Strona główna
Logo unii europejskiej

„Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie".

Data publikacji: 13.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-12-2016

Numer ogłoszenia

1014386

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w formie papierowej lub elektronicznej; w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego lub mailowo na adres: zbrzozowski@poczta.onet.com.pl oraz biuro@europrojekty.com z dopiskiem: „OFERTA - INSTALACJA PV”.
Termin 14 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia).

Termin związania ofertą: 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@europrojekty.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Ostrowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 80 80 22

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na kompleksowe zaprojektowanie oraz wybudowanie systemu mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną ze słońca o mocy ok. 0,03796 MW, zainstalowanych na terenie nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami – budynek kościoła i budynek domu parafialnego, ul. Przyjaciół Żołnierza 45 w Szczecinie.
Etapy zamówienia:

1) Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji PV.
2) Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku kościoła.
3) Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku domu parafialnego.
4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
5) Przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy na kompleksowe zaprojektowanie oraz wybudowanie systemu mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną ze słońca o mocy ok. 0,03796 MW, zainstalowanych na terenie nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami – budynek kościoła i budynek domu parafialnego, ul. Przyjaciół Żołnierza 45 w Szczecinie.
Etapy zamówienia:

1) Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji PV.
2) Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku kościoła.
3) Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku domu parafialnego.
4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
5) Przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji.

Przedmiot zamówienia

„Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie” zgodnego z umową o dofinansowanie nr RPZP.02.10.00-32-A003/16 z dnia 05.12.2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 : instalacje słoneczne
45231000-5 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45311000-0 : Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45261215-4 : Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia: od dnia 27.02.2017 r. do dnia 31.05.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału
w zamówieniu:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.


Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę oraz przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (np. poświadczeń, protokołów odbioru).
Szczegóły wskazano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału
w zamówieniu:

Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy
i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy minimum 20 kWp wraz z podaniem rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dane zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę oraz przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (np. poświadczeń, protokołów odbioru).
Szczegóły wskazano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału
w zamówieniu:
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiadają ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (zgodne art. 136
i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na
podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.

Szczegóły wskazano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły wskazano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału
w zamówieniu:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia w terminie realizacji wg umowy.

Szczegóły wskazano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe warunki

Wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych
elementów składowych instalacji:
- moduły fotowoltaiczne: nie mniej niż 10 lat,
- falowniki: nie mniej niż 5 lat,
- konstrukcja nośna/montażowa instalacji: nie mniej niż 10 lat

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
Szczegóły wskazano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający wymaga, iż nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy z Wykonawcą w stosunku do treści niniejszego zapytania ofertowego oraz złożonej oferty.
Szczegóły wskazano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły wskazano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
a/ Kryterium 1 Cena całkowita wykonania przedmiotu zamówienia – 60 pkt. (60%)

b/ Kryterium 2 Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej – ilość wyprodukowanej
energii i uniknięcie emisji gazów cieplarnianych – 20 pkt. (20%)
c/ Kryterium 3 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – 20 pkt. (20%)

Szczegóły sposobu przyznawania punktacji wskazano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

Szczegóły wskazano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W SZCZECINIE

Adres

Przyjaciół Żołnierza 45

71-670 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914232173

NIP

8512048391

Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie

Numer projektu

RPZP.02.10.00-32-A003/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Szczecin, dn. 10 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
„Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie”
zgodnego z umową o dofinansowanie nr RPZP.02.10.00-32-A003/16 z dnia 05.12.2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.


W związku z przeprowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy na kompleksowe zaprojektowanie oraz wybudowanie systemu mikro-instalacji wytwarzających energię elektryczną ze słońca o mocy ok. 0,03796 MW, zainstalowanych na terenie nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami – budynek kościoła i budynek domu parafialnego, ul. Przyjaciół Żołnierza 45 w Szczecinie informuję, iż niniejsze postępowanie zostało nierozstrzygnięte z uwagi na osiągnięcie tej samej - maksymalnej liczby punktów podczas oceny ofert firm

1. MAZEKO GRZEGORZ SZUBA
2. MGM PROJEKT SP. Z O.O.
3. PRZEDSIĘBIORSTWO J.A.T. SP. Z O.O.
4. T&T PROENERGY SP. Z O.O.
5. P.H.U. DEALCOM DAWID MICHALAK
6. AZ ENERGY
7. SOLEO PV TOMASZ ADAMCZAK

Zamawiający
ks. Zdzisław Brzozowski
Liczba wyświetleń: 1319