Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej

Data publikacji: 21.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2017

Numer ogłoszenia

1014004

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego:
J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, sekretariat na parterze w terminie do dnia 12.01.2017 roku do godziny 10:00. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

-Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
-Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 60 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
-Cenę całkowitą w PLN (brutto oraz netto)
-Okres gwarancji
-Termin realizacji przedmiotu Zamówienia
-Opis przedmiotu dostawy
-Wymagane oświadczenia potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru oferty
-Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
-Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Postać oferty:
a. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim z podpisem osoby/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.
b. Wszystkie dokumenty muszą być spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu oferty.
c. Każda ze stron winna być opatrzona kolejnym numerem.
d. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Wszystkie oświadczenia i dokumenty dot. postępowania będą przekazywane pisemnie (drogą elektroniczną, faksem).

Opakowanie i oznakowanie oferty:
a. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.
b. Na opakowaniu/ opakowaniach należy umieścić:
- pieczęć oferenta (nazwę i adres)
- napis:
„OFERTA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej dla firmy J.S. Hamilton Poland S.A.
Nie otwierać do dnia 12.01.2017 r. do godz. 10:00”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Sowiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 766 99 17

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku laboratorium.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i niskoprądowej

Przedmiot zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Informacje ogólne

Przedmiot zamówienia obejmuje wymienione w niniejszym opisie roboty elektryczne i niskoprądowe dla zadania:
"Budowa laboratorium wraz z wewnętrzną instalacją gazową i parkingiem, przebudową instalacji wodociągowej",
Teren robót objętych przedmiotem zamówienia znajduje się na działkach:
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, działki ewidencyjne: 632, 634, 635, 556, 567, obręb ewidencyjny: Nr 0014, Dąbrowa, jednostka ewidencyjna: 226201_1, M. Gdynia.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Przygotowanie budowy
2.2. System Sygnalizacji Pożaru SSP i Oddymiania Klatki Schodowej
2.3. System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN
2.4. System Monitoringu CCTV
2.5. System Rejestracji Czasu Pracy RCP
2.6. System Kontroli Dostępu KD
2.7. System instalacji teleinformatycznej (LAN + TEL)
2.9. System detekcji gazów
2.11. Instalacje elektryczne zewnętrzne
2.12. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia (w wersji elektronicznej, w formacie pdf) będzie przesyłany wyłącznie tym Oferentom, którzy podpiszą odpowiednie Zobowiązanie do Zachowania Poufności - w załączeniu.
Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną i dostarczone w oryginale do siedziby firmy przy ul. Chwaszczyńskiej 180, 81-571 Gdynia

II. Serwis, przeglądy oraz konserwacja wszystkich instalacji w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych.

Wykonawca winien w ofercie zobowiązać się do serwisowania wszystkich elementów instalacji zamontowanych w ramach zadania i określić ten koszt serwisu w okresie czasu udzielonej gwarancji.

Kod CPV

45310000-3

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne elektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie wszelkich prac związanych z instalacją elektryczną i niskoprądową powinno zakończyć się w okresie do 30.05. 2017 w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
b. za opóźnienie w usunięciu wad, w tym występujących w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili złożenia zamówienia. W przypadku odstąpienia realizacji zamówienia, o którym mowa kary umowne nie będą naliczane.
Odstąpienie od realizacji zamówienia może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie Oferenta

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał zamówienia o wartości łącznej netto nie mniejszej niż 1 mln pln.

Dodatkowe warunki

I. Serwis

Warunkiem udziału w postępowaniu jest zapewnienie wymaganego przez Zleceniodawcę serwisu. Czas reakcji serwisu w przypadku awarii instalacji elektrycznej i niskoprądowej będących przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji i po okresie gwarancyjnym od chwili jej zgłoszenia będzie wynosił maksymalnie 3 godziny w dni robocze.
Wymagany czas usunięcia awarii 24 godziny lub w uzasadnionych przypadkach do uzgodnienia z Zamawiającym.

Serwis będzie odbywał się w miejscu wykonania instalacji (siedziba Zleceniodawcy) przez pracowników posiadających odpowiednie certyfikaty autoryzacyjne, potwierdzające ich kwalifikacje do naprawy elementów instalacji. Oferent powinien załączyć oświadczenie dotyczące zagwarantowania wymaganego serwisu.

