Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi doradztwa specjalistycznego w procesie animacji na rzecz tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

Data publikacji: 06.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-12-2016

Numer ogłoszenia

1013760

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

7. Wykonawca powinien złożyć ofertę na jeden z poniższych sposobów:

a) elektronicznie na adres a.szczepanska@karrsa.pl,

osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Polskiego Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin, II piętro, czynnym w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00,

b) przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.szczepanska@karrsa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Sczepańska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

94/ 3416330

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zadań od 02.01.2017 do 31.12.2017 r. łączna ilość godzin 450 h dla 3 gmin Grzmiąca, Barwice i wiejska Szczecinek, średnio 12,5h/gmina/miesiąc.

● udzielanie doradztwa specjalistycznego w zakresie partycypacyjnego planowania projektów zgodnie z opracowywanym Programem Rewitalizacji Gminy;
● budowanie partnerstwa na rzecz realizacji przyszłych przedsięwzięć zgodnie z opracowywanym Programem Rewitalizacji Gminy;
● wspieranie procesu opracowania programu rewitalizacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów;
● stała współpraca z pozostałym personelem merytorycznym, w szczególności z Animatorem/ką lokalnym/ą oraz Moderatorem/ką;
● nadzór nad partycypacyjnym opracowaniem projektów uwzględnionych w programie rewitalizacji;
● uczestnictwo w procesie przygotowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
● opracowywanie wskaźników przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
● wspieranie procesu inicjacji i funkcjonowania partnerstw lokalnych na rzecz rewitalizacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem;
● prowadzenie bieżącej dokumentacji działań doradczych wraz z kwartalną sprawozdawczością i monitoringiem;
● wykonywanie pozostałych działań niezbędnych do realizacji zadań projektowych.

Rezultat: partycypacyjne wypracowane co najmniej 6 kart projektów dla każdej gminy (łącznie 18 kart projektów)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: gminy: Szczeciek, Barwice, Grzmiąca

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia, tj. Doradztwo specjalistyczne dla działań animacyjnych realizowane będzie w ramach zadania opisanego poniżej::
Celem jest efektywne programowanie oraz stymulowanie społeczności lokalnych do udziału w realizacji projektów zapisanych w Programie Rewitalizacji Gminy oraz procesu rewitalizacji. Dla zapewnienia uczestnikom projektu/społeczności lokalnej oraz potencjalnym interesariuszom możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu w 18 gminach utworzone zostaną lokalne punkty animacyjne oraz określone dyżury. Prace na poziomie gmin prowadził będzie animator lokalny wywodzący się ze środowiska oraz doświadczony moderator zewnętrzny wspierający proces animacji. Taki duet kooperował będzie w 4 równocześnie funkcjonujących zespołach, pracujących na obszarze od 3 do 7 gmin -zgodnie z terenem działań partnerów. Do zadań animatora i moderatora należeć będzie m. in.: diagnoza i identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych, w szczególności w odniesieniu do czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych. Przy współpracy z zespołami badawczymi animator i moderator określali będą (w odniesieniu do wyników diagnozy i identyfikacji potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium, bądź terytorium wymagających wsparcia (delimitację przestrzenną obszaru/obszarów rewitalizacji). Poprzez spotkania prowadzone w społeczności określane będą potrzeby i wspólne interesy społeczności lokalnej. Zarówno w spotkaniach indywidualnych i grupowych wypracowane zostaną propozycje obszarów, które powinny zostać objęte kompleksową rewitalizacją (działania „miękkie” i „twarde”) oraz przygotowane społeczności zdegradowanego obszaru do partycypacji społecznej i publicznej, zmierzającej do wspólnego wypracowania Programu Rewitalizacji. Po zidentyfikowaniu planowanego efektu realizacji projektu oraz na potrzeby partycypacyjnego przygotowania programu rewitalizacji, w każdej z 18 gmin zostanie zawiązane partnerstwo z podmiotami zaangażowanymi w proces rewitalizacji (np. z JST bądź ich jednostkami organizacyjnymi, NGO, przedsiębiorstwa). Doradca współpracował będzie z animatorem, moderatorem, społecznością lokalną, władzami lokalnymi, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w procesie wypracowywania propozycji projektów, które ujęte zostaną w Programie Rewitalizacji.


