Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie analizy społeczno-gospodarczej podczas tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

Data publikacji: 07.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2016

Numer ogłoszenia

1013892

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

7. Wykonawca powinien złożyć ofertę na jeden z poniższych sposobów:

a) elektronicznie na adres a.szczepanska@karrsa.pl,

osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Polskiego Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin, II piętro, czynnym w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00,

b) przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.szczepanska@karrsa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Sczepańska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

94/ 3416330

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie analizy społeczno-gospodarczej podczas tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

Realizacja zadań od 02.01.2017 do 30.09.2017 r. łączna ilość godzin 105 h dla 3 gmin Grzmiąca, Barwice i wiejska Szczecinek, średnio 35h/kwartał.
● udzielnie doradztwa specjalistycznego w zakresie zgodności wypracowywanych założeń programu rewitalizacji w zakresie społecznym
● wspieranie procesu opracowania programu rewitalizacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
● stała współpraca z pozostałym personelem merytorycznym, w szczególności z Animatorem/ką lokalnym/ą oraz Moderatorem/ką;
● prowadzenie bieżącej dokumentacji działań doradczych wraz z kwartalną sprawozdawczością i monitoringiem
● wykonywanie innych działań niezbędnych do realizacji zadań projektowych.

Rezultat: wypracowane założenia 3 programów rewitalizacji prawidłowych w aspekcie społecznym

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Szczecinek, Grzmiąca, Barwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

wypracowane założenia 3 programów rewitalizacji prawidłowych w aspekcie społecznym

Przedmiot zamówienia

Celem zadania jest wsparcie procesu programowania rewitalizacji społecznej oraz określenie wskaźników monitorowania programów rewitalizacji.
Powołane będą zespoły w doradców działających równocześnie na obszarze od 3 do 7 gmin - zgodnie z terenem działań poszczególnych partnerów. W skład każdego zespołu wejdą: a)doradcy z obszaru architektoniczno -budowlanego, czyli osoby z uprawnieniami urbanistycznymi, budowlanymi, architekci; b)doradcy z obszaru analizy społeczno-gospodarczej, czyli osoby posiadające doświadczenie w opracowywaniu analiz społecznych i gospodarczych. Wsparcie obejmuje śr. 10 godzin na kwartał na gminę. Takie zespoły będą współpracowały z animatorami oraz lokalną społecznością. Wsparcie będzie świadczone
indywidualnie bądź grupowo - w zależności od potrzeb lokalnej społeczności.
Doradztwo świadczone będzie miejscu realizacji projektu w kontakcie bezpośrednim. Doradcy będą udzielać porad, proponować rozwiązania, konsultować pomysły m.in. w zakresie: analiz społecznych i gospodarczych; innowacyjnych rozwiązań dot. aktywizacji społecznej i zawodowej; planowania i zagospodarowania przestrzeni; budownictwa i architektury (budowy nowych obiektów, modernizacji, adaptacji) ze szczególnym uwzględnieniem realizacji koncepcji projektowania uniwersalnego; prowadzenia działalności gospodarczej. W każdej z objętej wsparciem gminie, powstanie wypracowany partycypacyjnie z mieszkańcami i przy współpracy z realizatorami projektu program rewitalizacji, który zostanie przedłożony do zatwierdzenia radzie gminy (zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 pkt. 6 Ustawy o samorządzie gminnym). Zadanie to wspierane będzie poprzez komunikację wizualną, dzięki opracowaniu materiałów graficznych wspierających proces konsultacji społecznych. Dla zapewnienia, że Programy Rewitalizacji opracowane będą zgodnie z zapisami wynikające z Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie cech i elementów programów rewitalizacji oraz zapisami Zasad realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zatrudniony zostanie specjalista, który zabezpieczy zadania redakcyjne oraz korektorskie. Na zakończenie tego zadania, zrealizowane zostaną zapisy 18 porozumień z JST, gdzie będzie mowa o zobligowaniu poszczególnych wójtów/ burmistrzów do przedłożenia, wypracowanego w ramach projektu, programu rewitalizacji do zatwierdzenia radzie gminy oraz po zaakceptowaniu przez wójta/burmistrza projektu programów rewitalizacji, złożenia dokumentów LPR do IZ RPO WZ najpóźniej do 30 września 2017r.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

od 02.01.2017 do 30.09.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak

Wiedza i doświadczenie

brak

Potencjał techniczny

brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w przypadku wyboru jego oferty dysponować będzie kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.:

Co najmniej jedna osoba posiadająca:
 min. wykształcenie wyższe;
 znajomość zasad i procedur związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na poziomie gminy;
 doświadczenie w opracowywaniu analiz społeczno-gospodarczych na poziomie co najmniej gminnym do programów strategicznych (opracowana osobiście minimum jedna analiza),
 znajomość przepisów: USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.),
 znajomość ustaw: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593); USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143); USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651); USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 149); USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późń. zm.); USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późń. zm.); USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późń. zm.); USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z późń. zm.); USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późń. zm.).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna/ podmiot niepowiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozmieć:
• uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w powyższym rozumieniu. Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w/w powiązań. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Bez złożenia wspomnianego oświadczenia oferta nie będzie rozpatrzona.

Warunki zmiany umowy

a. zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na warunkach niniejszej oferty;
b. zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godzin przewidzianych do realizacji zamówienia i wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu
c. w pozostałych kwestiach zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano wykonawcę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę cenową należy przygotować zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Do Formularza oferty należy dołączyć oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykaz osób jakimi Wykonawca będzie dysponował w celu realizacji zmówienia należy przygotować zgodnie z Załącznikiem 3.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupeniającego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a. Kryterium cena: LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH ZA OFERTĘ CENOWĄ DLA WARTOŚCI JENODSTKOWEJ ZAMÓWIENIA (JEDNEJ GODZINY) „CENA BRUTTO” (Cn) – 60%
W kryterium „cena oferty brutto”, oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, a pozostałe proporcjonalnie mniej, przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena brutto w złożonych ofertach
Cn = -------------------------------------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej


b. Kryterium analiza: LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH ZA ANALIZĘ (CA) – 40%


L.p. Kryterium Opis kryterium Skala punktacji
1. Odpowiedniość/
Adekwatność/
Trafność/ Użyteczność
Stopień, w jakim analiza zawiera niezbędne dane i wnioski pozwalające na kompleksowe ujęcie sytuacji samorządu w obszarze społeczno-gospodarczym. Przedstawione dane i wnioski są ze sobą logicznie powiązane, uzupełniają się, tworzą kompletny obraz pozwalający na dobór priorytetów danego dokumentu strategicznego.
Ocena spełniania kryterium
dokonywana jest w ramach skali
punktowej.
Skala punktów: 1-10

Ocena kryteriów w zakresie analizy przeprowadzona zostanie przez dwóch oceniających (przedstawicieli Zamawiającego). Końcowa ocena będzie średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez dwóch oceniających.
W kryterium „analiza”, punkty przyznawane będą następująco:

Liczba punktów przyznana za analizę
Ca = -------------------------------------------------------------- x 40
10 (maksymalna liczba punktów)

3. W przypadku takiej samej liczby punktów dla kilku ofert, wygrywa oferta z najniższą ceną.

4. Złożone oferty uszeregowane zostaną na podstawie liczby zdobytych punktów.

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

Ca+Cn=100 (max)

Wykluczenia

postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałow

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

943416330

Fax

94 341 63 30

NIP

6691429630

Tytuł projektu

Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K601/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Wpłynęły dwie oferty znacznie przekraczające wartość środków, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Liczba wyświetleń: 655