Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Tester diagnostyczny do aut azjatyckich

Data publikacji: 30.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2016

Numer ogłoszenia

1013195

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pocztą na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Polska lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

grzegorz.krzysiak@ac.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Tester diagnostyczny do aut azjatyckich

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Tester diagnostyczny jest podstawowym urządzeniem służącym do odczytu zarejestrowanych błędów funkcjonowania samochodów oraz do odczytywania parametrów funkcjonowania elektroniki samochodowej. Skaner umożliwi “obserwacje" pracy sterownika benzynowego wraz z przyłączonymi sterownikami pomocniczymi, pozwalając na weryfikację prawidłowości funkcjonowania nowego rozwiązania bądź identyfikację ewentualnych problemów. Tester dedykowany do samochodów azjatyckich.

Przedmiot zamówienia

Tester diagnostyczny powinien:
1. Mieć możliwość odczytu i kasowania kodów usterek oraz podglądu bieżących parametrów głownie w autach marki KIA, Hyundai, Nissan, Toyota.
2. Posiadać dodatkowo funkcję kodowania kluczy i wtryskiwaczy, kalibracje czujników, inicjacje ECU airbagów, regeneracje DPF, dostosowywanie ustawień komfortu, kasowanie i ustawianie inspekcji głównie w markach KIA, Hyundai.
3. Być mobilny, mieć możliwość łatwego przemieszczania tak aby korzystać z urządzenia podczas jazdy autem.
4. Posiadać samodzielny ekran min. 6 cali, własne zasilanie (bateria, akumulator) tak aby na stałe nie pozostawał podłączony do sieci elektrycznej.
5. Posiadać oprogramowanie w języku polskim.
6. Posiadać możliwość podstawowej diagnostyki aut europejskich marek.
7. Udostępniać możliwość wydruku na zewnętrznej drukarce.
8. Oprogramowanie powinno posiadać tabele interpretacji kodów DTC.
9. Umożliwiać bezpłatne aktualizacje przez min. 12-miesięcy.
10. Umożliwiać nieograniczone działanie w przypadku rezygnacji z zakupu płatnych aktualizacji.
Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE, instrukcję obsługi w języku polskim oraz gwarancję nie krótszą niż 24 miesiące.
Oferta powinna zawierać cenę urządzenia wraz z wyodrębnionymi kosztami jego dostawy do siedziby Zamawiającego.

Kod CPV

38548000-8

Nazwa kodu CPV

Przyrządy do pojazdów mechanicznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany czas realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy nie przekraczający 3 tygodni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
– cena – 85% (0 – 85 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 85 pkt
– atrakcyjność oferty – 6% (0-6 pkt);
• bezpłatne szkolenie (0-2 pkt)
• dodatkowe złącza diagnostyczne poza występującymi standardowo
wraz z zestawem (0-2 pkt)
• bezpłatne aktualizacje minimum przez okres 5 lat (0-2 pkt)
– aspekt środowiskowy – 5% (0-5 pkt);
• energooszczędność (0-3 pkt)
• użycie materiałów z recyklingu przy produkcji (0-2 pkt.)
– czas realizacji zamówienia do 3 tygodni – 4% (0-4 pkt);

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0109/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TOMCAR TOMASZ HENRYKOWSKI
ul. Szpitalna 14, 62-060 Stęszew, powiat: poznański, województwo: wielkopolskie
Data wpłynięcia oferty - 09.12.2016 r.
Cena oferty: 8 750,00 PLN
Liczba wyświetleń: 481