Strona główna
Logo unii europejskiej

Transport uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy w 2017 roku

Data publikacji: 12.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-12-2016

Numer ogłoszenia

1014322

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka, ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica

Sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: caritas.brodnica@diecezja.torun.pl (skan oferty) lub faksem na numer 56 49 50 281 lub listownie (decyduje data i godzina wpływu) lub przez kuriera (decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki kurierskiej) lub osobiście do sekretariatu Brodnickiego Centrum Caritas przy ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica. W przypadku składania oferty listownie, przez kuriera lub osobiście ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zapytanie ofertowe nr 5/OF/2016”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

caritas.brodnica@diecezja.torun.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Pezler

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

56 49 50 281 w. 16

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Realizator projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”) działając z upoważnienia Caritas Diecezji Toruńskiej (Lider projektu) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi "transport uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) z ich miejsca zamieszkania na zajęcia w ŚDS i do miejsca ich zamieszkania po zajęciach w ŚDS – grupa 10 osób, w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 w dni robocze".

Projekt „Więcej miejsc, więcej rozwiązań” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: brodnicki Miejscowość: Brodnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy zdolnego do świadczenia usługi "transport uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) z ich miejsca zamieszkania na zajęcia w ŚDS i do miejsca ich zamieszkania po zajęciach w ŚDS – grupa 10 osób, w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 w dni robocze".

Przedmiot zamówienia

1. Realizacja transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) z miejsca ich zamieszkania na zajęcia w ŚDS i do miejsca ich zamieszkania po zajęciach w ŚDS – grupa 10 osób, w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 w dni robocze.
2. Dowóz na zajęcia: dowóz uczestników musi gwarantować ich przyjazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) przed godziną 8:00, nie wcześniej niż na godz. 07:30.
3. Transport po zajęciach: transport uczestników do miejsca ich zamieszkania, tj. po zajęciach musi gwarantować wyjazd ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) po godzinie 14:00, nie później niż o godz. 14:30.
4. Uczestnicy ŚDS to mieszkańcy powiatu brodnickiego, osoby z niepełnosprawnościami – grupa do 10 osób.
5. Zamawiający przewiduje, że dowóz uczestników ŚDS następował będzie w ramach dwóch tras (w obrębie powiatu brodnickiego), z których:
o jedna trasa obejmuje miejscowości Brodnica-Jabłonowo Pomorskie-Kruszyny-Brudzawy-Buczek-Kawki-Małki-Brodnica;
o druga trasa obejmuje miejscowości Brodnica-Osiek-Michałki-Okalewko-Świedziebnia-Ostrów-Zaborowo-Bartniczka-Świerczynki-Brodnica.
Trasy wskazane powyżej mogą ulec niewielkim zmianom w trakcie realizacji zadania, np. w związku z rezygnacją uczestnika z udziału w zajęciach ŚDS.
6. Miejscem docelowym w przypadku dowozu na zajęcia oraz miejscem początkowym odwiezienia po zajęciach jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Brodnicy, ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica.

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Realizacja usługi odbywać się będzie w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 w dni robocze.
2. Dowóz na zajęcia: dowóz uczestników musi gwarantować ich przyjazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) przed godziną 8:00, nie wcześniej niż na godz. 07:30.
3. Transport po zajęciach: transport uczestników do miejsca ich zamieszkania, tj. po zajęciach musi gwarantować wyjazd ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) po godzinie 14:00, nie później niż o godz. 14:30.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem (dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą).
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodnie z opisem poniżej.
4. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z opisem poniżej).
5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie Oferenta. Oferent winien posiadać co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług transportowych w zakresie przewozu osób. Do oferty należy załączyć kopię dokumentu poświadczającego doświadczenie (np. zaświadczenie od zleceniodawcy, referencje wskazujące okres współpracy itp.) oraz aktualny, właściwy dla Oferenta, dokument rejestrowy wskazujący zakres prowadzonej działalności gospodarczej/odpłatnej.

Potencjał techniczny

Baza własna Oferenta. Oferent winien dysponować środkiem/środkami transportu przystosowanym/przystosowanymi do przewozu osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. W treści oferty należy wskazać podstawowe parametry środka/środków transportu, które Oferent użyje do realizacji zamówienia: marka i model samochodu, rok produkcji, liczba miejsc dla pasażerów. Środek transportu musi posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne oraz aktualną i ważną polisę ubezpieczeniową OC.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Jak wyżej w części "Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Jak wyżej w części "Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności".

Dodatkowe warunki

1. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez Oferenta.
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
3. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
4. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
5. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty z wykonawcą zadania zostanie podpisana umowa. Ewentualne zmiany w umowie podpisanej z wyłonionym oferentem mogą dotyczyć: zmian w skutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; gdy nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020; zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Jako ofertę kompletną rozumie się ofertę na którą składają się:

1* oferta (według wzoru wskazanego w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia),
2* oświadczenie o braku powiązań (według wzoru wskazanego w załączniku nr 4),
3* kopie dokumentów poświadczających uprawnienia i/lub kwalifikacje i/lub doświadczenie Oferenta.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie zgodnie z poniższymi kryteriami podlegają wyłącznie oferty, które spełniły warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 1).

(1.) Cena (90%)
Największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 9 pkt. (max. ilość pkt w kryterium) / badana cena. Maksymalną liczbę punktów otrzymuje oferta najtańsza.

(2.) Status Oferenta (10%)
Jeżeli Oferentem jest podmiot ekonomii społecznej uzyska on 1 punkt pod warunkiem wskazania spełnienia niniejszego kryterium w treści oferty oraz wskazanie numeru rejestrowego KRS w treści oferty (wskazany numer pozwoli na weryfikację statusu Oferenta).
Punkty zostaną przyznane na zasadzie 0-1 (spełnia-nie spełnia).

Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci są zobowiązani do dołączenia do oferty oświadczenia o braku ww. powiązań (zgodnie z Załącznikiem nr 4). Zamawiający dokona weryfikacji warunku wskazanego w części III na zasadzie 0-1 (spełnia-nie spełnia) w oparciu o przedłożone przez Oferentów oświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ

Adres

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566744401

Fax

566744402

NIP

8791764783

Tytuł projektu

"Więcej miejsc, więcej rozwiązań"

Numer projektu

RPKP.09.03.02-04-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie finansowane jest ze środków projektu "Więcej miejsc, więcej rozwiązań" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 1109