Wykorzystanie technologii procesorów wielordzeniowych w komputerach
• Obsługa Systemów Operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10
• Moduł do programowania tokarko-frezarek wielowrzecionowych

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zależy od uzyskania zgody od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie zmiany sposobu finansowania wydatku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - Oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków z zapytania ofertowego - załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 100pkt
Prosimy o podanie ceny netto, za cały pakiet oprogramowania
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, wg następującego wzoru: Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto. W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Antoniego Kocjana 1/U4

01-473 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 423 33 14

Fax

22 836 81 04

NIP

1131824802

Tytuł projektu

System Ekspercki projektowania procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0013/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kaizen Consulting Sp. z o.o.; ul. Żeromskiego 21/2, 41-902 Bytom
data wpłynięcia oferty 16.12.2016 - cena 147 000 PLN
Liczba wyświetleń: 770