Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru Wykonawcy fundamentu technicznego pod maszynę - wytaczarkę.

Data publikacji: 07.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-12-2016

Numer ogłoszenia

1013818

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

I. Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu do dnia 21.12.2016 roku do godziny 15:00:
a. w oryginale w siedzibie Zamawiającego 89-500 Tuchola, Chojnicka 72 lub
b. w oryginale za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera na adres siedziby Zamawiającego lub
c. przesłana pocztą elektroniczną w formie skanów oryginalnych dokumentów na adres poczty elektronicznej: hydrotor@hydrotor.com.pl i do wiadomości m.mrowka@hydrotor.com.pl
II. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego, w przypadku złożenia w trybie przyjętym w punkcie a)-b) lub termin wpływu na adres poczty elektronicznej w przypadku złożenia w trybie przyjętym w punkcie c).
III. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IV. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
V. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 1

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

hydrotor@hydrotor.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Mrówka - Dyrektor Produkcji

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 655 220

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie są roboty budowlane związane z wykonaniem fundamentu technicznego pod maszynę obróbczą - wytaczarkę.
1. Wymagania techniczne:
• Wykonanie fundamentu zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 1
• Beton Konstrukcyjny B25 – w miejsce C30/37
• Podkłady betonowe Beton B10
• Zbrojenie: ok 40 kg/m3
• Wymiary ukształtowanie – wg rysunku PPR-PW.01-2016-10-19
W miejscu wskazanych szalunków pod kotwy maszyny – dopuszcza się wykonanie otworów w technologii wiercenia zgodnie z wytycznymi producenta maszyny
2. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
3. Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach.
4. Zamawiający nie dopuszcza do złożenia oferty częściowej i/lub wariantowej.
5. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę
6. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
7. Ważność oferty min. 30 dni

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: tucholski Miejscowość: Tuchola

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe związane jest z realizacją projektu pt.: "Centrum Badawczo-Rozwojowe nowych technologii i konstrukcji w zakresie hydrauliki siłowej i elementów wielkogabarytowych maszyn" w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego P.H.S. Hydrotor zaprasza do złożenia oferty na następujący zakres robót budowlanych:
Przedmiotem zamówienie są roboty budowlane związane z wykonaniem fundamentu technicznego pod maszynę obróbczą - wytaczarkę. Tryb postępowania o udzielenie zamówień: Upublicznione zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Wymagania techniczne:

• Wykonanie fundamentu zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 1
• Beton Konstrukcyjny B25 – w miejsce C30/37
• Podkłady betonowe Beton B10
• Zbrojenie: ok 40 kg/m3
• Wymiary ukształtowanie – wg rysunku PPR-PW.01-2016-10-19
W miejscu wskazanych szalunków pod kotwy maszyny – dopuszcza się wykonanie otworów w technologii wiercenia zgodnie z wytycznymi producenta maszyny

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy fundamentu technicznego pod wytaczarkę.
Wymagania techniczne:

• Wykonanie fundamentu zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 1
• Beton Konstrukcyjny B25 – w miejsce C30/37
• Podkłady betonowe Beton B10
• Zbrojenie: ok 40 kg/m3
• Wymiary ukształtowanie – wg rysunku PPR-PW.01-2016-10-19
W miejscu wskazanych szalunków pod kotwy maszyny – dopuszcza się wykonanie otworów w technologii wiercenia zgodnie z wytycznymi producenta maszyny.
Wymaganiami w stosunku do Wykonawcy (Oferenta, którego oferta została wybrana do realizacji i z którym zostanie podpisana umowa o realizację przedmiotu zamówienia) są:
a) zapoznanie się z dokumentacją budowlaną zawartą w zapytaniu ofertowym,
b) wykonać roboty budowlano-montażowe,
c) odpady budowlane (po ustaleniu z Zamawiającym) wywieźć na koncesjonowane wysypisko komunalne na koszt Wykonawcy w ramach całkowitego kosztu niniejszego zamówienia,
d) dokonać odbioru przedmiotu zamówienia z udziałem przedstawiciela Zamawiającego,

Wykonanie zlecenia potwierdzone będzie protokołem końcowym odbioru podpisanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę określającymi zakończenie prac bez uwag.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje, że wykonanie fundamentu zostanie zrealizowana w terminie do 16.01.2017 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania prac budowlanych wymienionych w zapytaniu,
- posiadają wiedzę, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta zawierająca opis kluczowych elementów wykonania przedmiotu zamówienia wraz z parametrami opisującymi spełnienie wymagań minimalnych co do przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Zastrzeżenia:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być w sporządzona w języku polskim.
2. Wszelkie dokumenty składane przez Oferenta w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
3. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze sądowym, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta, albo przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa.
4. Do oferty należy załączyć podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

PRZYJĘTE WAGI OCENY:
• Cena (C) - 70 %
• Termin realizacji (T) - 10%
• Doświadczenie wykonawcy przy realizacji fundamentów technicznych (D) - 20 %

I. Punkty obliczone zostaną w oparciu o wzór:
S = C+T+D
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
• Cena (C) – 70 %
• Termin realizacji zamówienia (T) - 10 %
• D – liczba udokumentowanych realizacji fundamentów technicznych w ciągu ostatnich 5-ciu lat (D) - 20%

Poszczególne symbole oznaczają:

Kryterium - cena:
C = (Cmin/Cof) x 70
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich prawidłowo złożonych ofert w niniejszym postępowaniu ofertowym
Cof – cena zaoferowana w badanej ofercie
C – liczba punktów za cenę przyznanych badanej ofercie

Kryterium – termin realizacji zamówienia:
T = ( Tmin/Tof) x 10
gdzie:
Tmin – najmniejsza liczba dni potrzebnych do realizacji zamówienia spośród wszystkich prawidłowo złożonych ofert w niniejszym postępowaniu ofertowym
Tof – liczba dni potrzebnych do realizacji zamówienia w badanej ofercie
T – liczba punktów za termin realizacji zamówienia przyznanych badanej ofercie

Kryterium – Doświadczenie:
D = (Dof/Dmax) x 20
gdzie:
Dof – liczba udokumentowanych realizacji fundamentów przez oferenta
Dmax – największa liczba realizacji fundamentów wskazana spośród wszystkich prawidłowo złożonych ofert w niniejszym postępowaniu ofertowym
D – liczba punktów za doświadczenie przyznane w badanej ofercie

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlega Oferent, który:
a) złoży więcej niż jedną ofertę, lub
b) nie spełnia warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, lub
c) nie spełnia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, lub
d) nie spełnia warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub
e) nie spełniona będzie zasada zapobiegania konfliktu interesów.
Konfliktem interesu będzie realizacja zamówienia przez wykonawcę/podwykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z beneficjentem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą/Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

W przypadku oferentów, którzy planują wykonanie zlecenia z udziałem podmiotów trzecich (podwykonawcy) potencjalny podwykonawca musi spełniać wymogi nie pozostawania w konflikcie interesów z Zamawiającym opisane j.w.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SILOWEJ "HYDROTOR" S.A.

Adres

Chojnicka 72

89-500 Tuchola

kujawsko-pomorskie , tucholski

NIP

5610002276

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe nowych technologii i konstrukcji w zakresie hydrauliki siłowej i elementów wielkogabarytowych maszyn.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0135/15-00
Liczba wyświetleń: 641