Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Komputer wieloprocesorowy - stacja robocza

Data publikacji: 13.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-12-2016

Numer ogłoszenia

1014424

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pocztą na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50,
15-181 Białystok lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

michal.pieczur@ac.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stacja robocza przeznaczona do przeprowadzania analiz z użyciem oprogramowania do symulacji procesu wtrysku tworzyw sztucznych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Komputer wieloprocesorowy jest niezbędny do przeprowadzania symulacji wtrysku tworzywa na projektowanych detalach. Przeprowadzona symulacja będzie weryfikowała konstrukcję formy służącej do wykonywania projektowanych komponentów metodą wysokociśnieniowego wtrysku tworzywa.

Przedmiot zamówienia

Stacja robocza przeznaczona do przeprowadzania analiz z użyciem oprogramowania do symulacji procesu wtrysku tworzyw sztucznych.
Wymagania odnośnie konfiguracji sprzętowej:
1. Obudowa typu Tower
• złącza z przodu obudowy:
o porty USB 3.0: minimum 2
o porty USB 3.0 Powered: minimum 1
o wyjście audio (słuchawki): 1
o Czytnik kart pamięci: minimum SD/SDHC
• złącza z tyłu obudowy:
o porty USB 2.0: minimum 2
o porty USB 3.0 Powered: minimum 1
o porty LAN: minimum 1
o porty PS/2: minimum 2
o wejścia audio: minimum 1
o wyjście audio: minimum 1
o wyjścia karty graficznej DisplayPort: minimum 1
• zasilacz wewnętrzny minimum 900W
2. Procesory: 2 x Procesor Intel Xeon E5 2630/2620 v4/v3
3. Pamięć: 32GB DDR4 2133 MHz RDIMM z możliwością rozbudowy do 256GB
4. Płyta główna:
• Chipset: Intel C612
• Gniazdo procesora: LGA 2011
• Obsługiwane procesory Intel Xeon E5 26xx v3, Intel Xeon E5 26xx v4
• Liczba złączy PCI Express 16x: 3
• Liczba złączy PCI Express 4x: 2
• Liczba złączy PCI Express 1x: 2
• Liczba złączy SATA: 6
• Liczba złączy eSATA: 1
• zintegrowana karta Ethernet 10/100/1000
• zintegrowana karta dźwiękowa 2 kanałowa HD Audio
5. Systemowy Dysk SSD minimum 256 GB
6. Dodatkowy Dysk HDD minimum 500 GB
7. Karta Graficzna nVidia Quadro K620 lub inna o zbliżonych parametrach
8. Preinstalowany system Windows 10 Pro PL
9. Monitor 24” IPS (1x DisplayPort , 1x DVI-D)
10. Klawiatura Microsoft Wired 600
11. Mysz Microsoft Comfort Mouse 4500
12. Zasilacz UPS minimum 700VA / 230V
Wymagania formalne:
- deklaracja zgodności CE oraz instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja co najmniej 2 lata
- typ gwarancji: on-site

Oferta powinna zawierać cenę urządzenia wraz z wyodrębnionymi kosztami jego dostawy do siedziby Zamawiającego

Kod CPV

30214000-2

Nazwa kodu CPV

Stacje robocze

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin dostawy przedmiotu zamówienia do AC Spółka Akcyjna do 4 tygodni od momentu podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
- cena – 75% (0 – 75 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 75 pkt
- atrakcyjność oferty – 15% (0 – 15 punktów), w tym:
o Elementy zawarte w cenie urządzenia – 7% (0 – 7 punktów):
 Dostawa – 5% (0 – 5 punktów),
 Instalacja urządzenia – 2% (0 – 2 punktów),
o czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max 24 godziny – 4% (0 – 4 punktów)
o pendrive odzyskiwania systemu – 2% (0 – 2 punktów)
o usługa konserwacji po roku użytkowania – 2% (0 – 2 punktów)
- termin realizacji do 4 tygodni od daty zamówienia – 5% (0 – 5 punktów)
- aspekt środowiskowy - energooszczędność 5% (0 – 5 pkt).

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0109/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PROCAD Spółka Akcyjna
ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, powiat Gdańsk, województwo Pomorskie
Data wpłynięcia oferty - 19.12.2016 r.
Cena oferty: 12 484 PLN
Ostateczna cena osiągnięta w wyniku negocjacji: 12 000 PLN
Liczba wyświetleń: 693