Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi facylitacji wspierajace proces włączenia społeczności lokalnej na rzecz tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

Data publikacji: 06.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-12-2016

Numer ogłoszenia

1013780

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

7. Wykonawca powinien złożyć ofertę na jeden z poniższych sposobów:

a) elektronicznie na adres a.szczepanska@karrsa.pl,

osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Polskiego Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin, II piętro, czynnym w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00,

b) przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.szczepanska@karrsa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Sczepańska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

94/ 3416330

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zadań od 02.01.2017 do 30.09.2017 r. łączna ilość godzin 486 h dla 3 gmin Grzmiąca, Barwice i wiejska Szczecinek, średnio 18h/gmina/miesiąc.
● zachęcanie potencjalnych instytucji i osób do aktywnego udziału w procesie rewitalizacji społecznej,
● aktywne pozyskiwanie uczestników projektu zgodnie z koncepcją pracy ze środowiskiem lokalnym w procesie rewitalizacji,
● wspierane uczestników projektu we wspólnym definiowaniu i realizacji długofalowych działań na rzecz rozwiązywania problemów lub potrzeb społecznych, edukacyjnych i gospodarczych oraz wspólnym monitorowaniu wyników swoich działań,
● wypracowywanie ze społecznościami lokalnymi i monitorowanie postępu inicjatyw lokalnych,
● prowadzenie nadzoru merytorycznego inicjatyw lokalnych,
● weryfikacja efektów inicjatyw lokalnych,
● koordynacja działań wolontariuszy,
● prowadzenie bieżącej dokumentacji działań wraz z kwartalną sprawozdawczością i monitoringiem
● wykonywanie innych działań niezbędnych do realizacji zadań projektowych.

Rezultat: partycypacyjne wypracowane założeń i zrealizowanie co najmniej 4 inicjatyw na terenie każdej gminy (łącznie 12 inicjatyw)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Szczecinek, Grzmiąca, Barwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

WSKAŹNIK DO OSIĄGNIĘCIA: 12 zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z włączeniem społeczności lokalnej. Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych nie może przekroczyć 20.000,00 zł. na miejscowość.
Dokument potwierdzający: regulamin dotyczący procedur, realizacji i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, złożone wnioski określające pomysły przedsięwzięć, podpisane umowy na realizację przedsięwzięć, dokumentacja poświadczająca realizację przedsięwzięć (finansowa, merytoryczna).

Przedmiot zamówienia

W celu stymulowania oraz aktywnego wdrażania założeń społecznej wspólnotowości, przeprowadzone zostaną zadania realizowane przez mieszkańców w formie minimum 72 przedsięwzięć inwestycyjnych bazujących na aktywnym włączeniu społeczności lokalnej w proces trwałej rewitalizacji. W każdej z gmin zostaną zrealizowane minimum 4 przedsięwzięcia inwestycyjne do maksymalnej wartości 20.000zł na miejscowość. Realizacja przedsięwzięć lokalnych wypracowanych na podstawie wyników badań i wstępnej pracy animacyjnej z mieszkańcami bazowała będzie na ich potencjałach, zasobach oraz konkretnych potrzebach z uwzględnieniem płci, wskazanych w trakcie pierwszych dwóch etapów projektu. Opracowanie wewnętrznych zasad wdrażania inicjatyw oraz zakresu wsparcia powierzone zostanie 4 Facylitatorom. Rolą Facylitatora pracującego w wymiarze min.18 godz./m-c. na gminę będzie wsparcie efektywnej realizacji lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych na poziomie miejscowości. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Zadanie prowadzone będzie z myślą o mieszkańcach, którzy podejmą wspólny wysiłek, aby w ich społeczności „żyło się lepiej”. Realizacja inicjatyw ma wpływać na postawę, wiedzę i umiejętności prowadzących je mieszkańców, dlatego poszczególnym grupom zapewnione zostanie dodatkowe wsparcie doradcze świadczone w miejscu wdrażania lokalnych inicjatyw w wymiarze 5h/kw/inicjatywa (tematyka dostosowana do indywidualnych potrzeb).. Liderzy lokalni i mieszkańcy podejmą się realizacji inicjatyw pracując woluntarystycznie w wymiarze średnio 850h/gmina. Dzięki temu przedstawiciele społeczności poczują, że mogą zorganizować grupy mieszkańców i zrobić coś dla swojej społeczności (mieć wpływ). Wspierane będą inicjatywy, które: zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności, będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe. Aktywny udział liderów lokalnych oraz grup mieszkańców w przygotowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć pozwoli na realizację zadań dopasowanych do ich konkretnych problemów i potrzeb, co w efekcie przyniesie trwałą aktywizację społeczności.

