Strona główna
Logo unii europejskiej

Wirówki laboratoryjne

Data publikacji: 01.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-12-2016

Numer ogłoszenia

1013035

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego:

J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, sekretariat na parterze w terminie do dnia 09.12.2016 roku do godziny 14:00. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
- Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
- Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 30 dni od dnia ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
- Cenę całkowitą netto w PLN (brutto oraz netto)
- Okres gwarancji
- Termin realizacji przedmiotu Zamówienia
- Opis przedmiotu dostawy
- Oświadczenie dotyczące zagwarantowania trybu ekologicznego
- Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Postać oferty:
a. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim z podpisem osoby/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.
b. Wszystkie dokumenty muszą być spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu oferty.
c. Każda ze stron winna być opatrzona kolejnym numerem.
d. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Wszystkie oświadczenia i dokumenty dot. postępowania będą przekazywane pisemnie (drogą elektroniczną, faksem lub osobiście).
Opakowanie i oznakowanie oferty:
a. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.
b. Na opakowaniu/ opakowaniach należy umieścić:
- pieczęć oferenta (nazwę i adres)
- napis:

„OFERTA NA DOSTAWĘ
Wirówek laboratoryjnych do firmy J.S. Hamilton Poland S.A.
Nie otwierać do dnia 09.12.2016 r. do godz. 14:00”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Sowiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 766 99 17

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dwie wirówki laboratoryjne: jedna wentylowana i jedna z chłodzeniem posiadające wirnik horyzontalny wraz z kompletem adapterów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa wirówek laboratoryjnych

Przedmiot zamówienia

Dwie wirówki laboratoryjne o następujących wymaganiach:

1. Wirówka wentylowana

- napięcie zasilania: 230V 50/60Hz
- moc (maks.): nie więcej niż 900W
- pojemność (maks.): nie mniej niż 1500ml
- prędkość obrotowa – RPM: nie gorzej 100 - 17500 obr/min skok 1 obr/min
- przyspieszenie – RCF: 30000 x g (skok 1 x g)
- energia kinetyczna (maks.): nie mniej niż 19000 Nm
- zakres czasu pracy: 00:00:01 - 99:59:59 – [godz., min., s] (skok 1s)
- odliczanie czasu: od startu lub od osiągnięcia zaprogramowanych obrotów również praca w trybie krótkotrwałym i ciągłym
- ilość programów: minimum 90
- nieliniowe charakterystyki: ACEL i DECEL po minimum 9 programowalnych
- port USB: minimum 1
- poziom hałasu: 58,5 dB

Standardowe funkcje bezpieczeństwa:
- czujnik nie wyważenia,
- blokada pokrywy z funkcją awaryjnego otwierania,
- zabezpieczenie wirnika przed przegrzaniem.

Wyposażenie:
- wirnik horyzontalny minimum 4 x 350ml,
-4 x pojemnik prostokątny dla prostokątnych wkładek redukcyjnych,
-4 x wkładka redukcyjna prostokątna - dla ośmiu naczyń 135x30mm

2. Wirówka z chłodzeniem

- beznarzędziowy system wymiany rotora np. typu Click lub równoważny
- system aerozoloszczelnych uszczelek
- technologia optymalizująca przyspieszanie, hamowanie i nierównowagę obciążenia
- funkcja pulsacji dla krótkich cykli
- pojemność min.: 4 x 400ml
- obroty min.: 4600 min-1
- przyspieszenie min.: 4140 g
- funkcja chłodzenia do min.: - 9 st.C lub niżej
- funkcja wstępnego chłodzenia:
- rampy przyspieszenia i hamowania min.: 9
- wyświetlacz: LED
- programy własne min.: 8
- programowalny czas: do 9 h 99 min i praca ciągła
- system diagnostyki niewyważenia: typu Spin lub lepszy lub równoważny
- język menu: minimum angielski
- poziom hałasu: nie więcej niż 57 dB
- moc: maksymalnie 1450 W

- wyposażenie:
• wirnik horyzontalny 4x400ml, autoklawowalny (20 min. w 121 st.C) o promieniu wirowania 6,8-16,8cm, z pojemnikami otwieralnymi jedną ręką (aerozoszczelne), maksymalny załadunek minimum 4 x 560g, masa maksymalna wirnika 4,2 kg, względna wydajność wirnika 9100 +/- 5%
• komplet czterech adapterów ośmiokątnych - każdy na 4 probówki stożkowe 50ml 29,5×116 mm,
• komplet czterech adapterów ośmiokątnych - każdy na minimum 8 probówek stożkowych 15ml.