II. Gwarancja

Warunkiem udziału w postępowaniu jest zapewnienie udzielenie minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne robót, urządzeń i pozostałych dostarczonych elementów.

III. Szkolenia

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń. Szkolenie winno być potwierdzone protokółem oraz przekazaniem instrukcji eksploatacji i obsługi urządzeń i zamontowanych systemów

IV. Warunki płatności

Warunkiem udziału w postępowaniu jest załączenie oświadczenia, w którym oferent zobowiąże się do złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia. Złożenie faktury będzie poprzedzone protokolarnym odbiorem zamówienia przez komisję Zamawiającego.

V. Tabela elementów scalonych

Oferent oprócz ceny końcowej za wykonanie zleconych prac powinien załączyć tabelę elementów scalonych.

Ponadto:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny. Może także odrzucić ofertę jeżeli jest ona niekompletna bądź nie spełnia założeń technicznych zawartych w projekcie. Zamawiający może wezwać do złożenia szczegółowych wyjaśnień jeżeli informacje zawarte w tabeli elementów scalonych okażą się niewystraczające.
3. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie, że wybrana przez Komisję najkorzystniejsza spośród złożonych ofert nie stanowi zawarcia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi przyjęcia oferty, a jedynie do zaproszenia dostawcy do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy, na podstawie której dane zamówienie zostanie udzielone. Negocjacje nie będą prowadzić do zmiany parametrów zamówienia (np. zakres, termin, cena) na mniej korzystne dla Zamawiającego niż określone w ofercie. Zleceniodawca może przeprowadzić negocjacje z dwoma oferentami, którzy przedstawili najlepsze oferty. Przedmiotem negocjacji będzie wyłącznie cena przedstawiona w ofertach. Negocjacje odbędą się jednokrotnie z Oferentem.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia.

Zamawiający wyznacza osobę uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami
w sprawach merytorycznych i proceduralnych – Piotr Sowiński, tel. 58 766 99 17, email: psowinski@hamilton.com.pl

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
 Cena (waga - 95%),
 Tryb Ekologiczny (waga - 2%);
 Udzielona gwarancja (waga - 3%)
2. Cenę oferty należy wyrazić;
 w PLN,
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

-Cena (C); waga: 95%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji: 90

-Tryb ekologiczny (E); waga: 2%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji: 5

-Udzielona gwarancja (G); waga: 3%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji: 5

Zasady oceny kryterium "Cena":

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C)*95%

gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - najniższa cena realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i niskoprądowej spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i niskoprądowej oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

Zasady oceny kryterium "Tryb ekologiczny":
Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi. Oferent powinien załączyć oświadczenie dotyczące zagwarantowania trybu ekologicznego.
• W przypadku jeśli w ofercie danego Oferenta przewidziane zostanie zastosowanie Trybu ekologicznego, danemu Oferentowi przyznane zostanie 5 pkt, pomnożone przez wagę kryterium tj. 2%.
• W przypadku jeśli w ofercie danego Oferenta nie jest przewidziane zastosowanie Trybu ekologicznego, danemu Oferentowi nie zostaną przyznane punkty.

Zasady oceny kryterium „Udzielona gwarancja”:
• Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt za każdy rok powyżej 36 miesięcy gwarancji podstawowej, jednak nie więcej niż 5 punktów.
• Uzyskana liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium, tj. 3%.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.

Ponadto:

SPOSÓB OCENY:
A. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
B. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
C. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia ) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
D. Lista referencyjna przekazana przez oferenta może podlegać sprawdzeniu przez Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
-Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
-Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Adres

Chwaszczyńska 180

81-571 Gdynia

pomorskie , Gdynia

NIP

5860006039

Tytuł projektu

Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0120/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez P.H.U. Elkotech S.C., ul. Mylna 11, 81-009 Gdynia
Oferta została złożona w dn. 12.01.2017 na kwotę 1 210 800,00 netto; 1 489 284,00 brutto. Liczba otrzymanych punktów: 85,60
Liczba wyświetleń: 1016