Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Maszyna do zakuwania przewodów

Data publikacji: 09.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2016

Numer ogłoszenia

1014106

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pocztą na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

jaroslaw.karolczuk@ac.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest maszyna do zakuwania przewodów elektrycznych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Maszyna pozwoli na wytworzenie wiązek niezbędnych do podłączenia stworzonego systemu ciekłego wtrysku gazu do samochodu. Za pomocą tej maszyny będą mocowane konektory na pojedyncze przewody z których następnie zostanie stworzona całościowa wiązka.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest maszyna do zakuwania przewodów elektrycznych. Główne cechy urządzenia to:
- półautomatyczna prasa stołowa zasilania napięciem 240V;
- minimalna siła zagniatania 2 tony;
- możliwość zagniatania terminali na przewodach do 6mm²;
- możliwość bocznego lub tylnego podawania taśmy;
- narzędzia przystosowane do pracy z aplikatorami Mecal oraz Tyco;
- zintegrowana jednostka odizolowująca dla kabli o przekroju do 2,5 mm² z możliwością ustawienia długości odizolowania w minimalnym zakresie 2 - 12 mm;
- zintegrowany kontroler siły zagniatania z certyfikatem zgodności pomiarowej wystawiony przez akredytowaną jednostkę;
- możliwość okresowej kalibracji potwierdzającej wiarygodność pomiarów kontrolera,
- raportowanie i zapis wyników pomiaru w bazie pozwalającej na obróbkę danych (eksport do Excel);
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracje zgodności CE w języku polskim;
- uruchomienie i szkolenie z obsługi w cenie urządzenia;
- termin dostawy do AC Spółka Akcyjna najpóźniej do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia;
- gwarancja nie krótsza niż 2 lata.

Oferta powinna zawierać cenę urządzenia wraz z wyodrębnionymi kosztami jego dostawy
do siedziby Zamawiającego.

Kod CPV

42635000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny do kucia matrycowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin dostawy przedmiotu zamówienia do AC Spółka Akcyjna najpóźniej do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
 cena – 80% (0 – 80 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 80 pkt
 aspekt środowiskowy – 10% (0 – 10 punktów)
KS – kryterium środowiskowe
Smin. – najniższe zużycie prądu wśród rozpatrywanych ofert
Soferty – zużycie prądu w analizowanej ofercie
KS = Smin. / Soferty x 10 pkt
 czas realizacji – 10% (0 – 10 punktów).
KT – kryterium czasu realizacji
Tmin. – najkrótszy czas realizacji wśród rozpatrywanych ofert
Toferty – czas realizacji w analizowanej ofercie
KT = Tmin. / Toferty x 10 pkt

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0109/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EVOLTEC Tomasz Pawłowski
Bekasów 63/65, 02-803 Warszawa, powiat Warszawa, województwo Mazowieckie
Data wpłynięcia oferty nr EV/1051-2016/SK - 19.12.2016 r.
Cena oferty: 8 876,80 EUR
Ostateczna cena osiągnięta w wyniku negocjacji: 8 399,00 EUR
Liczba wyświetleń: 777