Strona główna
Logo unii europejskiej

Roboty budowlano - wykończeniowe

Data publikacji: 21.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-01-2017

Numer ogłoszenia

1014481

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego:
J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, sekretariat na parterze w terminie do dnia 09.01.2017 roku do godziny 10:00. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
-Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
-Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 60 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
-Cenę całkowitą netto i brutto w PLN
-Okres gwarancji
-Termin realizacji przedmiotu Zamówienia
-Opis przedmiotu dostawy
-Wymagane oświadczenia potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru oferty
-Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
-Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
-Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Postać oferty:
a. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim z podpisem osoby/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.
b. Wszystkie dokumenty muszą być spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu oferty.
c. Każda ze stron winna być opatrzona kolejnym numerem.
d. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Wszystkie oświadczenia i dokumenty dot. postępowania będą przekazywane pisemnie (drogą elektroniczną, faksem).
Opakowanie i oznakowanie oferty:
a. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.
b. Na opakowaniu/ opakowaniach należy umieścić:
- pieczęć oferenta (nazwę i adres)
- napis:

„OFERTA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH:
Wykonanie robót budowlano - wykończeniowych
Nie otwierać do dnia 09.01.2017 r. do godz. 10:00”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Wencki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 766 99 10

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlano - wykończeniowych

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja robót budowlanych i wykończeniowych w budynku laboratorium - zwanych II etapem budowy

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zamawiający wymaga, aby II etap realizacji zamówienia został wykonany wraz z niezbędnymi pozwoleniami na użytkowanie.
II etap realizacji zamówienia obejmuje:

1.1. Przygotowanie budowy
1.2. Ściany piwnicy
1.3. Ściany parteru
1.4. Ściany piętra
1.5. Systemowe ścianki HPL
1.6. Zjazd do garażu (rampa)
1.7. Posadzki wewnętrzne
1.8. Wykończenie podłóg
1.9. Sufity podwieszane i wykończenie stropów konstrukcyjnych
1.10. Posadzka wiaty na dachu – D6
1.11. Klapa dymowa
1.12. Stolarka okienna i drzwiowa
1.13. Klatka schodowa
1.14. Różne elementy
1.15. Chłodnia
1.16. Otworowanie stropów i ścian
1.17. Wykończenie garażu
1.18. Studzienki bezodpływowe
1.19. Odwodnienie liniowe
1.20. Daszek nad studzienką doświetlającą
1.21. Elementy Instalacyjne:
1.21.1. Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania grzejnikowego
1.21.2. Instalacja wewnętrzna wod.-kan.

2. Uwagi
2.1. Zamawiający wymaga żeby harmonogram wykonywania robot został przed przystąpieniem do wykonywania robót przedstawiony i zatwierdzony przez Zamawiającego.
2.2. W pomieszczeniach od nr 213 do 221 objętych opisem niniejszego zapytania przewiduje się pozostawienie pracowni w formie openspace czyli bez wykonania wewnętrznych ścian działowych i wykończenia podłóg.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacja projektowa – w wersji elektronicznej, w formacie pdf będzie dostępna po podpisaniu przez osobę uprawnioną Zobowiązania do Zachowania Poufności dostarczonego w oryginale do siedziby firmy przy ul. Chwaszczyńskiej 180 w Gdyni.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie wszelkich prac budowlano-wykończeniowych (Etap II Budowy) powinno zakończyć się w okresie do 30.05.2017 w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
b. za opóźnienie w usunięciu wad, w tym występujących w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili złożenia zamówienia. W przypadku odstąpienia realizacji zamówienia, o którym mowa kary umowne nie będą naliczane.
Odstąpienie od realizacji zamówienia może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał prace w analogicznym zakresie robót na kwotę łączną nie mniejszą niż 4 000 000 mln pln netto

Dodatkowe warunki

I. Gwarancja

Warunkiem udziału w postępowaniu jest udzielenie minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne robót, urządzeń i pozostałych dostarczonych elementów.

II. Warunki płatności

Warunkiem udziału w postępowaniu jest załączenie oświadczenia, w którym oferent zobowiąże się do złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia. Złożenie faktury będzie poprzedzone protokolarnym odbiorem zamówienia przez komisję Zamawiającego.

III. Tabela elementów scalonych

Oferent oprócz ceny końcowej za wykonanie zleconych prac powinien załączyć tabelę elementów scalonych tak by wszystkie oferowane elementy instalacji były możliwe do ilościowego zweryfikowania.

Ponadto:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny. Może także odrzucić ofertę jeżeli jest ona niekompletna bądź nie spełnia założeń technicznych zawartych w projekcie. Zamawiający może wezwać do złożenia szczegółowych wyjaśnień jeżeli informacje zawarte w tabeli elementów scalonych okażą się niewystraczające.

3. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie, że wybrana przez Komisję najkorzystniejsza spośród złożonych ofert nie stanowi zawarcia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi przyjęcia oferty, a jedynie do zaproszenia dostawcy do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy, na podstawie której dane zamówienie zostanie udzielone. Negocjacje nie będą prowadzić do zmiany parametrów zamówienia (np. zakres, termin, cena) na mniej korzystne dla Zamawiającego niż określone w ofercie. Zleceniodawca może przeprowadzić negocjacje z dwoma oferentami, którzy przedstawili najlepsze oferty. Przedmiotem negocjacji będzie wyłącznie cena przedstawiona w ofertach. Negocjacje odbędą się jednokrotnie z Oferentem.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia.

Zamawiający wyznacza osobę uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami
w sprawach merytorycznych i proceduralnych – Artur Wencki, tel. 58 766 99 10, email: awencki@hamilton.com.pl

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
 Cena (waga - 95%),
 Tryb Ekologiczny (waga - 2%);
 Udzielona gwarancja (waga - 3%)
2. Cenę oferty należy wyrazić;
 w PLN,
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

-Cena (C); waga: 95%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji: 90

-Tryb ekologiczny (E); waga: 2%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji: 5

-Udzielona gwarancja (G); waga: 3%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji: 5

Zasady oceny kryterium "Cena":

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C)*95%

gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

Zasady oceny kryterium "Tryb ekologiczny":
Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi. Oferent powinien załączyć oświadczenie dotyczące zagwarantowania trybu ekologicznego.
• W przypadku jeśli w ofercie danego Oferenta przewidziane zostanie zastosowanie Trybu ekologicznego, danemu Oferentowi przyznane zostanie 5 pkt, pomnożone przez wagę kryterium tj. 2%.
• W przypadku jeśli w ofercie danego Oferenta nie jest przewidziane zastosowanie Trybu ekologicznego, danemu Oferentowi nie zostaną przyznane punkty.

Zasady oceny kryterium „Udzielona gwarancja”:
• Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt za każdy rok powyżej 36 miesięcy gwarancji podstawowej, jednak nie więcej niż 5 punktów.
• Uzyskana liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium, tj. 3%.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.

Ponadto:

SPOSÓB OCENY:
A. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
B. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
C. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia ) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
D. Lista referencyjna przekazana przez oferenta może podlegać sprawdzeniu przez Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
-Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
-Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Adres

Chwaszczyńska 180

81-571 Gdynia

pomorskie , Gdynia

NIP

5860006039

Tytuł projektu

Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0120/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną w dn. 09.01.2017 przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne REZYDENT Sp. o.o., ul. Piastowska 56 D/51, 80-332 Gdańsk
Cena: 3 999 950,28 netto; 4 919 938,84 brutto. Liczba otrzymanych punktów: 85,60
Liczba wyświetleń: 696