Strona główna
Logo unii europejskiej

Ekspertyza dotycząca budowy prototypu pieca do sublimacji tlenku molibdenu (VI) o wydajności 50 kg sublimowanego tlenku na dobę

Data publikacji: 05.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-12-2016

Numer ogłoszenia

1013525

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej do biura Zamawiającego na adres:
Centrum Metal Odczynniki Chemiczne
ul. Metalurgiczna 15 E, 17D,
20 – 234 Lublin
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
g.wronski@odczynniki.com.pl
Oferty należy złożyć do godziny 12.00 w dniu 16.12.2016 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

g.wronski@odczynniki.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Wroński e-mail: g.wronski@odczynniki.com.pl tel.: +48 602276001

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 602276001

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczych, z wykorzystaniem dostarczonych przez Zamawiającego materiałów, w celu wykonania ekspertyzy, dotyczącej budowy prototypu pieca do sublimacji tlenku molibdenu (VI) o wydajności 50 kg sublimowanego tlenku na dobę.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dokonanie z zachowaniem zasad konkurencyjności wyboru wykonawcy prac badawczych w ramach projektu pt. „Intensyfikacja produkcji nowych związków molibdenu poprzez zastosowanie metod wysokotemperaturowych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1, Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe RPO WL na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczych, z wykorzystaniem dostarczonych przez Zamawiającego materiałów, w celu wykonania ekspertyzy, dotyczącej budowy prototypu pieca do sublimacji tlenku molibdenu (VI) o wydajności 50 kg sublimowanego tlenku na dobę.
W szczególności zakres prac obejmuje:
- wykonanie wstępnych prób rafinacji dostarczonego materiału wsadowego,
- określenie parametrów procesowych urządzenia,
- opracowanie wstępnej koncepcji urządzenia,
- dobór materiałów do konstrukcji urządzenia,
- dobór optymalnego rozwiązania technologicznego,
- wstępny projekt urządzenia wraz z doborem aparatury kontrolno-pomiarowej, dozownika materiału i komory do gromadzenia oczyszczonego materiału.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Praca powinna zostać wykonana w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikami do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. Oferent musi posiadać statusu: uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytut PAN lub innej jednostki naukowej, będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r., które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymał, co najmniej ocenę B.
2. Oferent musi spełniać kryteria ubiegania się o zamówienia finansowane z środków publicznych w tym w szczególności, nie podlegać wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Oferent musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednie zasoby osobowe i techniczne zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oferent musi zagwarantować sposób realizacji usługi badawczej, korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji ww. usługi.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia koncepcji lub i projektowania urządzeń do procesów wysokotemperaturowych.
Oferent powinien w ofercie powinien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat minimum 3 prac badawczych/ekspertyz/projektów dotyczących pieców do procesów wysokotemperaturowych.
Oferent musi znajdować się w publikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wykazie jednostek naukowych i kategorii naukowych” i posiadać minimalnie kategorię „B”.

Potencjał techniczny

Oferent musi dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia. W tym w szczególności przeprowadzenia próbnych procesów do sublimacji tlenku molibdenu (VI) z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez zamawiającego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent musi dysponować własnym zespołem badawczym pozwalającym na sprawna realizację zamówienia. Zespół badawczy wyznaczony przez oferenta do realizacji projektu wraz z prezentacją dorobku naukowego powinien zostać przedstawiony w ofercie. Zamawiający nie dopuszcza podzlecania części lub całości prac w ramach projektu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomiczno - finansowej pozwalającej na zrealizowanie zlecenia.

Dodatkowe warunki

1. Wszystkie koszty ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia oferty,
b) zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy,
c) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny,
2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują, w stosunku do Zamawiającego, żadne roszczenia odszkodowawcze.
3.W ramach postępowania nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
4. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.odczynniki.com.pl oraz w bazie konkurencyjności.
6. Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
7. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy lub na podany adres internetowy.
8. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta (zgodna ze wzorem w załączniku 1)
2. Oświadczenia o spełnieniu kryteriów udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem w załączniku 2)
3. Prezentacja doświadczenia - minimum 3 referencje z projektów o podobnym zakresie zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat.
4. Prezentacja zespołu badawczego przewidzianego do realizacji projektu.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium cenowe - 100%, oceniane według wzoru:
Pn=Cmin/Cn x 100 pkt
gdzie:
Pn – liczba punktów dla oferty nr „n”
Cmin – najmniejsza cena całkowita netto wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Cn – cena całkowita netto oferty nr „n”

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeniu oferenci nie spełniający warunków udziału w postepowaniu, w tym w szczególności:
1. Nie posiadają kategorii min. „B” zgodnie z wykazem jednostek naukowych i kategorii naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Podlega wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 Prawa Zamówień Publicznych.
3. Jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
4. Nie udokumentował realizacji min 3 podobnych do przedmiotu zamówienia projektów w okresie ostatnich 3 lat. (wystarczyć wskazać nazwę projektu, zlecającego i dane osoby mogącej potwierdzić prawidłowe wykonanie projektu lub listy referencyjne).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"CENTRUM METAL ODCZYNNIKI CHEMICZNE MIDAS-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Zygmunta Opackiego 46A/16

05-090 Falenty

mazowieckie , pruszkowski

Numer telefonu

602276001

Fax

+48814631787

NIP

5222787753

Tytuł projektu

Intensyfikacja produkcji nowych związków molibdenu poprzez zastosowanie metod wysokotemperaturowych

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0002/16-00

Inne źródła finansowania

Środki własne Zamawiajacego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
NIP 525-000-88-50
Regon: 000039309
Data wpłynięcia oferty: 16 grudnia 2016 godzina 7.27
Cena netto oferty: 51000 zł
Liczba wyświetleń: 626