Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 12 dotyczące zatrudnienia technologa - Specjalista ds. pomiarów i modelowania CAD

Data publikacji: 09.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-12-2016

Numer ogłoszenia

1014205

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 16.12.2016 a) pocztą tradycyjną lub kurierem lub osobiście (adres: TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o., ul. Kocjana 1/4U, 01-473 Warszawa). b) mailowo na adres s.loboda@tizimplements.com. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników, nie będą podlegały ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.loboda@tizimplements.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Seweryn Łoboda

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór technologa - specjalisty ds. pomiarów i modelowania CAD

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uzupełnienie kadry badawczej realizującej projekt badawczy

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór technologa - specjalisty ds. pomiarów i modelowania CAD. Zakres obowiązków:
• Modelowanie w pakiecie CATIA V6
• Przetwarzanie modeli w pakiecie CATIA Reverse Engineering
• Prowadzenie pomiarów z pomocą precyzyjnej optycznej maszyny pomiarowej Alicona InfiniteFocus G5 | 3D
• Prowadzenie pomiarów z pomocą precyzyjnej optycznej maszyny pomiarowej Zoller Treadcheck
• Udział w tworzeniu Systemu Ekspertowego wspomagającego tworzenie technologii obróbki skrawaniem.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozliczanie miesięczne - planowany okres realizacji zamówienia do 31.03.2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

• Wykształcenie wyższe techniczne;
• Umiejętność obsługi precyzyjnej optycznej maszyny pomiarowej Alicona InfiniteFocus G5
• Umiejętność obsługi precyzyjnej optycznej maszyny pomiarowej Zoller Treadcheck
• Umiejętność przeprowadzania analizy skanów pomiarowych.
• Umiejętność modelowania w Catia V6 Natural Shape
• Dobra znajomość języka angielskiego;

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron. 2. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - Oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków z zapytania ofertowego - załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. - Curriculum Vitae w tym dokumenty poświadczające posiadane umiejętności i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia prac badawczych na danym stanowisku (np. publikacje, referencje, ukończone kursy, szkolenia) opisane w polu Wiedza i doświadczenie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 100pkt Prosimy o podanie cen w wartościach netto ("na rękę") za miesięczną pracę na stanowisku zgodnym z zamówieniem (umowa zlecenie) Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, wg następującego wzoru: Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto. W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Antoniego Kocjana 1/U4

01-473 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 423 33 14

Fax

22 836 81 04

NIP

1131824802

Tytuł projektu

System Ekspercki projektowania procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0013/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Albert Nicpoń, Przysucha, data wpłynięcia oferty 16.12.2017
Liczba wyświetleń: 894