Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie architektoniczno-budowlanym podczas tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

Data publikacji: 07.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2016

Numer ogłoszenia

1013904

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

6. Wykonawca powinien złożyć ofertę na jeden z poniższych sposobów:

a) elektronicznie na adres a.szczepanska@karrsa.pl,

osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Polskiego Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin, II piętro, czynnym w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00,

b) przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.szczepanska@karrsa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Szczepańska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

94/ 3416330

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie architektoniczno-budowlanym podczas tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

Realizacja zadań od 02.01.2017 do 30.09.2017 r. łączna ilość godzin 120 h dla 3 gmin Grzmiąca, Barwice i wiejska Szczecinek, średnio 40h/kwartał.
● udzielanie doradztwa specjalistycznego w zakresie zgodności wypracowywanych założeń programu rewitalizacji w zakresie architektoniczno - budowlanym
● wspieranie procesu opracowania programu rewitalizacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
● stała współpraca z pozostałym personelem merytorycznym, w szczególności z Animatorem/ką lokalnym/ą oraz Moderatorem/ką;
● prowadzenie bieżącej dokumentacji działań doradczych wraz z kwartalną sprawozdawczością i monitoringiem
● wykonywane innych działań niezbędnych do realizacji zadań projektowych.

Rezultat: wypracowane założenia 3 programów rewitalizacji prawidłowych w aspekcie architektoniczno - budowlanym

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Szczecinek, Grzmiąca, Barwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

wypracowane założenia 3 programów rewitalizacji prawidłowych w aspekcie architektoniczno - budowlanym

Przedmiot zamówienia

Celem zadania jest wsparcie procesu programowania rewitalizacji społecznej oraz określenie wskaźników monitorowania programów rewitalizacji.
Powołane będą zespoły w doradców działających równocześnie na obszarze od 3 do 7 gmin - zgodnie z terenem działań poszczególnych partnerów. W skład każdego zespołu wejdą: a)doradcy z obszaru architektoniczno -budowlanego, czyli osoby z uprawnieniami urbanistycznymi, budowlanymi, architekci; b)doradcy z obszaru analizy społeczno-gospodarczej, czyli osoby posiadające doświadczenie w opracowywaniu analiz społecznych i gospodarczych. Wsparcie obejmuje śr. 10 godzin na kwartał na gminę. Takie zespoły będą współpracowały z animatorami oraz lokalną społecznością. Wsparcie będzie świadczone
indywidualnie bądź grupowo - w zależności od potrzeb lokalnej społeczności.
Doradztwo świadczone będzie miejscu realizacji projektu w kontakcie bezpośrednim. Doradcy będą udzielać porad, proponować rozwiązania, konsultować pomysły m.in. w zakresie: analiz społecznych i gospodarczych; innowacyjnych rozwiązań dot. aktywizacji społecznej i zawodowej; planowania i zagospodarowania przestrzeni; budownictwa i architektury (budowy nowych obiektów, modernizacji, adaptacji) ze szczególnym uwzględnieniem realizacji koncepcji projektowania uniwersalnego; prowadzenia działalności gospodarczej. W każdej z objętej wsparciem gminie, powstanie wypracowany partycypacyjnie z mieszkańcami i przy współpracy z realizatorami projektu program rewitalizacji, który zostanie przedłożony do zatwierdzenia radzie gminy (zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 pkt. 6 Ustawy o samorządzie gminnym). Zadanie to wspierane będzie poprzez komunikację wizualną, dzięki opracowaniu materiałów graficznych wspierających proces konsultacji społecznych. Dla zapewnienia, że Programy Rewitalizacji opracowane będą zgodnie z zapisami wynikające z Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie cech i elementów programów rewitalizacji oraz zapisami Zasad realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zatrudniony zostanie specjalista, który zabezpieczy zadania redakcyjne oraz korektorskie. Na zakończenie tego zadania, zrealizowane zostaną zapisy 18 porozumień z JST, gdzie będzie mowa o zobligowaniu poszczególnych wójtów/ burmistrzów do przedłożenia, wypracowanego w ramach projektu, programu rewitalizacji do zatwierdzenia radzie gminy oraz po zaakceptowaniu przez wójta/burmistrza projektu programów rewitalizacji, złożenia dokumentów LPR do IZ RPO WZ najpóźniej do 30 września 2017r.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

od 02.01.2017 do 30.09.2017 r. łączna ilość godzin 120 h dla 3 gmin Grzmiąca, Barwice i wiejska Szczecinek, średnio 40h/kwartał.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak

Wiedza i doświadczenie

brak

Potencjał techniczny

brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w przypadku wyboru jego oferty dysponować będzie kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.:

Co najmniej jedna osoba posiadająca:
 min. wykształcenie wyższe;
 uprawnienia urbanistyczne/ budowlane/ architektoniczne lub adekwatne;
 doświadczenie w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego (udział w opracowaniu minimum jednego planu na poziomie co najmniej gminy);
 znajomość zasad i procedur związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na poziomie gminy;
 znajomość przepisów: USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.), pozostałych przepisów m.in. w zakresie prawa budowlanego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Warunki zmiany umowy

a. zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na warunkach niniejszej oferty;
b. zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godzin przewidzianych do realizacji zamówienia i wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu
c. w pozostałych kwestiach zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano wykonawcę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką biurową.
3. Ofertę cenową należy przygotować zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Do Formularza oferty należy dołączyć oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Wykaz osób jakimi Wykonawca będzie dysponował w celu realizacji zmówienia należy przygotować zgodnie z Załącznikiem 3.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupeniającego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

2. oceny ofert:
a. Kryterium cena: LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH ZA OFERTĘ CENOWĄ DLA WARTOŚCI JENODSTKOWEJ ZAMÓWIENIA (JEDNEJ GODZINY) „CENA BRUTTO” (Cn) – 60%
W kryterium „cena oferty brutto”, oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, a pozostałe proporcjonalnie mniej, przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena brutto w złożonych ofertach
Cn = -------------------------------------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej


b. Kryterium doświadczenie: LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH ZA DOŚWIADCZENIE osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (Cd) – 40%

Opracowanie 1 planu zagospodarowania przestrzennego: 5 punktów
Opracowanie 2 planów zagospodarowania przestrzennego: 10 punktów
Opracowanie co najmniej 3 planów zagospodarowania przestrzennego: 20 punktów


W kryterium „doświadczenie”, punkty przyznawane będą następująco:

Liczba punktów przyznana za doświadczenie
Ck = -------------------------------------------------------------- x 40
20 (maksymalna liczba punktów)

3. W przypadku takiej samej liczby punktów dla kilku ofert, wygrywa oferta z najniższą ceną.

4. Złożone oferty uszeregowane zostaną na podstawie liczby zdobytych punktów.

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

Cd+Cn=100 (max)

Wykluczenia

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna/ podmiot niepowiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozmieć:
• uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w powyższym rozumieniu. Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w/w powiązań. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Bez złożenia wspomnianego oświadczenia oferta nie będzie rozpatrzona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

943416330

Fax

94 341 63 30

NIP

6691429630

Tytuł projektu

Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K601/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Wpłynęły dwie oferty znacznie przekraczające wartość środków, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Liczba wyświetleń: 729