Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i uruchomienia 5 osiowego zautomatyzowanego centrum obróbczego CNC (POIR.2.1.02/2016)

Data publikacji: 30.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-12-2016

Numer ogłoszenia

1013174

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

a). w formie elektronicznej (skany dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentacji) wysyłając na adres e-mail: lukasz.kurzatkowski@3shape.com. W treści maila dopisek: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POIR.2.1.02/2016, NIE OTWIERAĆ załącznika przed dniem 31.12.2016r." lub

b). w formie papierowej w siedzibie firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POIR.2.1.02/2016, NIE OTWIERAĆ przed dniem 31.12.2016 r.", lub

c). pocztą lub przez kuriera wysyłając na adres:
3Shape Poland Sp. z o.o.
ul. Zapadła 8d
70-033 Szczecin
z dopiskiem: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POIR.2.1.02/2016, NIE OTWIERAĆ przed dniem 31.12.2016 r.".

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego – za pośrednictwem jednego ze sposobów określonych powyżej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lukasz.kurzatkowski@3shape.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Kurzątkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

797 292 242

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienia 5 osiowego zautomatyzowanego centrum obróbczego CNC.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: 70-033 Szczecin, ul. Zapadła 8d

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie 5 osiowego zautomatyzowanego centrum obróbczego sterowanego numerycznie na potrzeby realizacji agendy badawczej w ramach projektu "Utworzenie Centrum B+R 3Shape".

Przedmiot zamówienia

Opis zamówienia i minimalne parametry techniczne podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

42610000-5

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin udzielenia zamówienia - styczeń 2017.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakazują obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie

posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia

Potencjał techniczny

dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację zamówienia

Dodatkowe warunki

a. Wykonawca powinien przygotować ofertę zgodnie z zapisami niniejszego zapytania oraz wszystkimi załącznikami obligatoryjnymi.
b. Do oferty należy dołączyć dodatkowe informację handlowe, takie jak: warunki gwarancji, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, czas realizacji itp.
c. Oferent ponosi wszelkie koszty przygotowania składanej oferty.
d. Oferent, którego oferta wybrana zostanie do realizacji zobowiązany jest zawrzeć pisemną umowę z Zamawiającym na warunkach zawartych w złożonej ofercie bez zbędnej zwłoki.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta podpisana i złożona według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o spełnieniu wymagań dopuszczających - według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z Przedmiotem Zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie oceny punktowej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100 pkt., z czego:
1. cena netto - maks. 45 pkt.
2. okres gwarancji - maks. 25 pkt.
3. czas reakcji serwisu – maks. 30 pkt.

Wybrana do realizacji zostanie oferta, która zdobędzie łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższymi zasadami. W przypadku równoważnych ofert pod względem punktowym, do realizacji wybrana zostanie oferta gwarantujący korzystniejszy efekt środowiskowy.

1. Liczba punktów w kryterium cena wyliczona będzie według następującego wzoru:
Pc = (Cmin / C) x 45
gdzie:
Pc – liczba punktów uzyskana przez oferenta w kryterium ceny,
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
C – cena zaproponowana przez oferenta.

2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji wyliczona będzie według następującego wzoru:
Pg = (O / Omax) x 25
gdzie:
Pg – liczba punktów uzyskana przez oferenta w kryterium okresu gwarancji,
O – okres gwarancji zaproponowany przez oferenta w miesiącach
Omax – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji wśród wszystkich złożonych ofert w miesiącach,

3. Liczba punktów w kryterium czas reakcji serwisu wyliczona będzie według następującego wzoru:
Pr = (Smin / S) x 30
gdzie:
Pr – liczba punktów uzyskana przez oferenta w kryterium czas reakcji serwisu,
Smin – najkrótszy zaproponowany czas reakcji, liczony w godzinach, od momentu dokonania zgłoszenia; jako czas reakcji rozumiem się czas od dokonania zgłoszenia do momentu pojawienie się serwisanta na miejscu instalacji maszyny,
S –czas reakcji gwarantowany przez oferenta.

Wykluczenia

Z udziału z konkursu ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3SHAPE POLAND SP. Z O.O.

Adres

Zapadła 8d

70-033 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

NIP

8513085230

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum B+R 3Shape

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0199/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG S.A.
ul. Solariego 1/2
02-070 Warszawa

Oferta wpłynęła drogą mailową w dniu 22.12.2016 r. o godz. 17:53
Oferta spełniała kryteria określone w zapytaniu ofertowym
Wartość oferty: 594 740,00 EUR netto, 731 530,20 EUR brutto
Liczba wyświetleń: 1220