Wypracowane projekty to przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, zawierały będą co najmniej:
• miejsce realizacji
• podmiot wnioskujący/realizujący-inwestor/partnerzy
• zakres rzeczowy inwestycji/projektu: opis
• wskaźniki produktu (przy projektach inwestycyjnych, np.: powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją, liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach, liczba nowo wybudowanych obiektów infrastruktury; przy projektach nieobejmujących inwestycji rzeczowych: liczba osób objętych wsparciem)
• wskaźnik rezultatu, np.: liczba wydarzeń kulturalnych/sportowych organizowanych w obiekcie w roku, liczba osób biorących udział w organizowanych wydarzeniach kulturalnych/sportowych, liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanym obszarze
• szacunkowy kosztorys projektu
• źródła finansowania
• przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu

Przedmiot zamówienia

uszczegółowienie w zapytaniu ofertowym dostępnym na stronie: www.karrsa.pl

Kod CPV

73210000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań

Harmonogram realizacji zamówienia

od 02.01.2017 do 31.12.2017 r. łączna ilość godzin 450 h dla 3 gmin Grzmiąca, Barwice i wiejska Szczecinek, średnio 12,5h/gmina/miesiąc.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w przypadku wyboru jego oferty dysponować będzie kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.:

Co najmniej jedna osoba posiadająca:
 min. wykształcenie wyższe;
 co najmniej 2-letnie doświadczenie we wsparciu/realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym;
 znajomość zasad i procedur związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na poziomie gminy;
 znajomość zasad i procedur związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020;
 znajomość przepisów: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.); USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.); USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.)


2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna/ podmiot niepowiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozmieć:
• uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w powyższym rozumieniu. Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w/w powiązań. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Bez złożenia wspomnianego oświadczenia oferta nie będzie rozpatrzona.

Wiedza i doświadczenie

jw

Potencjał techniczny

brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

jw

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

a. zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na warunkach niniejszej oferty;
b. zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godzin przewidzianych do realizacji zamówienia i wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu
c. w pozostałych kwestiach zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano wykonawcę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką biurową.
3. Ofertę cenową należy przygotować zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Do Formularza oferty należy dołączyć oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Wykaz osób jakimi Wykonawca będzie dysponował w celu realizacji zmówienia należy przygotować zgodnie z Załącznikiem 3.
6. Koncepcję realizacji Zamówienia należy przygotować w dowolnej formie pisemnej, pozwalającej na dokonanie oceny.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamowienia uzupeniającego do 50% wartości

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

2. Kryteria oceny ofert:
a. Kryterium cena: LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH ZA OFERTĘ CENOWĄ DLA WARTOŚCI JENODSTKOWEJ ZAMÓWIENIA (JEDNEJ GODZINY) „CENA BRUTTO” (Cn) – 60%
W kryterium „cena oferty brutto”, oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, a pozostałe proporcjonalnie mniej, przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena brutto w złożonych ofertach
Cn = -------------------------------------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej


b. Kryterium koncepcja i harmonogram realizacji zadania: LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH ZA ZAPROPONOWANĄ KONCEPCJĘ I HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA (Ck) – 40%


L.p. Kryterium Opis kryterium Skala punktacji
1. Odpowiedniość/
Adekwatność/
Trafność
Stopień, w jakim koncepcja realizacji zadania jest spójna z projektem w ramach którego jest realizowana. Stopień adekwatnego doboru działań zmierzających do osiągnięcia celu zadania. Działania przewidziane w koncepcji są ze sobą logiczne, powiązane i wynikają z
założeń projektu, a także zmierzają do osiągnięcia założonych celów projektu. Wszelkie narzędzia, działania,
zadania przewidziane w koncepcji są ze sobą powiązane, uzupełniają się, tworzą kompletny zakres wsparcia i zostały trafnie
dobrane.
Adekwatny dobór grupy docelowej do pracy doradczej.

Ocena spełniania kryterium
dokonywana jest w ramach skali
punktowej.
Skala punktów: 1-5
2. Użyteczność Trafność doboru narzędzi, form, harmonogramu prowadzenia doradztwa w stosunku do specyfiki grupy docelowej.
Ocena spełniania kryterium
dokonywana jest w ramach skali
punktowej.
Skala punktów: 1-5

Ocena kryteriów w zakresie koncepcji przeprowadzona zostanie przez dwóch oceniających (przedstawicieli Zamawiającego). Końcowa ocena będzie średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez dwóch oceniających.
W kryterium „koncepcja”, punkty przyznawane będą następująco:

Liczba punktów przyznana za koncepcję
Ck = -------------------------------------------------------------- x 40
10 (maksymalna liczba punktów)

3. W przypadku takiej samej liczby punktów dla kilku ofert, wygrywa oferta z najniższą ceną.

4. Złożone oferty uszeregowane zostaną na podstawie liczby zdobytych punktów.

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

Ck+Cn=100 (max)

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

943416330

Fax

94 341 63 30

NIP

6691429630

Tytuł projektu

Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K601/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 43/12, 78-300 Świdwin
– oferta wpłynęła: 25.05.2017 rok godzina 11:12
- cena: 60 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 1150