Kod CPV

73220000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Dodatkowe przedmioty zamówienia

zapytanie ofertowe dostępne na stronie www.karrsa.pl

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zadań od 02.01.2017 do 30.09.2017 r. łączna ilość godzin 486 h dla 3 gmin Grzmiąca, Barwice i wiejska Szczecinek, średnio 18h/gmina/miesiąc.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w przypadku wyboru jego oferty dysponować będzie kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.:

Co najmniej jedna osoba posiadająca:
 min. wykształcenie wyższe;
 co najmniej 2-letnie doświadczenie we wsparciu/realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym;
 preferowane doświadczenie w pracy ze społecznościami lokalnymi na terenie wsparcia
 znajomość przepisów: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.); USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.)


2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna/ podmiot niepowiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozmieć:
• uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w powyższym rozumieniu. Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w/w powiązań. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Bez złożenia wspomnianego oświadczenia oferta nie będzie rozpatrzona.

Wiedza i doświadczenie

brak

Potencjał techniczny

brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

jw

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

a. zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na warunkach niniejszej oferty;
b. zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godzin przewidzianych do realizacji zamówienia i wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu
c. w pozostałych kwestiach zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano wykonawcę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką biurową.
3. Ofertę cenową należy przygotować zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Do Formularza oferty należy dołączyć oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Wykaz osób jakimi Wykonawca będzie dysponował w celu realizacji zmówienia należy przygotować zgodnie z Załącznikiem 3.
6. Koncepcję realizacji Zamówienia należy przygotować w dowolnej formie pisemnej, pozwalającej na dokonanie oceny.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możiwość udzielenia zamówienia uzupeniającego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

2. Kryteria oceny ofert:
a. Kryterium cena: LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH ZA OFERTĘ CENOWĄ DLA WARTOŚCI JENODSTKOWEJ ZAMÓWIENIA (JEDNEJ GODZINY) „CENA BRUTTO” (Cn) – 60%
W kryterium „cena oferty brutto”, oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, a pozostałe proporcjonalnie mniej, przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena brutto w złożonych ofertach
Cn = -------------------------------------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej


b. Kryterium koncepcja i harmonogram realizacji zadania: LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH ZA ZAPROPONOWANĄ KONCEPCJĘ I HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA (Ck) – 40%


L.p. Kryterium Opis kryterium Skala punktacji
1. Odpowiedniość/
Adekwatność/
Trafność
Stopień, w jakim koncepcja realizacji zadania jest spójna z projektem w ramach którego jest realizowana. Stopień adekwatnego doboru działań zmierzających do osiągnięcia celu zadania. Działania przewidziane w koncepcji są ze sobą logiczne, powiązane i wynikają z
założeń projektu, a także zmierzają do osiągnięcia założonych celów projektu. Wszelkie narzędzia, działania,
zadania przewidziane w koncepcji są ze sobą powiązane, uzupełniają się, tworzą kompletny zakres wsparcia i zostały trafnie
dobrane.
Adekwatny dobór grupy docelowej do pracy FACYLITACYJNEJ.

Ocena spełniania kryterium
dokonywana jest w ramach skali
punktowej.
Skala punktów: 1-5
2. Użyteczność Trafność doboru narzędzi, form, harmonogramu prowadzenia facylitacji w stosunku do specyfiki grupy docelowej.
Ocena spełniania kryterium
dokonywana jest w ramach skali
punktowej.
Skala punktów: 1-5

Ocena kryteriów w zakresie koncepcji przeprowadzona zostanie przez dwóch oceniających (przedstawicieli Zamawiającego). Końcowa ocena będzie średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez dwóch oceniających.
W kryterium „koncepcja”, punkty przyznawane będą następująco:

Liczba punktów przyznana za koncepcję
Ck = -------------------------------------------------------------- x 40
10 (maksymalna liczba punktów)

3. W przypadku takiej samej liczby punktów dla kilku ofert, wygrywa oferta z najniższą ceną.

4. Złożone oferty uszeregowane zostaną na podstawie liczby zdobytych punktów.

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

Ck+Cn=100 (max)

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

94 341 63 30

Fax

94 341 60 88

NIP

6691429630

Tytuł projektu

Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K601/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 714