- Wirówki muszą posiadać certyfikat CE
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Szkolenie aplikacyjne i instalacyjne z obsługi aparatu i oprogramowania

Kod CPV

42931100-2

Nazwa kodu CPV

Wirówki laboratoryjne i akcesoria

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa i instalacja sprzętu powinna się zakończyć w okresie do 15.01.2017 w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

Za niewykonanie zamówienia w terminie Dostawca będzie płacił kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie netto określone w ofercie.
W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia po podpisaniu umowy z winy Dostawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia po podpisaniu umowy z winy Zamawiającego, zapłaci on Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili złożenia zamówienia. W przypadku odstąpienia realizacji zamówienia, o którym mowa kary umowne nie będą naliczane.
Odstąpienie od realizacji zamówienia może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

I. Serwis
Warunkiem udziału w postępowaniu jest zapewnienie wymaganego przez Zleceniodawcę serwisu.

Czas reakcji serwisu w przypadku awarii aparatury będącej przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji i po okresie gwarancyjnym od chwili jej zgłoszenia będzie wynosił maksymalnie 5 godzin w dni robocze. Serwis będzie odbywał się w miejscu instalacji sprzętu (siedziba Zleceniodawcy) przez pracowników posiadających odpowiednie certyfikaty producenta, potwierdzające ich kwalifikacje do naprawy urządzenia.

II. Gwarancja

Warunkiem udziału w postępowaniu jest udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi.

Ponadto:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
2. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie, że wybrana przez Komisję najkorzystniejsza spośród złożonych ofert nie stanowi zawarcia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi przyjęcia oferty, a jedynie do zaproszenia dostawcy do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy, na podstawie której dane zamówienie zostanie udzielone. Negocjacje nie będą prowadzić do zmiany parametrów zamówienia (np. zakres, termin, cena) na mniej korzystne dla Zamawiającego niż określone w ofercie. Zleceniodawca może przeprowadzić negocjacje z dwoma oferentami, którzy przedstawili najlepsze oferty. Przedmiotem negocjacji będzie wyłącznie cena przedstawiona w ofertach. Negocjacje odbędą się jednokrotnie z Oferentem.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia.

Zamawiający wyznacza osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami
w sprawach:
- merytorycznych i proceduralnych – Piotr Sowiński, tel. 58 766 99 17, email: psowinski@hamilton.com.pl

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
 Cena (95%),
 Tryb Ekologiczny (5%);
2. Cenę oferty należy wyrazić;
 w PLN,
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
 - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
kryterium:
Cena (C); znaczenie procentowe kryterium: 95%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji: 95
Tryb ekologiczny (E); znaczenie procentowe kryterium: 5%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji: 5

Zasady oceny kryterium "Cena":
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C)

gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

Zasady oceny kryterium "Tryb ekologiczny":

Oferent powinien zagwarantować, aby sposób działania aparatury był korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów i/lub surowców (zużycie wody, gazów laboratoryjnych) i/lub energii elektrycznej. Oferent powinien załączyć oświadczenie dotyczące zagwarantowania trybu ekologicznego.

• W przypadku jeśli w ofercie danego Oferenta przewidziane zostanie zastosowanie Trybu ekologicznego, danemu Oferentowi przyznane zostanie 5 pkt.
• W przypadku jeśli w ofercie danego Oferenta nie jest przewidziane zastosowanie Trybu ekologicznego, danemu Oferentowi nie zostaną przyznane punkty.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.

Ponadto:
A. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
B. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
C. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia ) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
D. Lista referencyjna przekazana przez oferenta może podlegać sprawdzeniu przez Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
 - Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Adres

Chwaszczyńska 180

81-571 Gdynia

pomorskie , Gdynia

NIP

5860006039

Tytuł projektu

Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0120/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany Wykonawca: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Oferta wpłynęła w dniu 8.12.2016 r.
Cena całkowita oferty: 49 695,39 netto, 56 962,62 brutto PLN
Liczba wyświetleń: 553