Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa zestawu wiertarek dwubiegowych

Data publikacji: 08.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2017

Numer ogłoszenia

1013982

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1należy składać w terminie do 10.01.2017 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu):
- osobiście: ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin
- pocztą: ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin
- e-mailem na adres: sekretariat@mech-masz.com.pl
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@mech-masz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Szczeciński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 601 932 569

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. fabrycznie nowych wiertarek dwubiegowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: żniński Miejscowość: hala produkcyjna Jaroszewo 80, 88-400 Żnin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa 6 szt. fabrycznie nowych wiertarek dwubiegowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. fabrycznie nowych wiertarek dwubiegowych.

Wymagania techniczne:
- Moc silnika nie mniejsza niż: 80O W
- dwubiegowa, bez płynnej regulacji obrotów
- uchwyt wiertła maksymalnie do: 13 mm

Wymagania gwarancyjne:
- gwarancja: min. 12 miesiące liczone od daty dostawy bez dodatkowych warunków

Niespełnienie powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Kod CPV

42637200-2

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do wiercenia metalu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin i miejsce realizacji zamówienia:
- Termin dostawy: najpóźniej do 31.01.2017 r.
- Miejsce: hala produkcyjna Jaroszewo 80, 88-400 Żnin

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku, o którym mowa powyżej. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku, o którym mowa powyżej. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku, o którym mowa powyżej. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku, o którym mowa powyżej. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawców.

Dodatkowe warunki

Wszystkie wymagania dotyczące warunków zamówienia znajdują sie w zapytaniu ofertowym stanowiacym załącznik do ogłoszenia

Warunki zmiany umowy

Wszystkie wymagania dotyczące warunków zamówienia znajdują sie w zapytaniu ofertowym stanowiacym załącznik do ogłoszenia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta wypełniona na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.
Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia wraz z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Załączniki niewymagane, dodane przez Oferenta nie będą brane pod uwagę w ocenie ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Lp. Nazwa Waga kryterium – ilość punktów
1. Cena netto 85%
2. Gwarancja 15%
Razem 100%
Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
S= C*0,85 + G*0,15
gdzie:
S – suma uzyskanych punktów
C – punkty z kryterium cena netto
G – punkty z kryterium gwarancja

Sposób wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów:
C = (Cmin/Cof) x 100
gdzie:
C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Cmin - najniższa cena wśród składanych ofert
Cof - cena danej oferty

G = (Gof /Gmax) x 100
gdzie:
G – ilość przyznanych punktów za kryterium gwarancja w miesiącach
Gmax – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach
Gof – proponowany okres gwarancji danej oferty

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MECHANIKA MASZYN "MECH-MASZ" SZCZECIŃSKI HENRYK

Adres

Szpitalna 20

88-400 Żnin

kujawsko-pomorskie , żniński

NIP

5621002682

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii równomiernego rozkładu ciepła i pary układów garowniczo-piekarniczych

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0075/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrala Techniczna Eltech
ul. Fabryczna 1/3
58-100 Świdnica
data złozenia oferty: 10.01.2017 r. godz. 11:48
cena: 2 726,82 zł
Liczba wyświetleń: 407