Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/INNOLOT/2016 Dostawa elementów do wykonania modelu laboratoryjnego mobilnej stacji kontroli (MSK)

Data publikacji: 08.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-12-2016

Numer ogłoszenia

1014040

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami może być złożona: w wersji papierowej do siedziby firmy Aero Login Sp. z o. o., ul. Stefana Kóski 45, 43-512 Kaniów (siedziba Zamawiającego otwarta jest dla klientów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00) lub elektronicznie (zeskanowania wersja formy papierowej) na adres mailowy: innolot@aerologin.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innolot@aerologin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kramarz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510058286

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do wykonania modelu laboratoryjnego mobilnej stacji kontroli (MSK).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: Kaniów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych przy użyciu mobilnej stacji kontroli.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do wykonania modelu laboratoryjnego mobilnej stacji kontroli (MSK) w celu realizacji przez Zamawiającego prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu pod nazwą: Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków powietrznych o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych

Kod CPV

31711100-4

Nazwa kodu CPV

Elektroniczne elementy składowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia-do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadaja osoby zdolne do realizacji zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Dodatkowo oferta musi zawierać następujące załączniki:
-prawidłowo wypełniony formularz cenowy przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (zaparafowane wszystkie strony)
-oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego
-oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego
-istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego (zaparafowane wszystkie strony).
-pełnomocnictwo (jeśli ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zapytania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100 pkt (100%)

Sposób przyznania punktów w kryterium cena:
Najniższa oferowana cena brutto
----------------------------------------- x 100 pkt
Cena brutto oferty ocenianej

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AERO LOGIN SP. Z O.O.

Adres

Stefana Kóski 45

43-512 Kaniów

śląskie , bielski

Numer telefonu

32 750 82 38

NIP

6521715176

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków powietrznych o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0006/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 615